Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

EU tartózkodási kártya

 

 

1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat EU tartózkodási kártyát?

 

EU tartózkodási kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki

 • ·a kérelmének benyújtását megelőzően legalább 3 éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarországon tartózkodott, vagy
 • ·EU Kék Kártyával rendelkezik, és

-   a  kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően EU Kék Kártya birtokában legalább 2 évig jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, és

-   legalább 5 évig EU Kék Kártyával, kutatási vagy tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.

 

Amennyiben a fenti feltételek valamelyike az Ön esetében fennáll, abban az esetben kaphat EU tartózkodási kártyát, ha

 • ·Magyarország területén a lakhatása és a megélhetése biztosított,
 • ·az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja, valamint
 • ·Önnel szemben az alábbi kizáró okok egyike sem áll fenn:

-   a letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát,

-   kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll,

-   a kártya megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette,

-   büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem kaphat EU tartózkodási kártyát

 • ·felsőfokú tanulmányok folytatása, illetve szakképzés céljából Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár,
 • ·a szezonális munkavállalás céljából vagy önkéntesként Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár,
 • ·a diplomáciai vagy egyéb személyes mentesség alapján Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár,
 • ·a kérelme végleges elbírálásáig az a harmadik országbeli állampolgár, aki a magyar menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért,
 • ·a befogadott,
 • ·a menekültügyi hatóság, a bíróság vagy az Európai Unió tagállama által menekültként elismert vagy kiegészítő védelemben részesített harmadik országbeli állampolgár ezen jogállása alapján abban az esetben, ha már nem rendelkezik menekült jogállással vagy nem áll kiegészítő védelem hatálya alatt,
 • ·az ideiglenes védelemben részesített harmadik országbeli állampolgár.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

Az EU tartózkodási kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult.

 

2)Milyen módon nyújtható be a kérelem?

 

Az EU tartózkodási kártya kiadása és hosszabbítása iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton az Enter Hungary felületen nyújthatja be, melyet ide  kattintva érhet el.

                  

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

3)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide kattintva tekintheti meg.

 

4)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A kérelemhez mellékelni kell az alábbiakat:

 • ·születési anyakönyvi kivonat,
 • ·házasságban élő kérelmező esetén házassági anyakönyvi kivonat,
 • ·a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozat,
 • ·kiskorú kérelmező esetén a kiskorú személyes joga szerinti hiteles okirat arról, hogy a kiskorú huzamos tartózkodásának nincs törvényes akadálya,
 • ·Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, 6 hónapnál nem régebbi okirat

(a 14. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat benyújtásának kötelezettsége alól),

 • ·magyarországi megélhetését, lakhatását, az egészségügyi biztosítotti jogviszonyt igazoló okirat.

 

A magyarországi megélhetését, lakhatását, teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságát igazoló iratok kivételével a fenti okiratok csatolása alól felmentés adható, ha az okirat beszerzése a harmadik országbeli állampolgár önhibáján kívüli okból lehetetlen, vagy aránytalan nehézséggel járna. Ezen esetben az okiratot a kérelmező nyilatkozata pótolja.

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi okiratok valamelyikével igazolnia kell, hogy magyarországi megélhetése biztosított:

 • ·a kérelmező nevére szóló hitelintézeti igazolás készpénz-megtakarításról,
 • ·a megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat,
 • ·rendszeres magyarországi jövedelemről szóló munkáltatói, illetve adóhatósági igazolás,
 • ·külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolás,
 • ·Magyarországon élő családtagnak a kérelmező eltartásának és ellátásának biztosítását vállaló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirat,
 • ·egyéb hitelt érdemlő okirat.

 

A magyarországi lakhatást igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi okiratok valamelyikével igazolnia kell, hogy lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonosa, vagy ilyen ingatlan használatára jogosult:

 • ·az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat,
 • ·lakásbérleti szerződés,
 • ·a Magyarországon élő családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozata.

 

Nem kell csatolni a lakhatás feltételeit igazoló okiratot, ha a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárásban a kérelmező azt már csatolta, és a harmadik országbeli állampolgár bejelentett szálláshelye nem változott meg.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·egy darab igazolványkép,
 • ·érvényes úti okmány (illetve amennyiben a megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodás ideje alatt több úti okmánnyal is rendelkezett, akkor mindegyik úti okmány másolata).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – hacsak törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat csak a hazai anyakönyvezést követően fogadható el.

 

5)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 70 nap.

 

Huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező harmadik országbeli állampolgárnak a Magyarország területén született gyermeke részére a nemzeti tartózkodási kártyát soron kívül, de legkésőbb 5 napon belül kerül kiállításra.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

6)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

A tartózkodási kártya okmány postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

7)Meddig érvényes az engedély?

 

Az okmány érvényességi ideje legfeljebb 10 év, amely a kérelmére további 10 évvel hosszabbítható meg.

 

8)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Lakóhely megváltozásának bejelentése

 

Amennyiben EU tartózkodási kártyával rendelkezik, köteles az annak kiadására irányuló eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását az új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál bejelenteni.

A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási kártya cseréjével.

A lakóhelyváltozás bejelentését a jegyző által kiadott lakcímkártya igazolja, ezért azt a tartózkodási kártya okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

 

 • ·Az EU tartózkodási kártya visszavonása

 

Az idegenrendészeti hatóság az EU tartózkodási kártyát visszavonja, ha

 • ·a harmadik országbeli állampolgár az Európai Unió tagállamainak területét tizenkét hónapnál hosszabb ideig elhagyta,
 • ·a harmadik országbeli állampolgár az Európai Unió másik tagállamában szerez huzamos tartózkodói jogállást,
 • ·a harmadik országbeli állampolgár hat évet meghaladóan nem tartózkodik Magyarország területén,
 • ·az engedély vagy a kártya megszerzése érdekében a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt,
 • ·a harmadik országbeli állampolgárt kiutasították vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el, vagy
 • ·a harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártya birtokosként vagy annak családtagjaként szerezte meg az EK letelepedési engedélyt vagy az EU tartózkodási kártyát, és az Európai Unió tagállamainak területét egymást követő huszonnégy hónapnál hosszabb ideig elhagyta.

 

Az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedélyt vagy az EU tartózkodási kártyát visszavonhatja, ha a harmadik országbeli állampolgár már nem rendelkezik menekült jogállással vagy nem áll kiegészítő védelem hatálya alatt.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt  tájékozódhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK