Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Menedékeseknek nyújtott ellátások és támogatások

A menedékest megillető ellátások és támogatások

 

 

Menedékes a Magyarország által menedékesként a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 19. § a) pontja szerint védelemben részesített,

 

a) Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,

b) az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve

c) az a) és b) pont szerinti személyek családtagja.

 

Amennyiben a menekültügyi hatóság a menedékesként elismerésre irányuló eljárásban a kérelemnek helyt ad, a kérelmező menedékesként elismerésének tényét a menekültügyi nyilvántartásban rögzíti.

 

A Magyarország által menedékesként elismert személy menedékjogot élvez. A menedékjog jogcím a Magyarország területén való tartózkodásra, továbbá védelem a visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen.

 

A menedékes jogosult külföldről Magyarországra visszatérni, ennek érdekében Magyarország külképviseletei egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányt állít ki részére.

 

1. Menedékes tartózkodási okmánya

 

A menedékes részére a személyazonosságát, magyarországi tartózkodásának jogszerűségét, az ellátásokra és támogatásokra való jogosultságát igazoló, meghatározott formájú és adattartalmú, biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodási engedélyokmány (plasztik kártya) kerül kiállításra. 

Az orosz-ukrán háború elől menekülő, Magyarország által menedékesként elismert külföldi állampolgárok személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány (tartózkodási engedély) érvényességi ideje – az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 2. §-a, valamint 3. §-a értelmében – automatikusan 2025. március 4-re módosult.

 

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében – függetlenül attól, hogy a 2024. március 4-ét megelőzően kiállított okmányon 2023. vagy 2024. március 4-e szerepel érvényességi időként – a menedékesek számára kiállított tartózkodási engedély okmány érvényessége a jogszabály erejénél fogva 2025. március 4. napja.

 

Ezen okmányokkal kapcsolatban sem a menedékes jogállású ügyfeleknek, sem a menekültügyi hatóságnak nincs további teendője.

 

A menedékesként elismert külföldi a magyarországi tartózkodását igazoló okmányt kap, mely okmány önmagában nem jogosít az Európai Unió határának vagy az Európai Unión belüli határok átlépésére. Ugyanakkor birtokosa – szabályos határátlépést követően – jogosult a beutazástól számított 180 napon belül 90 napot meg nem haladó ideig az Európai Unió más – Magyarországtól eltérő – tagállamainak területén tartózkodni.

A menedékes jogállású személynek az Európai Unión belüli, Magyarországtól eltérő országba való beutazására, majd az Európai Unión belüli – Magyarországtól eltérő – országban történő tartózkodására vonatkozóan javasoljuk a külföldi célország idegenrendészeti/határrendészeti hatóságának vagy külképviseletének a megkeresését, ugyanis nem a magyar menekültügyi hatóság rendelkezik hatáskörrel az adott kérdésben.

 

A Főigazgatóság a menedékes jogállást tanúsító tartózkodási okmányt a kérelmező által megadott magyarországi címre postázza. Kérjük, hogy a menedékes jogállást tanúsító okmányhoz csatolt tájékoztatót szíveskedjen elolvasni!   

 

A hivatalos küldemények (menedékes jogállást tanúsító okmány, rendszeres létfenntartási támogatás, stb.) sikeres kézbesítése érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy szálláshelyének megváltozása esetén az új címét a Főigazgatóságnak bejelentse.

 

Javasoljuk, hogy nevüket az Ön, illetve együtt élő hozzátartozói által lakott ingatlanhoz tartozó postaládán, a kézbesítő által jól látható módon szíveskedjenek feltüntetni és a postaláda tartalmát rendszeresen (hetente többször) ellenőrizni.

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényre figyelemmel, a menedékes számára lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) nem kerül kiállításra.

 

A menekültügyi hatóság a menedékes kérelmére, a részére kijelölt szálláshelyről hatósági bizonyítványt állít ki. (Lásd a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés.)

Hivatalos ügyek intézésekor, továbbá a menedékest megillető szolgáltatások és ellátások igénybevételekor, a tartózkodási engedélyokmányt és a magyarországi szálláshely címét igazoló hatósági bizonyítványt vigye magával és az eljáró hatóságnak vagy az érintett szolgáltatónak mutassa be.

 

2. Rendszeres létfenntartási támogatás

 

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében (Lásd a 106/2022. (III. 12.) Korm. rendeletet) rendszeres létfenntartási támogatás csak az elismert menedékesnek jár. 

2.1. A rendszeres létfenntartási támogatás összege: felnőttek esetében 22.800 Ft/fő/hónap, a kiskorúak támogatása: 13.700 Ft/fő/hónap.

 

2.2. A rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának feltételei

 

2.2.1. A rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának feltétele, hogy mind a foglalkoztatásba bevonható, mind a foglalkoztatásba be nem vonható 6. életévét betöltött menedékes személy a szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerinti járási hivatal előtti - a folyósítást megelőző hónapban teljesítendő - megjelenési kötelezettségét teljesítse.  A 6. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött menedékes helyett a törvényes képviselője is eleget tehet a megjelenési kötelezettségnek.

 

A menekültügyi hatóság a rendszeres létfenntartási támogatást a 6. életévét be nem töltött menedékesek számára is folyósítja, azonban nekik a járási hivatal előtt megjelenési kötelezettségük nincsen.

 

Amennyiben a menedékes szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerinti járási hivatal előtti megjelenési kötelezettségét nem teljesíti, a létfenntartási támogatás adott hónapra vonatkozó utólagos folyósítására nem tarthat igényt. (Lásd a 106/2022. (III. 12.) Korm. rendeletet 4. § (4d) bekezdés a) pontja)

 

A járási hivatal a megjelenési kötelezettség teljesítésének tényéről a menekültügyi hatóságot tájékoztatja.

 

2.2.2. A foglalkoztatásba bevonható felnőtt korú menedékes személy, valamint a 16. életévét betöltött kiskorú menedékes a részére folyósításra kerülő első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét megelőzően köteles a magyarországi szálláshelye szerinti járási hivatalnál szolgáltatást kérőként regisztrálni és a járási hivatallal együttműködni.

 

A foglalkoztatásba bevonható személy a járási hivatallal történő együttműködése keretében a részére folyósított első rendszeres létfenntartási támogatás átvételét követő 45 napot követően köteles a számára felajánlott megfelelő munkahelyet – a közfoglalkoztatást is ideértve – elfogadni.

 

Megfelelő munkahely tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályait kell alkalmazni.

 

Nem köteles a foglalkoztatásba bevonható személy a számára felajánlott munkahelyet elfogadni, amennyiben

 

a) a foglalkoztatás felajánlásakor magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és azt a magyarországi munkáltató igazolja,

b) harmadik életévét be nem töltött kiskorú ellátásáról köteles gondoskodni, vagy

c) iskolarendszerű nappali képzésben tanulói jogviszonyban vesz részt és a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

 

2.3. A rendszeres létfenntartási támogatás folyósítása

 

A rendszeres létfenntartási támogatás kifizetése nem a Főigazgatóság ügyfélszolgálatán és nem a járási hivatalnál történik!

 

A rendszeres létfenntartási támogatás folyósítása utólag, azaz első alkalommal a menedékesként elismerést követő hónap folyamán, postai úton vagy a szolgáltatást kérőként történő regisztráció alkalmával megjelölt magyarországi bankszámlára utalással történik. Emiatt elengedhetetlenül fontos, hogy a menedékesként elismert személy a szálláshelyének megváltozása esetén az új címet a járási hivatalnál -és a Főigazgatóságnál is bejelentse.

 

Amennyiben a menedékes a postai úton folyósított létfenntartási támogatást nem veszi át, az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt! (Lásd a 106/2022. (III. 12.) Korm. rendeletet 4. § (4d) bekezdés b) pontja)

 

 

A menekültügyi hatóság a rendszeres létfenntartási támogatást nem folyósítja arra a hónapra, amely során a menedékes

a)      közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásban, vagy magyarországi munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban jövedelmet szerez,

b)      a magyar nyugdíjrendszerből öregségi nyugdíjban részesül, vagy

c)      külföldről származó öregségi nyugdíjban részesül, és azt Magyarországon fel tudja venni.

 

A rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának megszüntetése

 

Amennyiben a foglalkoztatásba bevonható menedékes személy számára megfelelő munkahelyet ajánlanak fel, és azt a menedékes annak ellenére nem fogadja el, hogy azt köteles elfogadni, a rendszeres létfenntartási támogatás folyósítását  a menekültügyi hatóság megszünteti. A járási hivatal a felajánlott munkahely visszautasításának tényéről 5 napon belül tájékoztatja a Főigazgatóságot.

 

3. Munkavállalás

 

A menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

A menedékes közfoglalkoztatott is lehet.

 

4. Vállalkozás

 

A menedékes egyéni vállalkozó nem lehet, gazdasági társaságot nem alapíthat.

  

5. Kiskorú menedékes nevelése, ellátása, oktatása

 

A kiskorú ellátásáról gondoskodó menedékes a kiskorú elhelyezése céljából a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosult a bölcsődei ellátást, az óvodai gondozást, nevelést, ellátást és a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait igénybe venni a 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 3. §-a alapján.

 

A kiskorú a menedékesként elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint jogosult a köznevelésben részt venni, valamint tankötelezett. A köznevelésre kötelezett óvodás korú gyermekek (3 éves kortól), valamint a tanköteles korú gyermekek  az ingyenes óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban a szálláshelyük szerint illetékes köznevelési intézményben vehetnek részt óvodai, valamint iskolai köznevelésben, közoktatásban. (Lásd a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja, (3) –(4) bekezdései)

 

Amennyiben a menedékesként elismert személy gyermek, illetve tanuló ellátásáról gondoskodik, kérelmére a gyermek, illetve tanuló – a 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 3/A. § (1) bekezdése alapján - az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 6 hónapig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetést ingyenesen jogosult igénybe venni. Az igénylő által ellátott gyermek, illetve tanuló szociális rászorultság esetén az említett időtartam elteltét követően az intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. szabályai szerint jogosult.

 

Beiratkozás: a menedékes magyarországi szálláshelye szerint illetékes oktatási intézményben.

 

A Magyarország területén élő menedékesnek joga van ahhoz, hogy felsőoktatási intézményben a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésben tanulmányokat folytasson. (Lásd a 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés b) pontját.)

 

A menedékes a felsorolt nevelési és ellátási szolgáltatások, továbbá oktatás igénybevételekor a tartózkodási okmányát, továbbá a magyarországi szálláshelyének címét tartalmazó hatósági bizonyítványt vigye magával és az érintett szolgáltatónak mutassa be!

 

6. Okmányok fordítási költségeinek megtérítése

 

A menekültügyi hatóság a menedékes kérelmére - a társadalmi beilleszkedésének elősegítése céljából - az elismerését megelőzően keletkezett iratok, pl. a születési és házassági anyakönyvi kivonat, az iskolai végzettséget, vagy szakképesítést igazoló okiratok magyar nyelvre történő fordításának költségét átvállalja. Honosítási eljáráshoz történő felhasználás érdekében ezen támogatási forma nem igénybe vehető.

 

A fordítás költségeinek megtérítése iránti kérelmet a Főigazgatósághoz kell benyújtani, amelyhez az alábbi okiratokat kell mellékelni:

 

a) a fordíttatni kívánt dokumentum eredeti példányát, valamint

b) a tanulmányok folytatásához vagy megkezdéséhez szükséges iskolai végzettségről szóló, a tanintézmény által kiállított igazolást, vagy a munkavégzéshez szükséges szakképesítésről szóló, a munkáltató által kiállított igazolást.

Amennyiben a menedékes a tanintézmény által, vagy a munkáltató által kiállított igazolással nem rendelkezik, az igazolást az okmányfordítás céljára vonatkozó nyilatkozata pótolja.

 

Az okmányok fordítási költségeinek megtérítésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a Főigazgatóság, mint menekültügyi hatóság az erre irányuló kérelmet jóváhagyta. Ilyen esetben a Főigazgatóság rendeli meg a fordítást.

 

A menedékes által a kérelem jóváhagyását megelőzően megrendelt és már kifizetett fordítás költségeinek megtérítése utólag nem igényelhető!

 

7. Egészségügyi ellátás

 

A menedékesként elismert személy - amennyiben nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban - az alábbi ingyenes egészségügyi ellátásokra jogosult:

·         alapellátás;

·         sürgős szükség esetén szakellátás, illetve kórházi ellátás (különleges bánásmódot igénylő személy pl. kísérő nélküli kiskorú, idős, fogyatékossággal élő személy, várandós nő nem csak a sürgős szükség esetén jogosult szakorvosi és kórházi ellátásra);

·         terhes gondozás, szülészeti ellátás;

·         közgyógyellátásra jogosult - gyógyszer

·         onkológia és egyéb krónikus betegellátás

·         sürgősségi fogászati ellátás és fogmegtartó kezelés

 

Az ellátás helyszíne: területileg illetékes egészségügyi intézmény. A menedékes a felsorolt egészségügyi ellátások igénybevételekor a tartózkodási okmányát, továbbá a magyarországi szálláshelyének címét tartalmazó hatósági bizonyítványt vigye magával és az érintett szolgáltatónak mutassa be!

 

8.  Köztemetés költségei

 

Amennyiben a menedékes eltemettetésére köteles személy nincs vagy nem lelhető fel, illetve az eltemettetésre köteles személy a kötelezettségét nem teljesíti, a haláleset helye szerint illetékes önkormányzat polgármestere - a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül - önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről.

 

A köztemetés költségeit a menekültügyi hatóság az önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított két hónapon belül kell a menekültügyi hatóságnál bejelenteni.

 

Szállás

 

A menedékeskénti elismerést kérelmező, valamint a menedékes jogálláshoz tartozó elhelyezési és ellátási feladatokat a vármegyei kormányhivatalok védelmi bizottságai látják el. Így a védelmi igazgatás rendszerei biztosítják az arra rászorulóknak a szálláshelyeket. 

A szállással kapcsolatos  legfontosabb információk megtalálhatók az alábbi kormányzati weboldalon:

 

https://safeinhungary.gov.hu/hu

 

Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében menedékeskénti elismerését kérő jogállással rendelkező személy a tényleges elismerését megeleőzően rendszeres létfenntartási támogatásra nem jogosult.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK