Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Menedékeskénti elismerését kérőknek nyújtott ellátások és támogatások

 

Menedékesként elismerést kérőknek nyújtott ellátások és támogatások

 

 

Kérelemre, Magyarország ideiglenes védelemben részesítheti (menedékesként elismerheti) az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárt; azt a hontalan személyt vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárt, aki 2022. február 24. napját megelőzően Ukrajnában nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült, továbbá az említett személyek családtagját.

 

A menedékesként elismerés iránti kérelmet a kérelmező személyazonosító adatainak ellenőrzését, illetve rögzítését, továbbá biometrikus adatainak rögzítését követően benyújtottnak kell tekinteni.

 

1. Okmányok

 

A menedékes jogállást tanúsító okmány (plasztik kártya) átvételéig, a kérelmező személyazonosító adatait, magyarországi tartózkodási jogát, a jogállását továbbá magyarországi szálláshelyének címét a kérelem benyújtásakor kiállított tartózkodási okmány (Humanitárius tartózkodási engedély menedékjogot kérők részére, vagy Adatlap a humanitárius okból történő tartózkodási engedély hivatalból történő kiadásához, meghosszabbításához) igazolja. Hivatalos ügyek intézésekor, továbbá a kérelmezőt megillető szolgáltatások és ellátások igénybevételekor a tartózkodási okmányt az eljáró hatóságnak vagy az érintett szolgáltatónak be kell mutatni.

 

A kérelmező tartózkodási okmánya külföldre utazásra önmagában nem jogosít. A menedékeskénti elismerését kérőnek a Schengeni övezeten belüli – Magyarországtól eltérő – országban történő tartózkodására, így a Schengeni övezeten belüli, Magyarországtól eltérő országba való utazására vonatkozóan javasoljuk a külföldi célország idegenrendészeti/határrendészeti hatóságának a megkeresését, ugyanis nem a magyar menekültügyi hatóság rendelkezik hatáskörrel az adott kérdésben.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor kiállított tartózkodási okmány érvényességi ideje a menedékes jogállást tanúsító okmány (plasztik kártya) kézbesítése előtt lejár, a kérelmező köteles a hatóság előtt személyesen megjelenni és az érvényességi idő meghosszabbítását kérni.

 

A kérelmező a magyarországi szálláshelyének megváltozásakor az új szálláshelyének címét köteles a menekültügyi hatóságnak bejelenteni. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényre figyelemmel, a menedékesként elismerését kérő számára lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) nem kerül kiállításra. A menedékesként elismerését kérő a magyarországi szálláshelyének címét a tartózkodási okmánya felmutatásával igazolja.

 

2. Munkavállalás

 

A biometrikus úti okmánnyal rendelkező ukrán állampolgároknak menedékesként elismerés iránti kérelem benyújtása nélkül is lehetőségük van arra, hogy meghatározott hiányszakmákban a belépésüket követően azonnal engedélymentesen munkát vállaljanak. Nem hiányszakmákban, a biometrikus úti okmánnyal rendelkező ukrán állampolgárok a belépésüket követően munkavállalási engedély birtokában 90 napot meg nem haladóan vállalhatnak munkát. A munkavállalási engedélyt a foglalkoztató az illetékes kormányhivatalnál kérelmezi.

 

A menedékesként elismerés iránti kérelmet benyújtott személy Magyarországon engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is. (Lásd 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdését. A foglalkoztató a menedékesként elismerését kérő foglalkoztatását a 2007. évi II. törvény 71. § rendelkezései szerint köteles bejelenteni.)

 

A menedékesként elismerést kérő közfoglalkoztatott is lehet.

 

3. Egészségügyi ellátás

 

Amennyiben a menedékesként elismerést kérő nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, az alábbi egészségügyi ellátásokra ingyenesen jogosult:

 

·         alapellátás;

·         sürgős szükség esetén szakellátás, illetve kórházi ellátás (különleges bánásmódot igénylő személy, pl. kísérő nélküli kiskorú, idős, fogyatékossággal élő személy, várandós nő nem csak a sürgős szükség esetén jogosult szakorvosi és kórházi ellátásra);

·         terhes gondozás, szülészeti ellátás;

·         közgyógyellátásra jogosult – gyógyszer;

·         onkológia és egyéb krónikus betegellátás;

·         sürgősségi fogászati ellátás és fogmegtartó kezelés.

 

Az ellátás helyszíne: a kérelmező magyarországi szálláshelye szerint illetékes egészségügyi intézmény. (Lásd a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését és a 301/2007.
(XI. 9.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdését.)

A kérelmező a felsorolt egészségügyi ellátások igénybevételekor a tartózkodási okmányát vigye magával és az érintett szolgáltatónak mutassa be!

 

4. Kiskorú menedékesként elismerést kérő nevelése, oktatása és ellátása

 

A kiskorú a menedékesként elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint jogosult a köznevelésben részt venni, valamint tankötelezett. A köznevelésre kötelezett óvodás korú gyermekek (3 éves kortól), valamint a tanköteles korú gyermekek az ingyenes óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban a szálláshelyük szerint illetékes köznevelési intézményben vehetnek részt óvodai, valamint iskolai köznevelésben, közoktatásban.

 

Amennyiben a menedékesként elismerését kérő gyermek, illetve tanuló ellátásáról gondoskodik, kérelmére a gyermek, illetve tanuló az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 6 hónapig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetést ingyenesen jogosult igénybe venni. Az említett időtartam elteltét követően, az igénylő által ellátott gyermek, illetve tanuló szociális rászorultság esetén az intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. szabályai szerint jogosult.

 

Beiratkozás: a menedékeskénti elismerését kérő magyarországi szálláshelye szerint illetékes oktatási intézményben.

A kérelmezőnek az ingyenes óvodai, iskolai nevelés, oktatás, ellátás, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételéhez a tartózkodási okmányát az érintett szolgáltatónak be kell mutatnia!

 

5. Utazási kedvezmények

 

A menedékesként elismerést kérőt a vonaton vagy távolsági buszon történő helyközi utazáshoz teljes körű utazási kedvezmény kizárólag abban az esetben illeti meg, ha:

 

-          menedékes jogállásának rendezésével kapcsolatos hatósági ügyét intézi;

-          a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi ellátást vesz igénybe;

-          civil szervezet által működtetett programban vesz részt, vagy ilyen szervezet segítségét veszi igénybe.  

 

Az utazási kedvezményhez szükséges igazolás kiállítása iránti kérelmet, a kérelmet alátámasztó iratokkal együtt a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.

 

6. Az ország végleges elhagyása

 

A menekültügyi hatóság a menedékesként elismerését kérő hazatelepülése vagy harmadik országba történő végleges távozása esetén – az elismerését kérő kérelmére – az érintett ország külképviselete által kiállított igazolás alapján, az igazolásban megjelölt célállomásig egy alkalommal érvényes menetjegyet (repülőjegyet) biztosít, továbbá az utazással összefüggő igazolt költséget egy alkalommal részben vagy egészben megtérítheti.

 

Magyarország területének végleges elhagyását megelőzően a kérelmezőnek a menekültügyi hatóságnál nyilatkoznia kell arról, hogy a menedékeskénti elismerés iránti kérelmét visszavonja, és a tartózkodási okmányát le kell adnia.     

 

7. Köztemetés költségei

 

Amennyiben a menedékesként elismerését kérő eltemettetésére köteles személy nincs vagy nem lelhető fel, illetve az eltemettetésre köteles személy a kötelezettségét nem teljesíti, a haláleset helye szerint illetékes önkormányzat polgármestere – a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül – önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről.

 

A köztemetés költségeit a menekültügyi hatóság az önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított két hónapon belül kell a menekültügyi hatóságnál bejelenteni.

 

Okmány fordítási költségének megtérítése

 

A menedékeskénti elismerését kérő a menedékesként elismertekre vonatkozó szabályok szerint kérheti, hogy a társadalmi beilleszkedése elősegítése érdekében pl. az iskolai végzettségét, vagy szakképesítését igazoló okiratai magyar nyelvre történő fordításának költségeit a menekültügyi hatóság megtérítse. Honosítási eljáráshoz történő felhasználás érdekében ezen támogatási forma nem igénybe vehető.

 

A fordítás költségeinek megtérítése iránti kérelmet a Főigazgatósághoz kell benyújtani, amelyhez az alábbi okiratokat kell mellékelni:

 

a) a fordíttatni kívánt dokumentum eredeti példányát, valamint

b) a tanulmányok folytatásához vagy megkezdéséhez szükséges iskolai végzettségről szóló, a tanintézmény által kiállított igazolást, vagy a munkavégzéshez szükséges szakképesítésről szóló, a munkáltató által kiállított igazolást.

Amennyiben a menedékesként elismerését kérő a tanintézmény által, vagy a munkáltató által kiállított igazolással nem rendelkezik, az igazolást az okmányfordítás céljára vonatkozó nyilatkozata pótolja.

 

Az okmányok fordítási költségeinek megtérítésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a Főigazgatóság, mint menekültügyi hatóság az erre irányuló kérelmet jóváhagyta. Ilyen esetben a Főigazgatóság rendeli meg a fordítást.

 

A menedékesként elismerését kérő által a kérelem jóváhagyását megelőzően megrendelt és már kifizetett fordítás költségeinek megtérítése utólag nem igényelhető!

 

Szállás

 

A menedékeskénti elismerést kérelmező, valamint a menedékes jogálláshoz tartozó elhelyezési és ellátási feladatokat a vármegyei kormányhivatalok védelmi bizottságai látják el. Így a védelmi igazgatás rendszerei biztosítják az arra rászorulóknak a szálláshelyeket. 

A szállással kapcsolatos legfontosabb információk megtalálhatók az alábbi kormányzati weboldalon:

 

https://safeinhungary.gov.hu/hu

 

Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében menedékeskénti elismerését kérő jogállással rendelkező személy a tényleges elismerését megelőzően rendszeres létfenntartási támogatásra nem jogosult.

 

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK