Brexit tájékoztató egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja számára

LOGO kicsi

 

Brexit tájékoztató egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja számára

 

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én éjfélkor rendezett módon kilépett az Európai Unióból, ugyanakkor a Kilépési Megállapodás értelmében a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt az egyesült királysági állampolgárokat EGT-állampolgárnak tekintjük.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon egyesült királysági állampolgárok, akik jelenleg nem rendelkeznek regisztrációs igazolással 2020. december 31-ig kérelmezhetik azt, akár személyesen, akár elektronikusan az Enter Hungary rendszeren keresztül.

 

2021. január 1-től azon egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik, akik az átmeneti időszak végét megelőzően Magyarországon éltek, – mint a Kilépési Megállapodás kedvezményezettei – nemzeti letelepedési engedély megszerzésére jogosultak az előzetes tartózkodás időtartamára, a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. Az új státusz alapja a korábbi jogszerű magyarországi tartózkodás igazolása.

 

Az egyesült királysági állampolgár részére kiadott regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, valamint egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya és állandó tartózkodási kártya legfeljebb 2021. december 31-ig érvényes.

 

 

A 2021. január 1-jét követő tartózkodási szabályok egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja számára

 

 

Főszabály szerint azon egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki bejelentett magyarországi lakóhellyel (azaz érvényes regisztrációs igazolással, tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával) rendelkezik, kérelmére – amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel - nemzeti letelepedési engedélyt kap.

 

Magyarország ugyanakkor a Kilépési Megállapodásban foglaltakra figyelemmel lehetőséget biztosít a nemzeti letelepedési engedély megszerzésére azon egyesült királysági állampolgárok számára is, akik bejelentett magyarországi lakóhellyel ugyan nem rendelkeznek, azonban hitelt érdemlően igazolják 2021. január 1. napját megelőző életvitelszerű magyarországi tartózkodásukat.

 

A Kilépési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kerül továbbá szabályozásra azon egyesült királysági állampolgárok státusza is, akik nem tartózkodtak életvitelszerűen Magyarország területén, azonban hitelt érdemlően igazolják, hogy határ menti ingázóként 2021. január 1. napját megelőző időszakban Magyarországon keresőtevékenységet folytattak akár munkavállalóként akár egyéni vállalkozóként.

 

Amennyiben az egyesült királysági állampolgár megfelel a törvényi feltételeknek harmadik országbeli állampolgár családtagja – amennyiben a családi kapcsolat fennáll - további magyarországi tartózkodásra jogosult.

 

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet 2021. január 1. és 2021. december 31. között kell előterjeszteni.

 

Az ún. határon ingázók részére kiállítható tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet 2021. január 1. és 2021. március 31. között kell előterjeszteni.

 

Mindkét eljárás tárgyi költségmentes.

 

Kiemelni kívánjuk, hogy a kérelmeket elektronikus úton - az OIF által működtetett – Enter Hungary rendszeren keresztül. Személyesen történő kérelem benyújtás esetén a kérelmet átvevő ügyintéző átvételi elismervényt állít ki a kérelmet előterjesztő egyesült királysági állampolgár részére, elektronikus úton történő előterjesztés esetén az Enter Hungary rendszer automatikus értesítést küld a kérelemről és a további teendőkről.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy 2021. január 1-jét követően az egyesült királysági állampolgárok és harmadik országbeli családtagjaik részére biometrikus okmányok kerülnek kiállításra, így a fénykép és az ujjnyomatok rögzítése céljából személyesen meg kell jelenni az illetékes regionális igazgatóságon, elektronikus úton történő kérelmezés esetén az Enter Hungary rendszer erről értesítést küld a kérelmező részére a teendőkről.  

 

 

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelemre induló eljárás részletes szabályai

 

Azon egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki érvényes úti okmánnyal és regisztrációs igazolással, tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkezik, kérelmére – az előzetes tartózkodás időtartamára, a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó valamint Magyarország nemzeti érdekének fennállására vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül – nemzeti letelepedési engedélyt kap, kivéve, ha:

 

a)  letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

b) kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

c) az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette.

d) az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

e) az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja esetén az egyesült királysági állampolgárral a tényleges életközösség nem áll fenn, vagy

f) az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja esetén, ha az egyesült királysági állampolgár Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta.

 

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki a Magyarországon jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgárhoz csatlakozik, a Harmtv. szerinti nemzeti letelepedési engedélyt kaphat, ha

 

a) az egyesült királysági állampolgár Magyarországon jogszerűen letelepedettként tartózkodik,

b) az egyesült királysági állampolgárral fennálló családi kapcsolatát 2021. január 1-jét megelőzően létesítette és az a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor is fennáll, kivéve ha

 

a)  letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

b) kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

c) az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette.

 

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolandó iratok:

 

Amennyiben az egyesült királysági állampolgár, illetve egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a kérelmezés időpontjában érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkezik, a kérelem formanyomtatványon és az érvényes úti okmányon kívül más irat csatolása nem szükséges.

 

Azon egyesült királysági állampolgár, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy 2021. január 1. előtt Magyarországon életvitelszerűen tartózkodott, érvényes úti okmánnyal rendelkezik, de magyarországi tartózkodását érvényes regisztrációs igazolással nem tudja igazolni a fentieknek megfelelően szintén nemzeti letelepedési engedélyre jogosult. Ez esetben a Magyarországi életvitelszerű tartózkodás hitelt érdemlő igazolásának minősül különösen:

a) a munkaszerződés,

b) a hallgatói jogviszony igazolás,

c) a hatályos lakásbérleti szerződés,

d) tartós gyógykezelés esetén az egészségügyi intézmény által kiállított igazolás,

e) a rendszeres, Magyarországon végzett tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolás.

 

Az életvitelszerű magyarországi tartózkodás hitelt érdemlő igazolására szolgáló iratokat a kérelemmel együtt csatolni kell.

 

A nemzeti letelepedési engedély letelepedett jogállást biztosít, mely határozatlan idejű tartózkodási jogosultság. A jogosultságot igazoló nemzeti letelepedési okmány érvényességi ideje 5 év, melyet az idegenrendészeti hatóság kérelemre további 5 évvel hosszabbít.

 

A letelepedett jogállással rendelkező személy állandó lakóhellyel rendelkezik, és személyi igazolványra jogosult.

 

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásának helye, a kérelem elbírálás ideje:

 

A kérelem előterjesztésére lehetőség van Enter Hungary felületen. Személyesen történő kérelmezés esetén a nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet a jövőbeni lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságon kell előterjeszteni.

 

A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet az eljáró hatóság harminc napon belül bírálja el. Az elutasító döntéssel szembeni fellebbezés a közléstől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő az elsőfokú hatóságnál. A másodfokú hatóság a fellebbezést harminc napon belül bírálja el.

 

Az egyesült királysági állampolgár, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a Harmtv. szabályai szerint EK letelepedési engedély iránti kérelmet is előterjeszthet. Felhívjuk a figyelmet, hogy EK letelepedési engedély kiadása iránti kérelem esetén nincs lehetőség az általános törvényi feltétektől történő eltérésre. 

 

Magyarországon született gyermek születésének bejelentése:

 

Ha a Harmtv. szerint letelepedett egyesült királysági állampolgárnak és harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának Magyarországon gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére nemzeti letelepedési engedélyt vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt kell kiállítani.

 

A nemzeti letelepedési engedély visszavonására vonatkozó szabályok

 

Nemzeti letelepedési engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja

 

a) Magyarország területét öt egymást követő évnél hosszabb ideig elhagyta,

b) veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát,

c) kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, vagy

d) a nemzeti letelepedési engedély visszavonását kéri.

 

Az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a Kilépési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően kiállított nemzeti letelepedési engedélyét az idegenrendészeti hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár nemzeti letelepedési engedélye visszavonásra került, kivéve, ha a családtag a nemzeti letelepedésre vonatkozó Harmtv. szerinti általános szabályoknak – kivéve Magyarország nemzeti érdekének fennállása – megfelel.

 

 

 

 

Határon ingázó egyesült királysági állampolgárok további magyarországi tartózkodására vonatkozó szabályok

 

Azon egyesült királysági állampolgár, aki 2020. december 31-e előtt Magyarországon munkaviszonnyal rendelkezett és e jogállása a kérelmezés időpontjában fennáll, azonban lakóhelye vagy szálláshelye Magyarország területén kívül van, összevont kérelmezési eljárás keretében kérhet tartózkodási engedélyt munkavállalás céljából azzal, hogy nem kell igazolnia a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek meglétét. A kérelem összevont kérelmezési eljárásban kerül elbírálásra, a kormányhivatal azonban munkaügyi szakhatóságként nem működik közre.

 

A határ menti ingázó munkavállalók tartózkodási engedély kérelme benyújtásának helye:

 

A munkavállalás célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a munkavégzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságon, vagy ha a munkavégzés helye változó, a foglalkoztató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon
illetve az erre szolgáló elektronikus felületen (Enter Hungary) lehet előterjeszteni.

 

A munkavégzés 2020. december 31. előtt történő fennállását hitelt érdemlően alátámasztó iratokat (pl. a munkaszerződés, megbízási szerződés, rendszeres utazást igazoló iratok pl. menetjegyek, beszállókártyák, szállodai foglalások) a kérelemmel együtt kell csatolni.

 

A határ menti ingázó egyéni vállalkozók tartózkodási engedély kérelme benyújtásának helye:

 

Azon egyesült királysági állampolgár, aki 2020. december 31-e előtt Magyarországon egyéni vállalkozói tevékenységet folytatott és e jogállása a kérelmezés időpontjában fennáll, azonban lakóhelye vagy szálláshelye Magyarország területén kívül van, jövedelemszerzés céljából kérelmezhet tartózkodási engedélyt azzal, hogy nem kell igazolnia a lakhatásra, megélhetésre és egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek meglétét.

 

A jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a jövedelemszerzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságon, vagy ha a jövedelemszerzés helye változó, az egyéni vállalkozás bejegyzett irodájának helye szerint illetékes regionális igazgatóságon illetve az erre szolgáló elektronikus felületen (Enter Hungary) lehet előterjeszteni.

 

A 2020. december 31. előtt folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet hitelt érdemlően igazoló iratokat  (pl.: magyarországi egyéni vállalkozó tevékenységet igazoló iratnak minősülnek egyéni vállalkozóként történő nyilvántartásba vételről kiállított hatósági igazolás, megbízási szerződések) a kérelemmel együtt csatolni kell.

 

A kérelmet az eljáró hatóság huszonegy napon belül bírálja el. Az elutasító döntéssel szembeni fellebbezés a közléstől számított nyolc napon belül terjeszthető elő az elsőfokú hatóságnál. A másodfokú hatóság a felelbbezést huszonegy napon belül bírálja el.

 

Az ún. határon ingázók részére kiállított tartózkodási engedély érvényességi ideje öt év, amely alkalmanként öt évvel meghosszabbítható, meghosszabbítására a kiállítására vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

 

2021. január 1. napját követően Magyarországra érkező egyesült királysági állampolgárok 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodására vonatkozó szabályok

 

 

Azon egyesült királysági állampolgár, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, aki 2021. január 1-jét követően utazik be, a Harmtv. általános szabályai szerint a tartózkodásának megfelelő célból kérelmezheti tartózkodási engedély kiadását. A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésére Magyarországon az OIF illetékes regionális igazgatóságán személyesen is lehetőség van.  

Administration
 • FORMS

  If you use this program, you can fill in the form electronically and check if all necessary answers were given by you. In addition, the completed form can be saved and printed on your own computer. The function is optimized for Word 2007. If you do not have this program on your computer, you can download the forms in pdf format from the information sheet of the head menu.
  Under construction

  Category:

 • APPOINTMENT BOOKING

  If you use the online booking system, you can get assistance in your case without standing in line, as a competent desk officer will be designated to handle your case at one of our customer service offices at the reserved time. For better visualisation, we recommend using Google Chrome or Mozilla Firefox browsers.

  Select case category

 • WHAT KIND OF APPLICATION SHOULD BE SUBMITTED?  Provision available in the event of a residence permit for an indefinite period of stay

  If you answer the questions, you can find out what kind of application for residence permit you should submit within 3 minutes, and you will also find all the information related to the selected application type at the end of the questionnaire.
  Under construction

  The purpose of the Application: • Home Affairs funds

   

  For further information on the projects implemented by the National Directorate-General for Aliens Policing and co-financed by the Home Affairs Funds of the European Union please click here.

   

   

  logo mmia picien

   

WRITE TO US!

You can send your questions or comments to the Office via this web-site quickly and easily. Please, fill in the gaps, thus enhancing the accurate and quick response!

ANNOUNCEMENTS

As it was specified by law the official decisions, which procedures started after 1 November 2005, are announced on the website of the Office of Immigration and Nationality.

REGISTRATION, LOGIN

If you want to book an appointment, you should register on the online reservation system, but other functions of the website are available without registering.