Tartalomjegyzék

 

Az összevont kérelmezési eljárás olyan eljárás, amely az általa benyújtott kérelem alapján a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén való kilencven napot meghaladó tartózkodása és meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítése engedélyezésére irányul.

 

Az összevont engedély olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja.

 

JOGOSULTAK KÖRE

 

Összevont kérelmezési eljárás alkalmazásának esetei:

 

·        ha a harmadik országbeli állampolgár munkavállalás céljából terjeszt elő tartózkodási engedély iránti kérelmet

·        ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és

o       családi együttélés biztosítása céljából kiállított tartózkodási engedély iránti,

o       EU Kék Kártya,

o       kutatás célú tartózkodási engedély,

o       szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedély,

o       vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély, vagy

o       hosszú távú mobilitási engedély (vállalaton belüli áthelyezés célú  hosszú távú mobilitási engedély) iránti kérelmet terjeszt elő;

·        ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni és

o       családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

o       EU Kék Kártyával,

o       jövedelemszerzés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

o       kutatás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel,

o        szezonális munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel,

o       vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedéllyel, vagy

 • ·hosszú távú mobilitási engedéllyel (vállalaton belüli áthelyezés célú  hosszú távú mobilitási engedéllyel) rendelkezik.

 

Speciális esetkör: amennyiben a harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik és foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az összevont engedély kiállítása érdekében.

Nem alkalmazható az összevont kérelmezési eljárás:

·      a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre;

·        aki a 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Magyarország területén kiküldetésben tartózkodik;

·        au pairként vagy tengerészként Magyarország területén tartózkodni szándékozó, illetve tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra;

·        aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért;

·        akit Magyarország menekültként ismert el, avagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített;

·        befogadottra;

·        aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

·        akinek tartózkodási célja, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő);

·        akinek tartózkodási célja tanulmányok folytatása;

·        arra a harmadik országbeli állampolgárra, aki száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú tartózkodása alatt munkát kíván végezni.

Az idegenrendészeti hatóság összevont engedélyezési eljárás keretében összevont engedélyt akkor adhat ki, ha a harmadik országbeli állampolgár:

·        foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott, vagy külön jogszabály alapján ezen vizsgálat alól mentes és

·        a törvényben meghatározott tartózkodási feltételeket teljesíti.

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

Az összevont kérelmezési eljárás feltétele a tartózkodási célnak megfelelő, kitöltött formanyomtatvány,  három hónapnál nem régebbi igazolványkép, valamint a kötelező mellékletek benyújtása, illetve az eljárási díj megfizetése.

Amennyiben a külföldi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, a tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló kérelem külön jogszabályban meghatározott, kiemelt foglalkoztató útján is előterjeszthető, ha ehhez az ügyfél írásban, egyoldalú nyilatkozattal hozzájárult,. 

Amennyiben a kérelmet a foglalkoztató vagy a magyarországi fogadószervezet terjeszti elő, akkor erre elektronikus azonosítást követően elektronikus úton kerülhet sor.

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos  részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

Kiemelt foglalkoztatónak minősül:

- a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató,

- az a foglalkoztató, amely a magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozásokban Magyarországgal szomszédos országból származó harmadik országbeli állampolgárt kíván Magyarországon foglalkoztatni,

- az a foglalkoztató, amely a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban szereplő munkáltató,

- az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást valósít meg,

-  az a fogadó szervezet, amely vállalaton belül áthelyezett személyt kíván Magyarországon foglalkoztatni.

 

A kívánt beutazási és tartózkodási célnak megfelelő tartózkodási engedély iránti kérelmet - törvényben foglalt kivétellel - annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik országbeli állampolgár tűrni köteles. Azokban az esetekben, amikor a foglalkoztató útján kerül előterjesztésre a tartózkodási engedély iránti kérelem, a fenti adatrögzítés és egyéb eljárási cselekmények lefolytatása céljából a hatóság felhívására az ügyfél a hatóság előtt köteles személyesen megjelenni.

 

A harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni
köteles arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást.

 

Ha a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, a külképviseleten történő kérelmezés esetében egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a konzuli tisztviselőt. A tartózkodásra jogosító okmány átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a konzuli tisztviselő adja ki.

A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem főszabály szerinti helyen (magyar külképviseletek) történő előterjesztése mellett a magyar jog szabályozza a tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelem belföldi előterjesztésének lehetőségét is. A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon is előterjesztheti, amennyiben a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény indokolja, vagy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1806 rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgáraként, vagy ilyen harmadik országbeli állampolgárral együtt, családtagként tartózkodik jogszerűen Magyarország területén. Kivételesen méltányolható körülmény különösen a gyógykezeléssel, a családegyesítéssel vagy a keresőtevékenységgel összefüggő olyan tény, amely a harmadik országbeli állampolgárnak nem felróható okból következett be és akadályozza a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő helyentörténő kérelmezést.

A vízummentes ország állampolgáraként vízummentesen, jogszerűen Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgárnak a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen történő regisztrálást követően elektronikus úton van lehetősége előterjeszteni. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal  az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen regisztrálást követően elektronikus úton szükséges benyújtani. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell csatolni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelem akkor tekinthető a hatósághoz érkezettnek, ha az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Továbbá szükséges a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül megjelenni az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

 

Amennyiben a kérelmet a foglalkoztató vagy a magyarországi fogadószervezet terjeszti elő, akkor erre elektronikus azonosítást követően elektronikus úton kerülhet sor.

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

tartózkodási engedély meghosszabbítása a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag akkor engedélyezhető, amennyiben a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása a bármely száznyolcvan napon belül a kilencven napot meghaladta.

 

Ha a tartózkodási engedély kiadása és meghosszabbítása összevont kérelmezési eljárás keretében történik, az eljáró hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 70 napon belül hozza meg. Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatója külön jogszabályban meghatározott kiemelt foglalkoztató és a tartózkodási engedély kérelem elbírálása összevont kérelmezési eljárás keretében történik, az eljáró hatóság az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg.

Az összevont kérelmezési eljárásban – annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavállalását támogatja-e – az elsőfokú eljárásban fő szabály szerint a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, a másodfokú eljárásban a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szakhatóságként jár el. Amennyiben a munkavégzés több megye területére terjedhet ki, a szakhatóságként eljáró hatóság a munkavégzés megkezdésének helye szerinti kormányhivatal, ha a külföldit a foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal.

A Kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban, ha a harmadik országbeli állampolgár:

- munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;

egyházi személy;

- olyan kutatási tevékenységet végez, amely a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;

kutatási tevékenységet végez;

hivatásos sportoló, hivatásos edző;

NATO-SOFA Megállapodásban meghatározott és Magyarországon szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója;

- a családegyesítő családtagjafeltéve, hogy a kérelem benyújtását megelőzősen legalább egy éve családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedéllyel Magyarországon tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása is engedélymentes;

menekült, oltalmazott családtagja, ha ilyen célból kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

- Magyarországgal szomszédos országból származik és magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is;

 - magyar állampolgár családtagjaként kérelmez tartózkodási engedélyt;

Az eljárás díjára, a fellebbezésre és annak elbírálására vonatkozó információkat  az egyes tartózkodási céloknál tudja megtalálni.

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

 

A kérelem benyújtásához a „Tartózkodási engedély iránti kérelem” formanyomtatvány és az alábbi betétlapok egyikének kitöltése és kinyomtatása szükséges! (Munkavállalás célú-; Családi együttélés biztosítása célú-; EU Kék Kártya; Kutatás céljából kiadott-; Szezonális munkavállalás célú-; Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedélyek esetén.)

