Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
2005. évi szöveges beszámolója

A Hivatal és a hozzá rendelt önállóan gazdálkodó menekülteket befogadó állomások részére a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat 5.319,7 millió Ft volt, amelynek bevételi oldala 65,0 millió Ft intézményi működési bevételt és 5.254,7 millió Ft költségvetési támogatást tartalmazott. Az év közben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként a módosított előirányzat összege 6.196,9 millió Ft lett.

Részleteiben

Személyi juttatások:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.417,2 millió Ft volt, mely saját hatáskörben 38,0 millió Ft-tal, fejezet hatáskörben 161,6 millió Ft-tal, kormányzati hatáskörben 28,7 millió Ft-tal került megemelésre. Kormányzati hatáskörben elvonásra került 11,3 millió Ft a pekingi migrációs attasé kihelyezésével kapcsolatban, létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési és végkielégítési költségek fedezetére 36,4 millió Ft, a főtiszti illetmények fedezetére 3,6 millió Ft került biztosításra. A személyi juttatások módosított előirányzat 2.645,5 millió Ft, a teljesítés 2.625,4 millió Ft, a teljesítés 99,2 %-os.
Az év során végrehajtottuk a köztisztviselői illetményalap emelésből adódó illetményemeléseket, a közalkalmazottak bérfejlesztését, valamint az 4/2005. BM utasításban meghatározott emelt juttatások kifizetését.
A likviditás megőrzése érdekében tovább folytattuk azon törekvéseinket, hogy a megüresedő státuszokra elsősorban pályakezdő, a munkaügyi központok által bértámogatott fiatalokat vegyünk fel.
A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.417,2 millió Ft volt, mely saját hatáskörben 38,0 millió Ft-tal, fejezet hatáskörben 161,6 millió Ft-tal, kormányzati hatáskörben 28,7 millió Ft-tal került megemelésre. Kormányzati hatáskörben elvonásra került 11,3 millió Ft a pekingi migrációs attasé kihelyezésével kapcsolatban, létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési és végkielégítési költségek fedezetére 36,4 millió Ft, a főtiszti illetmények fedezetére 3,6 millió Ft került biztosításra. A személyi juttatások módosított előirányzat 2.645,5 millió Ft, a teljesítés 2.625,4 millió Ft, a teljesítés 99,2 %-os. Az év során végrehajtottuk a köztisztviselői illetményalap emelésből adódó illetményemeléseket, a közalkalmazottak bérfejlesztését, valamint az 4/2005. BM utasításban meghatározott emelt juttatások kifizetését.A likviditás megőrzése érdekében tovább folytattuk azon törekvéseinket, hogy a megüresedő státuszokra elsősorban pályakezdő, a munkaügyi központok által bértámogatott fiatalokat vegyünk fel.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.417,2 millió Ft volt, mely saját hatáskörben 38,0 millió Ft-tal, fejezet hatáskörben 161,6 millió Ft-tal, kormányzati hatáskörben 28,7 millió Ft-tal került megemelésre. Kormányzati hatáskörben elvonásra került 11,3 millió Ft a pekingi migrációs attasé kihelyezésével kapcsolatban, létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési és végkielégítési költségek fedezetére 36,4 millió Ft, a főtiszti illetmények fedezetére 3,6 millió Ft került biztosításra. A személyi juttatások módosított előirányzat 2.645,5 millió Ft, a teljesítés 2.625,4 millió Ft, a teljesítés 99,2 %-os. Az év során végrehajtottuk a köztisztviselői illetményalap emelésből adódó illetményemeléseket, a közalkalmazottak bérfejlesztését, valamint az 4/2005. BM utasításban meghatározott emelt juttatások kifizetését.A likviditás megőrzése érdekében tovább folytattuk azon törekvéseinket, hogy a megüresedő státuszokra elsősorban pályakezdő, a munkaügyi központok által bértámogatott fiatalokat vegyünk fel.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 763,7 millió Ft, a módosított előirányzat 812,3 millió Ft, a teljesítés 812,3 millió Ft. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából a fizetési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk, állammal szembeni tartozásunk nincs.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások költségvetési törvényben jóváhagyott összege 1.809,5 millió Ft, a módosított előirányzatunk 2.193,2 millió Ft, a teljesítés 75,3 %-os, azonban a Hivatalt a dologi kiadások tekintetében jelentős 535,0 millió Ft maradványképzési kötelezettség terhelte, mely a módosított előirányzat 24,4 %-a.

A dologi kiadások között mint minden évben most is jelentős részt képvisel a vízumbélyeg és egyéb idegenrendészeti okmányok gyártására, az idegenrendészeti és menekültügyi nyomtatványok beszerzésére, valamint a regionális igazgatóságok bérleti díjaira és őrzés-védelemre kifizetett összeg.

A 2005. költségvetési év során biztosítottuk a 2004. évben kialakított ügyfélszolgálati irodák működési feltételeit, és további ügyfélszolgálati irodákat alakítottunk ki. (Budapest Üllői út, Kecskemét, Tatabánya, Békéscsaba, Kaposvár). Az irodák elhelyezési lehetőségeinek vizsgálatakor külön törekedtünk arra, hogy ott okmányirodák működése is biztosított legyen.

Ellátottak juttatásai:

Az ellátottak juttatásai eredeti előirányzata 35,6 millió Ft volt, a módosított előirányzat 8,2 millió Ft teljesítés 100,0 %-os. Az év közben központilag végrehajtott előirányzat zárolás az ellátottak juttatásait 14,0 millió Ft-tal érintette.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás:

Az egyéb működési célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzata 133,1 millió Ft volt, a módosított előirányzat 181,5 millió Ft, a teljesítés 100,0 %-os.

A működési célú pénzeszköz-átadásból 15,0 millió Ft került zárolásra illetve elvonásra az év során.

A pénzeszköz átadások döntő része az Európai Menekültügyi Alappal van összefüggésben, tekintettel arra, hogy az uniós támogatásokat a költségvetésünkön át kell forgatnunk.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások 2005. évre biztosított eredeti előirányzata 160,6 millió Ft volt, melyet saját hatáskörű előirányzat módosítással 197,3 millió Ft-tal megemeltünk, azonban kormányzati hatáskörben 4 millió Ft-tal, fejezeti hatáskörben 11,9 millió Ft-tal került csökkentésre. Az év végére a módosított előirányzat 342,0 millió Ft volt, a teljesítés 100,0 %-os.

A munkavégzés feltételeihez szükséges technikai eszközök folyamatos pótlása mellett év végén gondoskodtunk a számítógépek amortizációs cseréjéről is, 112 db számítógép-konfiguráció beszerzésével. Beszerzésre kerültek fénymásolók (a szükséges amortizációs csere biztosítására), nyomtatók, scannerek, szoftver (ORACLE). Gondoskodtunk az egységes ügymenet-támogató ügyviteli és informatikai rendszer, az állampolgársági szoftver, az idegenrendészeti nyilvántartási rendszer, a nemzeti tartózkodási vízum bevezetésével kapcsolatos módosításokról, fejlesztésekről, azok bevezetéséről.
A Hivatal az "Öt pontban a nemzeti felelősségről" program végrehajtásához nem kapta meg a szükséges pénzeszközöket, így az Informatikai Főosztály olyan programmódosításokat kezdeményezett, amelyek viszonylag alacsony költségráfordítással megvalósíthatóvá váltak, ennek megfelelően 2005. december 31.-ig megteremtettük a műszaki és egyéb infrastrukturális fejlesztéseket a nemzeti vízum, illetve a nemzeti tartózkodási engedélyek kiadásához, előállításához.

Tovább folytattuk a gépjárműpark amortizációs cseréjét, melynek eredményeképpen 8 db új korszerű és gazdaságosabban üzemeltethető alsó kategóriás személygépkocsi került üzembe helyezésre.

Intézményműködési bevételek:

Az intézményműködési bevételek eredeti előirányzat 65 millió Ft volt, a módosított előirányzatunk 89,9 millió Ft, a teljesítés 86,4 millió Ft, mely 96,1 %-os teljesítésnek felel meg. Az előző évekhez képest viszonylag magas teljesítés egyik oka, hogy a befogadó állomásoknál a viszonylag alacsonyabb ellátotti létszám miatti szabad kapacitás hatékonyabb kihasználása, valamint, hogy a Külügyminisztérium a konzulátusokon az előző két évben befizetett köztartozásokat a Hivatal számlájára átutalta.

Felhalmozási jellegű bevételek:

Az év során az amortizációs gépjármű cserékből 15,1 millió Ft bevételünk keletkezett, melyet új gépjárművek vásárlására fordítottunk. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése soron jelenik meg a beszámolóban az előző évi, folyamatban lévő beruházásból visszakapott összeg.

Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök módosított előirányzata 245,1 millió Ft, a teljesítés 243,4 millió Ft, melyből a munkaügyi központok által a pályakezdő munkavállalók alkalmazása miatti térítés 25,1 millió Ft, Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 121,2 millió Ft.

A Hivatal sikeres pályázatot nyújtott be az Országos Bűnmegelőzési Központhoz, melyből, 15,2 millió Ft, valamint uniós pályázatokból még további 2,3 millió Ft bevételünk keletkezett.

Előző évi maradvány:

A 2004. évi előirányzat maradványunk 431,3 millió Ft volt, mely az év első felében felhasználásra került.

Kölcsönnyújtás, visszafizetés:

A Hivatal a 2005. évben a menekültek részére otthonteremtési támogatás címén 1 esetben fizetett ki 1,5 millió Ft-ot, a menekülteknek az előző időszakokban nyújtott otthonteremtési támogatásból 22,8 millió Ft folyt be.

Az előző évi energiaracionalizálási kölcsön törlesztésére 1,1 millió Ft került átutalásra.

Szöveges beszámoló kiegészítése:

1.) A Hivatalnál 2005. évben módosításra került a számviteli politika.

A kincstárnál vezetett devizaszámlák forint összegeinek megállapításához a FIFO módszer alkalmazása került meghatározásra. A devizaszámlák év végi egyenlegét, valamint a kötelezettségek és követelések állományát az MNB, illetve az Európai Unió hivatalos december 31-ei árfolyamán értékeltük, melynek következtében 3,6 millió Ft árfolyamnyereségünk keletkezett.

2.) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.) A Hivatal az eszközeit a számviteli politika döntésének megfelelően a teljes amortizációs idő alatt használja, így év végén a piaci értékelés lehetőségével nem él.

4.) A 2005. évben az ellenőrzések az előző évi beszámolókban elkövetett jelentős összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

5.) A Hivatal alapítványokat, közalapítványokat nem támogat.

6.) A Hivatal részesedésekkel nem rendelkezik.

Összegzés:

Összességében megállapítható, hogy a Hivatal és a hozzá tartozó befogadó állomások gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, a szűkős költségvetési források ellenére az intézmény működőképessége fenntartható volt, az ügyfélfogadás feltételei javultak. A jelentős maradványképzési kötelezettség, valamint a Hivatalt érintő központi elvonás mellett sem képződött a 2006. évi költségvetést terhelő adósságállományunk, az áthúzódó kötelezettségeinkre a maradvány fedezetet nyújt.Budapest,

2006. február 28.


                                                                                       Dr. Horváth Endre
                                                                                     Főigazgató-helyettes

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.