Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Nemzetgazdasági érdekből kiadott nemzeti letelepedési engedély

 

Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik, valamint a harmadik országbeli állampolgár házastársa, vagy eltartott leszármazója, vagy eltartott szülője.

Nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni különösen, ha

 

 • a harmadik országbeli állampolgár kérelmező igazolja, hogy ő, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság legalább 300.000 Euró össznévértékben rendelkezik jogszabály által meghatározott vállalkozás által kibocsátott, legalább ötéves futamidejű értékpapírral, és
 • a jogszabály által meghatározott vállalkozás által kiadott okirattal, melyben a vállalkozás igazolja, hogy a kérelmező tartózkodási engedélye kiadásától számított 45 napon belül a kérelmező befizetéséből lejegyzi az államkötvényt, legalább 300.000 Euró össznévértékben.

A további családtagok a nemzeti letelepedés engedélyezését az általános szabályok szerint kérhetik, amennyiben esetükben saját jogon nemzetgazdasági érdek nem áll fenn.

 

A harmadik országbeli állampolgár és vele együtt kérelmező családtagja nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmét annál a konzuli tisztviselőnél is benyújthatja, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.

Amennyiben a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országtól eltérő országban történik a tartózkodási engedély kérelmezése, a kérelem benyújtása akkor minősül jogszerűnek, ha a kérelmező az adott országban egy évet meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel tartózkodik, mely feltétel alól kivételt jelent, ha:

a) a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik konzuli tisztviselő vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott más hely és a kérelmező kérelmét az állampolgársága szerinti országban vagy Magyarországon nyújtja be, amennyiben csatolja az állampolgársága vonatkozásában jóváhagyással rendelkező vállalkozás által kiállított igazolást és nyilatkozatot, vagy

b) a kérelmező állampolgársága szerinti ország vonatkozásában még nincs jóváhagyással rendelkező vállalkozás, ebben az esetben bármelyik jóváhagyott vállalkozás útján, a vállalkozás jóváhagyó határozatában meghatározott bármely ország területén előterjeszthető a tartózkodási engedély iránti kérelem.

 

A nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással a külképviseleten előterjesztett nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem esetén a kérelem elbírálása tárgyában az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság jár el.

 

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár jogszerűen tartózkodik Magyarország területén, befektetésére tekintettel a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmét az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon köteles előterjeszteni.  

 

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet személyesen kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor az átvevő hatóság rögzíti a kérelmező biometrikus adatait (ujjnyomat, fénykép).

 

A nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 Euró, amelyet a külképviseleten elsősorban Euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni. A belföldön előterjesztett nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Forint, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Amennyiben a kérelmező útlevelében, a vele együtt utazó kiskorú gyermeke adatai is szerepelnek, a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor a formanyomtatvány „A” betétlapján kell nyilatkozni a kiskorú gyermek adatairól, valamint 1 db arcfényképet is mellékelni kell a gyermekről. A betétlapon feltüntetett kiskorú után nem kell külön eljárási díjat fizetni.

 

A NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő.

 

A kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell:

 • a törvényben meghatározottak szerinti értékpapír tulajdonjogának a kérelmező vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság általi megszerzését tanúsító igazolást, valamint a vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelmező nemzeti letelepedési engedélye kiadásától számított 45 napon belül a kérelmező befizetéséből lejegyzi az államkötvényt, legalább 300.000 Euró össznévértékben,
 • születési anyakönyvi kivonatot,
 • házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonatot, amennyiben az a tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban nem került benyújtásra,
 • a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot,
 • kiskorú kérelmező esetén a kiskorú személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya,
 • a Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot, a tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat benyújtásának kötelezettsége alól;
 • az ügyvédi meghatalmazást,
 • egy darab arcfényképet,

továbbá a kérelem benyújtásakor be kell mutatni az érvényes úti okmányt.

 

A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 

Jogi képviselet igénybevétele a nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárásban

A nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárásban – a törvényben előírt személyes megjelenési kötelezettség kivételével – a jogi képviselet kötelező. A harmadik országbeli állampolgárnak a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem előterjesztésekor csatolnia kell az érvényes ügyvédi meghatalmazást.

 

Az ügyvédi meghatalmazásra az ügyvédi törvény szabályai vonatkoznak, mely szerint a meghatalmazást írásba kell foglalni. A meghatalmazást a megbízónak és az ügyvédnek saját kezűleg alá kell írnia. A meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is. A meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát a kérelem benyújtásakor csatolni. Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.

 

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemről a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül dönt.

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A megélhetés és a biztosítotti jogviszony igazolása

A regionális igazgatóság nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem elbírálása során a megélhetés és a biztosítotti jogviszony igazolása vonatkozásában a letelepedési államkötvény lejegyzésével kapcsolatos, a jóváhagyott vállalkozás által kiállított iratokat veszi figyelembe.

 

A magyarországi lakóhely bejelentése

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését a nemzeti letelepedési engedély megszerzését követően a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) jelenti be.

 

A NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁT KIZÁRÓ OKOK

 Nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár:

 • akinek a letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;
 • aki kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;
 • aki az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette;
 • aki büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

 

A CSALÁDTAGOK NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY KÉRELMEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

A harmadik országbeli állampolgár által nemzetgazdasági érdek fennállására hivatkozással előterjesztett kérelem benyújtásával egyidejűleg a házastárs és az eltartott leszármazó, az eltartott szülő is kérheti a nemzeti letelepedés engedélyezését.

 

Esetükben a nemzetgazdasági érdek fennállásának külön igazolása nem szükséges, a kérelemhez csatolni kell azonban a családi kapcsolat fennállását, illetve az eltartott leszármazó és eltartott szülő esetén az eltartotti minőséget igazoló okiratot (eltartási nyilatkozatot), valamint a megélhetés és az egészségügyi ellátás feltételét igazoló eltartási nyilatkozatot. Amennyiben a befektetővel együtt az eltartott leszármazó és/vagy az eltartott szülő is kérelmez, a családtagi kapcsolat igazolására csatolt eltartási nyilatkozat tartalmazhatja azon nyilatkozatot is, hogy a befektető vállalja a családtagjai megélhetési és egészségbiztosítási költségeinek fedezését. Az idegenrendészeti hatóság az eltartotti minőség valósságát ellenőrizheti és a tényállás további tisztázása érdekében további okiratok csatolására is felhívhatja a kérelmezőt.

 

A kérelemhez bármely családtag esetében egyidejűleg mellékelni kell

 • születési anyakönyvi kivonatot,
 • házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonatot, amennyiben az a tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban nem került benyújtásra,
 • a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot,
 • kiskorú kérelmező esetén a kiskorú személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya,
 • a magyarországi megélhetés és biztosítotti jogviszony igazolására az eltartó (befektető) által tett eltartási nyilatkozatot,
 • a Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot. A tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat benyújtásának kötelezettsége alól.

 

Az eltartási nyilatkozatot külföldi közjegyző által késztett, megfelelően felülhitelesített közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani. Az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar fordítással szükséges csatolni. Ha a nyilatkozat nem az ügyfél anyanyelvén készül, csak akkor fogadható el az irat, ha a nyilatkozatból kiderül, hogy beszéli-e a nyelvet a nyilatkozó, mert ha nem, akkor annak is ki kell tűnnie az okiratból, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a kiállítónak megmagyarázta.

 

A NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY ÁTVÉTELE

Amennyiben a regionális igazgatóság a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg nemzeti letelepedési engedély okmányt ad ki.

 

A harmadik országbeli állampolgárnak a nemzeti letelepedés iránti kérelme előterjesztésekor lehetősége van az okmány regionális igazgatóságon történő személyes átvételét vagy a külképviseletre történő postázását is kérni.

 

A nemzeti letelepedési engedély okmány kiadásával egyidejűleg – amennyiben az ügyfél azzal rendelkezik – a korábban kiadott tartózkodási engedély okmány érvénytelen, ezért azt a regionális igazgatóságon vagy a konzuli tisztviselőnél le kell adni.

 

A NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A letelepedett határozatlan idejű magyarországi tartózkodásra jogosult, a nemzeti letelepedési engedély okmány érvényességi ideje legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható.

 

A NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY FELHASZNÁLÁSA ÉS A LETELEPEDETTEKET MEGILLETŐ JOGOK

·        A harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély birtokában Magyarország területére beutazhat és annak érvényességi idején belül Magyarországon tartózkodhat. Ezen tartózkodási engedély a harmadik országbeli állampolgárt 180 napon belül 90 napig jogosítja tartózkodásra a schengeni tagállamok területén.

 

·        A nemzeti letelepedési engedély a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, határozatlan időtartamú magyarországi tartózkodásra jogosító engedély. A nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a letelepedett - az Alaptörvényben és a jogszabályokban biztosított jogosultságokkal rendelkezik. A letelepedettet megilletik a tartózkodási engedéllyel rendelkezők külön jogszabályok szerinti jogosultságai is.

 

·        A letelepedett személy - amennyiben a személyi adat és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik - Magyarországon lakcímkártyára jogosult és köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni. A letelepedett személyek az állandó személyazonosító igazolványa külföldre történő utazásra nem jogosít, arra kizárólag a letelepedett személy származási országa által kiállított úti okmány és a tartózkodásra jogosító letelepedési engedély okmány birtokában van lehetőség.

A személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló kérelem bármely járási hivatalnál és Budapest Főváros Kormányhivatalánál is előterjeszthető, az eljárás illetékmentes, és az elbírálás határideje 20 nap. A kérelemhez be kell mutatni a letelepedett jogállást igazoló okmányt, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).

 

A LETELEPEDETT BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

Amennyiben a nemzeti letelepedési engedély a kérelmező részére kiadásra kerül, a harmadik országbeli állampolgárt az alábbi bejelentési kötelezettségek terhelik:

 • amennyiben Magyarországon él, az első magyarországi lakóhelyének létesítését a nemzeti letelepedési engedély megszerzését követően a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény alapján a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál jelenti be.
 • amennyiben Magyarországon él, a letelepedett jogállását igazoló okmány átvételét követően köteles a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási hivatalnál a személyazonosító igazolvány kiadását személyesen kérni;
 • köteles a bejelentett lakóhelyének megváltozását az új lakóhelye szerint fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási hivatalnál bejelenteni. A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási okmány cseréjével. A lakóhelyváltozás bejelentését a járási hivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni.
 • aki nemzeti letelepedési engedélyét családi kapcsolatra tekintettel kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetőleg a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított hatvan napon belül a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni;
 • amennyiben Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, erről köteles értesíteni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságot.
Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.