 

Elektronikusan kitölthető Word formátumok:

-          Tartózkodási engedély iránti kérelem ÉS Munkavállalás VAGY Családi együttélés biztosítása VAGY EU Kék Kártya VAGY Kutatás céljából kiadott VAGY Szezonális munkavállalás VAGY Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély betétlapja

-          Tartózkodási engedély okmány pótlása iránti kérelem

-          Tartózkodási engedély okmány cseréje iránti kérelem

 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

-          Tartózkodási engedély iránti kérelem ÉS Munkavállalás VAGY Családi együttélés biztosítása VAGY EU Kék Kártya VAGY Kutatás céljából kiadott VAGY Szezonális munkavállalás VAGY Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély betétlapja

-          Tartózkodási engedély okmány pótlása iránti kérelem

-          Tartózkodási engedély okmány cseréje iránti kérelem

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

 

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének igazolására csatolandó iratok:

·        a foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló által kötött előzetes megállapodás (MINTA), vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat

·        a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettséget, iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása, az EU Kék Kártya iránti eljárásban a felsőfokú szakmai képesítést igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása

- vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező és a letelepedett vállalkozás között fennálló munkaszerződés vagy megbízólevél

·        ha a harmadik országbeli állampolgár esetében fennáll azon esetkör valamelyike, amikor nem működik közre szakhatóság az összevont kérelmezési eljárásban, ezen kedvezményes eset igazolására szolgáló irat.

 

Az előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell:

·        a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet, munkakört (FEOR), a munkavégzés pontos helyét vagy helyeit

·        a tevékenység ellátásához szükséges szakmai képesítése, EU Kék Kártyával történő foglalkoztatás esetén felsőfokú szakmai képesítése megnevezését,

·        a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő díjazás mértékét,

·        a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megjelölését, valamint

·        a foglalkoztatásra irányuló jogviszony várható időtartamát.

Az előzetes megállapodás kötelező érvényű állásajánlatnak minősül. Ha az összevont engedély kiállításra kerül a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt az előzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, valamint az összevont engedély időtartamának megfelelő időtartammal kell létrehozni. A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen.

A humanitárius célú tartózkodási engedély esetén a regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az összevont engedély kiállítása érdekében, melyhez az adatlapot az ügyfélnek ki kell töltenie.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

 

Ha a tartózkodási engedély összevont engedélyként kerül kiállításra, a tartózkodási engedély érvényességi ideje – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – legfeljebb a szakhatósági állásfoglalásban szereplő időtartamig terjedhet, amely alkalmanként legfeljebb az új eljárásban adott szakhatósági állásfoglalásban szereplő időpontig meghosszabbítható. 

A családi együttélés biztosítása céljából, a szezonális munkavállalás céljából, vállalaton belüli áthelyezés céljából kiadott tartózkodási engedély, a hosszú távú mobilitási engedély, az EU Kék Kártya, a kutatás céljából kiadott, illetve a humanitárius célú tartózkodási engedély esetén az ezen engedélyekre meghatározott érvényességi időtartam az irányadó.

Az engedélyezett tartózkodás időtartamát – a külön megjelölt kivételekkel – úgy kell megállapítani, hogy a harmadik országbeli állampolgár úti okmánya az engedélyezett tartózkodás lejártakor még legalább három hónapig érvényes legyen.

Ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának célja kutatás, családi együttélés biztosítása vagy az EU Kék Kártya birtokában történő keresőtevékenység folytatása, úti okmánya érvényességi idejének legfeljebb az engedélyezett tartózkodás időtartamát kell lefednie.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

A harmadik országbeli állampolgár a meghatározott foglalkoztatóval történő foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló szándékát haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül köteles a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságon bejelenteni, ha

 

·        a foglalkoztatására a korábbitól eltérő foglalkoztatónál vagy eltérő feltételekkel kerül sor, a korábbi munkaviszonya megszűnését vagy a munkavégzési feltételek megváltozását követően;

·        családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel, EU Kék Kártyával, a Harmtv. 20. § (1) bekezdés alapján jövedelemszerzés céljából, kutatás céljából, szezonális munkavállalási célból, vállalaton belüli áthelyezés céljából, jogszabályban meghatározott esetekben kiadott humanitárius célú tartózkodási engedéllyel, vagy hosszú távú mobilitási engedéllyel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott előzetes megállapodás megkötését követően.

Kérelemre kiadott engedélytípusok esetén a bejelentési kötelezettség teljesítésével egy időben az ügyfél köteles tartózkodási engedély iránti kérelmet is előterjeszteni.

 

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK