Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH)

pályázati felhívása hatósági tevékenységéhez szükséges

tolmácsolási és fordítási feladatok ellátására

 

I.

A BMH központi és regionális adatbázis létrehozása céljából kéri mindazon jogi és természetes személyek jelentkezését, akik a BMH hatáskörébe tartozó idegenrendészeti és menekültügyi hatósági eljárások során, a regionális igazgatóságoknál, kirendeltségeknél – továbbá az igény szerinti helyszíneken – eseti jelleggel a megjelölt nyelveken tolmácsolást, fordítást vállalnak. A jelentkezők adatait – az adatvédelmi előírások betartása mellett – a BMH kizárólag a pályázatban megjelölt célokra használja fel. Az adatbázisban szereplő személyekkel, szervezetekkel a BMH eseti vállalkozási/megbízási szerződést köt.

Érdeklődni lehet a BMH Gazdasági Főosztályán, telefon: (06 1) 463 9184.

 

A jelentkezéseket az előírt formában a BMH Gazdasági Főosztályára (1117 Budapest, Budafoki út 60.) kell eljuttatni. A jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról a jelentkezők írásos értesítést kapnak.

 

II.

Részletes pályázati feltételek

A tolmácsolási, fordítási tevékenység végzésére jelentkezhetnek:

-        jogi személyek

-        természetes személyek

akik:

-        a tevékenység ellátására megfelelő szaktudással, képesítéssel, engedéllyel rendelkeznek,

-        székhelyük, telephelyük, állandó bejelentett lakóhelyük Magyarországon van,

-        számlaképesek,

-        számlaképesség hiányában megbízási szerződés alapján ellátják a feladatot,

-        természetes személy esetén rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal, jogi személy esetén a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személyek rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal,

-        természetes személy esetén a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerezték meg,

-        magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, bevándorolt, illetve menekültként vagy oltalmazottként elismert, valamint – szükség esetén – a tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárok illetve Magyarországon jogszerűen tartózkodó EGT állampolgárok, azok jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár családtagjai; továbbá a magyar állampolgárok jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli családtagjai (nem feltétel a nyelvvizsga megléte), akik elsajátították és használják a magyar nyelvet.

 

 

 

 

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 

Jogi személyek esetében: 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolatát, a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személyek erkölcsi bizonyítványát.

 

Természetes személyek esetében az alábbiak szerint felsorolt engedélyeket:

-        30 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,

-        nem magyar állampolgárok esetében 6 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító okmány, valamint egyéb igazolványok másolatát (menekültek, oltalmazottak személyi igazolványa, hontalan igazolvány, stb.)

A szaktudás, képesítés igazolására az alábbi dokumentumok valamelyikének másolatát:

-        a tolmács/fordító képesítést igazoló oklevél másolata, vagy

-        tolmács/fordító igazolvány másolata, vagy

-        tolmács/fordító vizsgát igazoló okmány másolata, vagy

-        felsőfokú „A” vagy „C” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű okirat másolata;

-        középfokú „A” vagy „C” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű okirat másolata, vagy

-        anyanyelvű tolmács esetén középfokú „A” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány magyar nyelvből, vagy magyar általános, vagy középiskolai bizonyítvány, ennek hiányában

-        tolmácsolási és szaknyelvi kompetenciáját bemutató önéletrajz az alábbi minta szerint:

Név: ………………………………………………………………………………………….

Végzettség, képesítés:

Időtartam, időpont

Intézmény, szak, vizsga jellege

Végzettséget, képesítést igazoló oklevél, igazolvány, dokumentum típusa, száma

Tolmácsolási és szaknyelvi (közigazgatási terület) kompetenciát bemutató megbízatások részletezése:

Időtartam, időpont

Feladat típusa, mennyisége (nap, óra)

Megrendelő

Referenciát adó személy neve, elérhetősége

 

A feladat teljesítése során felmerülő igazolt költségek:

 

Vállalási ár: a tényleges tolmácsolás, fordítás időtartamára eső óradíj Ft összegben (nettó összeg + ÁFA = bruttó összeg).

A vállalási ár:

a) Európa országainak hivatalos nyelve, valamint a nemzeti és etikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerint a kisebbségek által használt nyelv esetén óránként nettó 8.000 forintig,

b) más nyelv esetében óránként 10.000 forintig terjedő, az általános forgalmi adót nem tartalmazó díjsávban kell árat megállapítani.

Jelnyelvi tolmácsolási tevékenységért óránként 6000 Ft munkadíjat kell megállapítani.

A BMH a feladat teljesítése során felmerülő, igazolt utazási költséget megtéríti az alábbiak szerint:

-        2. osztályú vasúti menettérti díj,

-        helyi ill. helyközi autóbusz menettérti díj,

-        személygépkocsi használat csak abban az esetben, ha tömegközlekedéssel a tolmácsolás helyszíne nem, vagy jelentős (4 órát meghaladó) időfelhasználással érhető el. Ez esetben a térítés mértéke a NAV által közzétett hivatalos üzemanyagár x a ténylegesen megtett oda-vissza km.

-        Számla kiállítás esetén az utazási költséget a kiállító továbbszámlázott szolgáltatásként a saját számlájában szerepelteti a megváltott menetjegyek, valamint az eredeti számla másolatának leadása mellett, a megbízással foglalkoztatott tolmács, fordító esetében az elszámoláshoz csatolt menetjegyek másolata, valamint az eredeti számla leadása alapján történik a kifizetés.

A tolmácsolás esetén az elszámolható tolmácsolási időnél a megkezdett órák fél órára (0 – 30 perc), illetve egész órára (31 – 60 perc) kerekítendők fel (töredék idő nem számolható fel).

A tényleges tolmácsolási, fordítási feladat megkezdéséig, esetleges egyéb okból, a teljesítés helyén történő várakozás idejére a BMH minden megkezdett félóra esetében nettó 500,-Ft/30 perc várakozási díjat térít meg.

Jelentkezni lehet egyidejűleg – a jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével – több nyelv, több regionális igazgatóság és kirendeltség vonatkozásában is.

Jogi személyek esetében meg kell jelölni a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személy adatait.

Az adatbázisba azon személyek, szervezetek vehetők fel, akik a jelentkezési lapot kitöltve, a szükséges mellékletek csatolásával benyújtották.

Az e-mail-en, telefaxon továbbított jelentkezések feldolgozására csak az eredeti jelentkezési lap és csatolt dokumentumok beérkezését követően kerül sor.

Az adatbázisba történő rögzítésnél – a sorrendiség és így a későbbi eseti foglalkoztatás kialakításánál – elsődleges szempont a vállalási ár.

A vállalási ár:

Vállalkozók, cégek esetében a megajánlott ár (természetes személyek esetében megbízási díj) + a BMH által jogszabály alapján fizetendő járulék.

Azonos vállalási ár esetén másodlagos szempontként figyelembe vételre kerül az egyéb járulékos (utazási) költség is.

A hiányosan, hibásan kitöltött jelentkezési lapok esetében egy alkalommal – közvetlen kapcsolatfelvétel útján - lehetőséget adunk a hiánypótlásra, kijavításra, illetve kiegészítésre.

Az adatbázist - összeállítását követően - kizárólag a BMH szakmai szervezeti egységei használják és használhatják fel, annak aktualizálásáról, karbantartásáról a BMH Gazdasági Főosztálya gondoskodik.

 

III.

 

A adatbázisba felkerült szervezetekkel/személyekkel kötendő szerződés rendje

-       A BMH tolmácsolást, fordítást igénybe vevő szervezeti egységei az adatbázisban szereplő személyekkel, szervezetekkel köthetnek szerződést.

-       Az igény felmerülésekor a területileg illetékes regionális igazgatóságok, kirendeltségek az adott nyelvből az adatbázisban szereplő legjobb árajánlatot adó (első helyen szereplő) szervezetet/személyt keresik meg, annak esetleges elfoglaltsága esetén a következő legjobb vállalási árat ajánlót. A sorrendiség kialakítása – a nyelvek gyakoriságától függően – országosan, illetve regionálisan történik.

 

IV.

Teljesítési helyszínek postai címjegyzéke 2017.

BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság

1117 Budapest, Budafoki út 60.

1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

4025 Debrecen, Sámsoni út 149.

4400 Nyíregyháza, Szt. István út 9.

5006 Szolnok, Baross u. 45-51.

4301 Nyírbátor, Bocskai u. 2.

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

6724 Szeged, Londoni krt. 15.

6722 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.

6000 Kecskemét, Irinyi u.17/B.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10.

6400 Kiskunhalas, Gábor Áron laktanya, Szegedi út 73-75.

6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.

Röszke tranzitzóna

Tompa tranzitzóna

Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.

3300 Eger, Grónay Sándor u. 3.

2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43.

Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

7623 Pécs, Csend u. 3.

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3-4.

7000 Szekszárd, Szent István tér 3-4.

Beremend tranzitzóna

Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, József Attila út. 38.

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.

2800 Tatabánya, Győri út 13.

2060 Bicske, Csabdi út 20.

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

9026 Győr, Szövetség u. 15-17.

9700 Szombathely, Kisfaludy u. 1.

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u.42-44.

9901 Körmend, Alkotmány utca 5.

9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.

 

A felsorolt helyszíneken túl is történhet a tolmácsolás, elsősorban a fenti regionális igazgatóságok új befogadó intézményeiben.

 

Jelentkezési lap szervezetek részére.

Jelentkezési lap természetes személyek részére.

Administration
 • FORMS

  If you use this program, you can fill in the form electronically and check if all necessary answers were given by you. In addition, the completed form can be saved and printed on your own computer. The function is optimized for Word 2007. If you do not have this program on your computer, you can download the forms in pdf format from the information sheet of the head menu.
  Under construction

  Category:

 • APPOINTMENT BOOKING

  If you use the online booking system, you can get assistance in your case without standing in line, as a competent desk officer will be designated to handle your case at one of our customer service offices at the reserved time. For better visualisation, we recommend using Google Chrome or Mozilla Firefox browsers.

  Select case category

 • WHAT KIND OF APPLICATION SHOULD BE SUBMITTED?  Provision available in the event of a residence permit for an indefinite period of stay

  If you answer the questions, you can find out what kind of application for residence permit you should submit within 3 minutes, and you will also find all the information related to the selected application type at the end of the questionnaire.
  Under construction

  The purpose of the Application: • Home Affairs funds

   

  For further information on the projects implemented by the National Directorate-General for Aliens Policing and co-financed by the Home Affairs Funds of the European Union please click here.

   

   

  logo mmia picien

   

WRITE TO US!

You can send your questions or comments to the Office via this web-site quickly and easily. Please, fill in the gaps, thus enhancing the accurate and quick response!

ANNOUNCEMENTS

As it was specified by law the official decisions, which procedures started after 1 November 2005, are announced on the website of the Office of Immigration and Nationality.

REGISTRATION, LOGIN

If you want to book an appointment, you should register on the online reservation system, but other functions of the website are available without registering.