Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

2007. évi szöveges értékelés - Debrecen

Szöveges értékelés

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás Debrecen

2007. évi költségvetési beszámolójához


I.)        Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése (a) alapítványok, közalapítványok támogatásáról; NÉ b) vállalkozási tevékenység végzéséről; NÉ c) intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásáról; NÉ d) a számviteli politika 2007. évi módosításáról; NÉ e) az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásról; NÉ f) az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok eltéréséről [külön programmal, indoklással (81-84. űrlap)]; illetve g) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés - 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdésével összhangban; NÉ
II.)       Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása (a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdésével összhangban) az intézmény alaptevékenysége nem változott
III.)     Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:
1)   Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása
a)         Módosítás Kormány hatáskörben 2,359 e Ft az évközi 13 havi fedezete
b)         Módosítás fejezeti hatáskörben 65,316 e Ft, mely az ellátottak létszámemelkedése fedezete, a Regionális Igazgatóság kiadásainak fedezete, az elnyert pályázatok önrésze, jutalom, valamint tisztítószer beszerzés fedezete
c)         Módosítás intézményi hatáskörben 63,624 e Ft, mely az elnyert pályázatok elismert költségeinek fedezete, valamint külföldi adomány
2)   A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:
a)         Maradványok alakulása 3,100 e Ft
b)         Személyi juttatások, létszám alakulása: az előirányzat 7,903 e Ft-tal emelkedett melyből 1,787 e Ft kormányzati hatáskörű az évközi 13 havi kifizetésekre, 3,900 e Ft fejezeti hatáskörű jutalomra, 2,216 e Ft saját hatáskörű, pályázatból elnyert állományon kívüli foglalkoztatásra. Az előirányzat 99,7 %-ra teljesült, a 214 e Ft maradvány az áthúzódó pályázati foglalkoztatás maradványa
c)         Munkaadókat terhelő járulékok: az előirányzat 2,357 e Ft-tal emelkedett, a személyi juttatásokhoz tartozó járulékokkal, kormányzati hatáskörben572 e Ft-tal, fejezeti hatáskörben 1,248 e Ft-tal, saját hatáskörben 537 e Ft-tal nőtt, az előirányzat 97,6%-ra teljesült, az 503 e Ft maradvány az árhúzódó pályázati foglalkoztatás járuléka
d)         Dologi kiadások: az előirányzat 87,163 e Ft-tal emelkedett melyből 45,168 e Ft fejezeti, míg 41,995 e Ft saját hatáskörű emelés, mely az ellátottak létszámemelkedésének fedezete, az elnyert pályázatok felügyelet által biztosított önrésze, illetve a saját pályázati elismert költségek megtérülése. Az előirányzat 98,8%-ra teljesült, az 1,744 e Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt folyamatban lévő árubeszerzéssel, szolgáltatásnyújtással lekötött.
e)         Ellátottak pénzbeli juttatásai: az előirányzat 1,647 e Ft-tal emelkedett, saját hatáskörben, mely emelkedést az évközi jogszabályváltozásból eredő magasabb összegű zsebpénz indokol
f)          Működési célú pénzeszközátadás: 15,000 e Ft-tal fejezeti hatáskörben, 17,229 e Ft-tal saját hatáskörben emelkedett, a pályázati forrásból működtetett egészségügyi ellátás kiadásaiként, maradványa 562 e Ft, mely áthúzódó kiadásokkal fedezett
g)         Kamatkiadások: NÉ
h)         Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások NÉ
i)          Intézményi beruházási kiadások:400 Ft-tal emelkedett, saját hatáskörben, 100%-ban teljesült
j)          Felújítás NÉ)
k)         Kölcsön nyújtása, törlesztése 3,044 e Ft-ra teljesült, 77 e Ft maradványa az idei törlesztő részlet fedezete
l)          Előző évek előirányzat-maradvány átadása NÉ
3)      Az intézményi bevételek alakulása saját bevételeink, 86,9 %-ra teljesültek, támogatásértékű bevételeink 57,401 e Ft-tal, külföldi adományból 140 e Ft-tal nőttek;
a)            Előző évi előirányzat-maradvány átvétele: 6,500 e Ft
IV.)      Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
1)   Immateriális javak értéke változatlan
2)   Ingatlanok értéke változatlan
3)   Gépek, berendezések, felszerelések értéke a 400 e Ft beszerzéssel nőtt, 1,739 e Ft selejtezéssel csökkent
4)   Járművek értéke változatlan
5)   Értékcsökkenés 215,173 e Ft
V.)       Tulajdonosi részesedés NÉ;
VI.)      A követelések és kötelezettségek állományának alakulása
1)   Követelések állományának alakulása 204 e Ft kiegyenlítetlen vevő számla
2)   Kötelezettségek állományának alakulása 1,744 e Ft szállítói kötelezettség, és 3,045 e Ft hosszú lejáratú kölcsön törlesztő részlete;
VII.)    A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása NÉ;
VIII.)   Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása NÉ;
IX.)      A kötelezettségvállalások állományának alakulása
1)   Intézményi előirányzatok 562 e Ft pénzeszköz átadás, 214 e Ft személyi juttatás, 503 e Ft munkáltatókat terhelő járulék 1,744 e Ft dologi kiadás, valamint 77 e Ft hosszú lejáratú kölcsön kiadásai
2)   EU-s támogatással megvalósuló programok NÉ;
X.)       A feladatmutatók állományának alakulása
XI.)      A letéti számla pénzforgalma 1,583 e Ft
XII.)    A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése NÉ;
XIII.)   Befizetési kötelezettségek teljesítése : 2007 évi befizetési kötelezettségünket 2007-ben teljesítettük
Debrecen, 2008. február 23.

Terdik Mária                                      Szalainé Karap Erzsébet
Igazgató s.k.                                 gazdasági osztályvezető s. k.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.