Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Nemzeti tartózkodási kártya

 

 1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat nemzeti tartózkodási kártyát?

 

Nemzeti tartózkodási kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki tartózkodási engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel vagy ideiglenes tartózkodási kártyával rendelkezik, és

 • ·a kérelmének benyújtását megelőzően legalább 3 éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarországon tartózkodott, vagy
 • ·a kérelmének benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 1 éve eltartott felmenőként családi életközösségben él

-   magyar állampolgárral, vagy

-   huzamos tartózkodási jogosultsággal (bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, ideiglenes tartózkodási kártyával, rendelkező, nemzeti tartózkodási kártyával, EU tartózkodási kártyával) rendelkező, illetve

-   menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral, vagy

 • ·magyar állampolgár, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 éve megkötötték, vagy
 • ·magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve a felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt, vagy
 • ·huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

 

A fenti feltételek esetén is csak akkor kaphat nemzeti tartózkodási kártyát, ha a huzamos tartózkodása Magyarország érdekeivel összhangban áll.

 

Ha Önt a Magyarországon menekültként ismerték el, úgy tartózkodási vízum, vagy tartózkodási engedély hiányában is benyújthatja a kérelmét.

 

Amennyiben a fenti feltételek az Ön esetében fennállnak, abban az esetben kaphat nemzeti tartózkodási kártyát, ha

 • ·Magyarország területén a lakhatása és a megélhetése biztosított,
 • ·az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja, valamint
 • ·Önnel szemben az alábbi kizáró okok egyike sem áll fenn:

-   a letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát,

-   kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll,

-   a kártya megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette,

-   büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem kaphat nemzeti tartózkodási kártyát, ha Ön az alábbi célból kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik:

 • ·vendég-önfoglalkoztatás célú tartózkodási engedély,
 • ·szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély,
 • ·beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély,
 • ·foglalkoztatási célú tartózkodási engedély,
 • ·vendégmunkás-tartózkodási engedély,
 • ·tanulmányi célú tartózkodási engedély (beleértve az álláskeresést és a vállalkozás indítást is),
 • ·képzés célú tartózkodási engedély,
 • ·ideiglenes tartózkodási engedély,
 • ·gyógykezelési célú tartózkodási engedély,
 • ·Fehér Kártya,
 • ·kiküldetés célú tartózkodási engedély,
 • ·gyakornoki tevékenység folytatása célú tartózkodási engedély,
 • ·önkéntes tevékenység folytatása célú tartózkodási engedély.

 

Ha a bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, nemzeti tartózkodási kártyával vagy EU tartózkodási kártyával rendelkező szülőnek Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére nemzeti tartózkodási kártya kerül kiállításra.

 

Nemzeti érdek fennállása esetén a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter döntése alapján az egyéb feltételek hiányában is kaphat nemzeti tartózkodási kártyát. Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter nemzeti érdekként Magyarország gazdasági, nemzetpolitikai, tudományos, kulturális és sport érdekét veheti figyelembe.

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a kérelmét a tényállás tisztázását követően az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter elé terjeszti, aki a kérelem ügyében határozatot hoz. A miniszter határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

A nemzeti tartózkodási kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

2)Milyen módon nyújtható be a kérelem?

 

A nemzeti tartózkodási kártya kiadása és hosszabbítása iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton az Enter Hungary felületen nyújthatja be, melyet ide[n2]  kattintva érhet el.

                  

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

3)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

4)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A kérelemhez mellékelni kell az alábbiakat:

 • ·születési anyakönyvi kivonat,
 • ·házasságban élő kérelmező esetén házassági anyakönyvi kivonat,
 • ·a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozat,
 • ·kiskorú kérelmező esetén a kiskorú személyes joga szerinti hiteles okirat arról, hogy a kiskorú huzamos tartózkodásának nincs törvényes akadálya,
 • ·Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, 6 hónapnál nem régebbi okirat

(a 14. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat benyújtásának kötelezettsége alól).

 

A fenti okiratok csatolása alól felmentés adható, ha az okirat beszerzése a harmadik országbeli állampolgár önhibáján kívüli okból lehetetlen, vagy aránytalan nehézséggel járna. Ez esetben az okiratot a kérelmező nyilatkozata pótolja.

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi okiratok valamelyikével igazolnia kell, hogy magyarországi megélhetése biztosított:

 • ·a kérelmező vagy a tartását vállaló családtag hitelintézeti igazolása készpénz-megtakarításról,
 • ·a megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat,
 • ·rendszeres magyarországi jövedelemről szóló munkáltatói, illetve adóhatósági igazolás,
 • ·külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolás,
 • ·a Magyarországon élő családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozata, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirat,
 • ·egyéb hitelt érdemlő okirat.

 

A magyarországi lakhatást igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi okiratok valamelyikével igazolnia kell, hogy lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonosa, vagy ilyen ingatlan használatára jogosult:

 • ·az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat,
 • ·lakásbérleti szerződés,
 • ·a Magyarországon élő családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozata.

 

Nem kell csatolni a lakhatás feltételeit igazoló okiratot, ha a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárásban a kérelmező azt már csatolta, és a harmadik országbeli állampolgár bejelentett szálláshelye nem változott meg.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·egy darab igazolványkép,
 • ·érvényes úti okmány (illetve amennyiben a megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodás ideje alatt több úti okmánnyal is rendelkezett, akkor mindegyik úti okmány másolata).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – hacsak törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat csak a hazai anyakönyvezést követően fogadható el.

 

5)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 70 nap.

 

Huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező harmadik országbeli állampolgárnak a Magyarország területén született gyermeke részére a nemzeti tartózkodási kártyát soron kívül, de legkésőbb 5 napon belül kerül kiállításra.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

6)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

A tartózkodási kártya okmány postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

7)Meddig érvényes az engedély?

 

Az okmány érvényességi ideje legfeljebb 10 év, amely a kérelmére további 10 évvel hosszabbítható meg.

 

8)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Lakóhely megváltozásának bejelentése

 

Amennyiben nemzeti tartózkodási kártyával rendelkezik, köteles az annak kiadására irányuló eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását az új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál bejelenteni.

A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási kártya cseréjével.

A lakóhelyváltozás bejelentését a jegyző által kiadott lakcímkártya igazolja, ezért azt a tartózkodási kártya okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

 

 • ·A nemzeti tartózkodási kártya visszavonása

 

A nemzeti tartózkodási kártyát az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja abban az esetben, ha

 • ·az engedélyezés alapjául szolgáló feltételek olyan jelentősen megváltoztak, hogy ez az engedély vagy a kártya kiadását már kizárná, feltéve, hogy az engedély vagy a kártya kiadásától számítva öt év még nem telt el,
 • ·a családi kapcsolatra tekintettel kiadott engedély vagy kártya esetén a házasság az engedély vagy a kártya kézhezvételétől számított három éven belül nem a házastárs halála miatt szűnt meg, vagy a harmadik országbeli állampolgár szülői felügyeleti joga megszűnt, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgár már négy éve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezőként vagy bevándoroltként Magyarország területén tartózkodik, vagy
 • ·a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta.

 

Az idegenrendészeti hatóság az engedélyt vagy a kártyát visszavonja, ha

 • ·az engedély vagy a kártya megszerzése érdekében a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt,
 • ·a kiskorú harmadik országbeli állampolgár esetében a szülői felügyelet jogát gyakorló harmadik országbeli állampolgár szülőnek Magyarország területén történő tartózkodásra jogosító engedélyét az idegenrendészeti hatóság visszavonta, és a kiskorú további tartózkodásának feltételei a szülői felügyeletet gyakorló másik szülőnél Magyarország területén nem biztosítottak,
 • ·a harmadik országbeli állampolgár családi kapcsolatra tekintettel kiadott engedélye vagy kártyája esetén magyar állampolgár házastársa Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta, vagy a harmadik országbeli házastárs Magyarország területén történő jogszerű tartózkodása megszűnt,
 • ·a harmadik országbeli állampolgárt kiutasították vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el,
 • ·a harmadik országbeli állampolgár kéri az engedély vagy a kártya visszavonását, vagy
 • ·a harmadik országbeli állampolgár veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát.

 

A nemzeti érdekből kiállított nemzeti tartózkodási kártyát az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter abban az esetben is visszavonhatja, ha a kiadásakor figyelembe vett nemzeti érdek változása azt indokolttá teszi.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt  tájékozódhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK