Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

Támogatások menekültek és oltalmazottak számára

 

A BEFOGADÁS ANYAGI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA, ILLETVE AZ ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A menekült-, valamint az oltalmazott státusszal rendelkező külföldiek nemzetközi védelme egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a személyek hosszabb távon is lehetőséget kapnak a Magyarországon történő társadalmi beilleszkedésre, státuszuk a magyar állampolgárokéhoz hasonló jogokat biztosít számukra, illetve kötelezettségekkel terheli őket.

Amennyiben a menekült vagy az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, az elismerésről szóló határozat véglegessé válásától számított hat hónapig egészségügyi ellátásra az elismerését kérőkre vonatkozó szabályok szerint jogosult.

A menekült, valamint az oltalmazott  21. életéve betöltéséig jogosult az oktatási, nevelési költségek jogszabály szerinti megtérítésére.

Ezen túlmenően az elismert menekülteket, oltalmazottakat a magyar állampolgárok jogai illetik meg szociális, munkavállalási, valamint oktatási tekintetben. Ennek megfelelően a nemzetközi védelemben részesített menekült, oltalmazott személyek ugyanolyan feltételek mellett, ugyanazon szociális jellegű juttatásokra és támogatásokra jogosultak, mint a magyar állampolgárok szociális rászorultságuk esetén, valamint Magyarországon történő munkavállalásukhoz nem szükséges munkavállalási engedély.

A különböző támogatásokra és ellátásokra való jogosultság vagyon- és jövedelemfüggő, melynek meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján történik. A menekült vagy oltalmazott az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha az ügyfél vagy a vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

a) egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át;
b) családos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

A menekültek és oltalmazottak rászorultságuk esetén az elismerésről szóló határozat közlésétől számított legfeljebb harminc napig jogosultak a befogadás anyagi feltételeinek igénybevételére, valamint jogosultak a jogszabályban meghatározott ellátásokra és támogatásokra. (lásd. „A befogadás anyagi feltételeinek biztosítása”.)

 

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems