Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Támogatások menekültek és oltalmazottak számára

A BEFOGADÁS ANYAGI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA, ILLETVE AZ ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A menekült-, valamint az oltalmazott státusszal rendelkező külföldiek nemzetközi védelme egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a személyek hosszabb távon is lehetőséget kapnak a Magyarországon történő társadalmi beilleszkedésre, státuszuk a magyar állampolgárokéhoz hasonló jogokat biztosít számukra, illetve kötelezettségekkel terheli őket. A magyar állampolgárokkal azonos módon igénybe vehető szociális ellátásokhoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz és oktatáshoz való egyenlő hozzáférésükön felül olyan plusz pénzbeli és természetben igénybe vehető ellátásokra és támogatásokra jogosultak, mely segít nekik áthidalni egy idegen kultúrába történő beilleszkedés kezdeti nehézségeit.

A korábbi integrációs szerződésen alapuló támogatási rendszer figyelemmel a 2016. június 1-én hatályba lépett jogszabályi változásokra csupán a 2016. május 31-ig benyújtott kérelmek alapján folyósított ellátások tekintetében maradt fenn.

Az ebbe a körbe tartozó menekültek, oltalmazottak társadalmi beilleszkedésének elősegítését a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal biztosítja, amely feladat ellátásában, 2014. január 1-től, a menekült vagy az oltalmazott lakóhelye szerint illetékes családsegítő szolgálat közreműködik.

A különböző támogatásokra és ellátásokra való jogosultság vagyon- és jövedelemfüggő, melynek meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján történik. A menekült vagy oltalmazott az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha az ügyfél vagy a vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

a) egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át;
b) családos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

A menekültek és oltalmazottak rászorultságuk esetén az elismerésről szóló határozat közlésétől számított legfeljebb harminc napig jogosultak a befogadás anyagi feltételeinek igénybevételére, valamint jogosultak a jogszabályban meghatározott ellátásokra és támogatásokra. (lásd. „A befogadás anyagi feltételeinek biztosítása”.)

 

A TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉS ELŐSEGÍTÉSE INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS SEGÍTSÉGÉVEL

Ezt a támogatási formát a menekültek és oltalmazottak 2014. január 1-től 2016. május 31-ig igényelhették. A 2016. június 1-vel hatályba lépett jogszabályváltozás következtében integrációs szerződés alapján folyósított integrációs támogatás már nem igényelhető, de a már megállapított támogatásokat a menekültügyi hatóság tovább folyósítja a jogosultsági feltételek fennállása esetén. 

A támogatási forma keretében a menekült vagy oltalmazott társadalmi beilleszkedésének elősegítését a menekültügyi hatóság az ügyfél lakóhelye szerint illetékes családsegítő szolgálat vagy civil társadalmi szervezet közreműködésével, a menedékjogi törvényben meghatározott támogatás útján biztosítja.

Az integrációs szerződésben meghatározott támogatást a menekültügyi hatóság folyósítja, illetve az abban meghatározott szolgáltatásokat a családsegítő szolgálat biztosítja. Az integrációs szerződésben foglaltak teljesülésének elősegítése céljából a családsegítő szolgálat szociális gondozót jelöl ki, aki az integrációs szerződés időtartama alatt az integrációs szerződésben meghatározottak szerint segíti a menekült vagy az oltalmazott társadalmi beilleszkedését. Az integrációs szerződésben meghatározott feladatok teljesítését a menekültügyi hatóság ellenőrzi.

A helyi integrációs és támogatási célok hatékony teljesülése érdekében az integrációs szerződés hatálya alatt a menekült vagy oltalmazott belföldi lakóhelyét csak indokolt esetben változtathatja meg. Ilyen indok lehet például a munkavállalás, lakhatás biztosítása, családegyesítés, vagy ha a lakóhely-változtatás speciális egészségügyi, szociális intézményi ellátás vagy elhelyezés miatt szükséges.

Az integrációs szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása, illetve szolgáltatások biztosítása felfüggeszthető, ha a menekült vagy oltalmazott legalább 30 napig folyamatosan és önhibájából eredően nem teljesíti az integrációs szerződésből rá háruló kötelezettségeket; ha vagyonára és jövedelmére vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz; 30 napot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása szükséges; vagy ellene három év vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

Az integrációs szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása, illetve szolgáltatások biztosítása megszüntethető, ha a felfüggesztésre okot adó körülmények a meghatározott határidőt követően is fennállnak, ha az ügyfelet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, ha státuszáról lemondott vagy azt a menekültügyi hatóság visszavonta. Az integrációs szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása, illetve szolgáltatások biztosítása felfüggesztésénél, illetve megszüntetésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az nem veszélyeztetheti a nemzetközi védelemben részesített személy családtagjainak helyzetét.

A menekültügyi hatóság a jogosultsági feltételek hiányában felvett támogatást utólag határozattal visszakövetelheti. A menekültügyi hatóság az ügyfél kérelmére részletfizetést engedélyezhet.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.