Tartalomjegyzék

Támogatások menekültek és oltalmazottak számára

Támogatások menekültek és oltalmazottak számára

 

A menekült, valamint az oltalmazott státusszal rendelkező külföldiek nemzetközi védelme egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a személyek hosszabb távon is lehetőséget kapnak a Magyarországon történő társadalmi beilleszkedésre, státuszuk a magyar állampolgárokéhoz hasonló jogokat biztosít számukra, illetve kötelezettségekkel terheli őket. Ezen túl, a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 301/2007. (XI. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján különböző támogatásokra és ellátásokra is jogosultak, melyek célja, hogy elismerésüket követő első időszakban nyújtson segítséget az alapvető létfenntartási feltételek megteremtésében.

A Kormányrendelet alapján elérhető különböző támogatásokra és ellátásokra való jogosultság vagyon- és jövedelemfüggő, melynek meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján történik. A menekült vagy oltalmazott az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha az ügyfél vagy a vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

a) egyedülálló személy esetében a szociális vetítési alap összegének 150%-át;
b) családos személy esetében a szociális vetítési alap összegét.

A menekültek és oltalmazottak rászorultságuk esetén az elismerésről szóló határozat közlésétől számított legfeljebb harminc napig jogosultak a befogadás anyagi feltételeinek igénybevételére – így a befogadó állomáson nyújtott elhelyezésre és ellátásra, valamint utazási kedvezmények igénybe vételére - , valamint jogosultak a jogszabályban meghatározott ellátásokra és támogatásokra.

A befogadó állomáson elhelyezett szociálisan rászorult menekültek és oltalmazottak az alábbi ellátásokra és támogatásokra jogosultak:

·         Elismerésük közlésétől számított legfeljebb harminc napig jogosultak a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítására (ennek keretében a befogadó állomáson nyújtott elhelyezésre és ellátásra, valamint utazási kedvezmények igénybevételére);

·        Egészségügyi ellátásra;

·        Oktatási, nevelési költségek megtérítésére; továbbá

·        Az ország végleges elhagyásának támogatására.

 

A magánszálláson lakó, szociálisan rászorult menekültek és oltalmazottak az alábbi ellátásokra és támogatásokra jogosultak:

·        Egészségügyi ellátásra;

·        Az ország végleges elhagyásának támogatására;

 

Amennyiben a menekült vagy az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, az elismerésről szóló határozat véglegessé válásától számított hat hónapig egészségügyi ellátásra az elismerését kérőkre vonatkozó szabályok szerint jogosult.

 

Az ország végleges elhagyásának támogatása keretében hazatelepülése vagy harmadik országba történő végleges távozása esetén, kérelmére, az érintett ország külképviselete által kiállított igazolás alapján, az igazolásban megjelölt célállomásig a menekültügyi hatóság egy alkalommal érvényes menetjegyet (repülőjegyet) biztosít, továbbá az utazással összefüggő igazolt költséget egy alkalommal részben vagy egészben megtérítheti.

 

A befogadó intézményben elhelyezett menekültek és oltalmazottak számára az elismerésük közlésétől számított legfeljebb harminc napig szállást, napi háromszori (18 év alatti kiskorú, várandós nő és szoptatós anya esetében napi ötszöri) étkezést, (vagy ennek megfelelő értékű étkezési hozzájárulást), valamint személyes használatra étkező- és tisztálkodási eszközöket (vagy ennek megfelelő értékű higiénés hozzájárulást) és szükség szerint ruházatot biztosítanak. A befogadó intézményekben történő elhelyezés a család egységének fenntartása figyelembevételével történik.

Továbbá lehetőséget biztosíthat a befogadó állomás a területén történő munkavégzésre. Az állomás karbantartásához, állagmegóvásához, az ott elhelyezettek ellátásához hozzájáruló munkavégzésért a külföldi havonta legfeljebb a szociális vetítési alap összege 85%-ának megfelelő juttatásban részesülhet.

A menekültügyi hatóság a kérelmezők, továbbá a menekültek és oltalmazottak részére költségvetési forrásból biztosított ellátások kiegészítésére, létfeltételeinek javítására pénzbeli és természetbeni adományt fogadhat el akár természetes akár jogi személyektől. Egyúttal gondoskodik az adományok megfelelő szétosztásáról és nyilvántartásáról.

A befogadó állomáson elhelyezett menekült és oltalmazott meghatározott célból közforgalmi személyszállítást végző szolgáltatóknál („MÁV, „Volán” társaságok) utazási kedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez a menekültügyi hatóság a befogadó állomáson elhelyezett menekült és oltalmazott részére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabálynak megfelelő igazolást állít ki. Az igazolás kiállításának alapja lehet, ha az ügyfél hatósági ügyét intézi, vagy ha meghatározott egészségügyi ellátást vesz igénybe a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatónál, illetve társadalmi integrációját elősegítő programban vesz részt, vagy társadalmi integrációját elősegítő civil szervezet segítségét veszi igénybe, továbbá lakhatása megoldása érdekében, vagy álláskeresés, vagy munkavégzés céljából utazik.

 

A befogadó állomáson tartózkodó menekült, valamint az oltalmazott  21. életéve betöltéséig jogosult az oktatási, nevelési költségek jogszabály szerinti megtérítésére.

 

Ezen túlmenően az elismert menekülteket, oltalmazottakat – függetlenül attól, hogy befogadó állomáson, vagy magánszálláson laknak, a magyar állampolgárok jogai illetik meg szociális, munkavállalási, valamint oktatási tekintetben. Ennek megfelelően a nemzetközi védelemben részesített menekült, oltalmazott személyek ugyanolyan feltételek mellett, ugyanazon szociális jellegű juttatásokra és támogatásokra jogosultak, mint a magyar állampolgárok szociális rászorultságuk esetén, valamint Magyarországon történő munkavállalásukhoz nem szükséges munkavállalási engedély.

 

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK