Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Mennyi magyarországi tartózkodási idő után kérelmezhető a nemzeti letelepedési engedély?

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

·         akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,

·         aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,

·             akivel szemben kizáró ok nem áll fenn,aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik,

·          akinek letelepedése Magyarország érdekeivel összhangban áll és:

o    a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott;

o    a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;

o    bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték;

o    magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt;

o    bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

 

Mit tekinthet a regionális igazgatóság a nemzeti letelepedési kérelem elbírálása során Magyarország érdekének?

A regionális igazgatóság Magyarország érdekének tekintheti különösen Magyarország gazdasági, tudományos, kulturális és sport érdekének fennállását, valamint a harmadik országbeli állampolgár nagymértékű társadalmi integrációját.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek vonatkozásban célszerű, ha kérelmező minden a hatóságot segítő információt a kérelmében vagy az önéletrajzban a hatóság rendelkezésére bocsát, illetőleg benyújtja az azok alátámasztására szolgáló okiratokat segítve ezzel a hatóság döntésének meghozatalát.

A regionális igazgatóság annak megállapítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár nemzeti letelepedése Magyarország érdekében áll-e, az ügy elbírálásához szükséges adattal vagy irattal rendelkező minisztérium vagy más központi államigazgatási szerv felé megkereséssel élhet. Az érintett szerv a megkeresésre 15 napon belül válaszol.

 

A nemzeti letelepedési engedély birtokában utazhat-e a harmadik országbeli állampolgár más schengeni tagállam területére?

Igen, a harmadik országbeli állampolgár az érvényes útlevelével a nemzeti letelepedési engedély okmányának érvényességi ideje alatt beutazhat más schengeni tagállam területére és ott 90 napot meg nem haladó ideig vízummentesen tartózkodhat. Amennyiben egy másik schengeni tagállam területén a harmadik országbeli állampolgár 90 napot meghaladó ideig szándékozik tartózkodni, javasoljuk, hogy a tartózkodás szabályairól a beutazást megelőzően az adott tagállam illetékes hatóságainál (pl. nagykövetségén, konzulátusán) kérjen további tájékoztatást.

 

A nemzeti letelepedési engedély igényléséhez milyen típusú engedéllyel, vízummal kell rendelkezni?

Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt kaphat az a harmadik országbeli állampolgár, aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

A menekültügyi hatóság által menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedélyt tartózkodási vízum vagy tartózkodási engedély hiányában is kérelmezheti.

 

A nemzeti letelepedési engedély elbírálásánál jelent-e valamilyen előnyt az, ha egy családtag már rendelkezik letelepedési engedéllyel?

Igen, mivel a nemzeti letelepedési engedély kiállítása iránti kérelmet a hároméves jogszerű tartózkodást megelőzően is előterjesztheti az a harmadik országbeli állampolgár, aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral, vagy bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték, illetve ha bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

 

EGT-állampolgár kérelmezhet-e nemzeti letelepedési engedélyt?

Nem, nemzeti letelepedési engedélyt kizárólag harmadik országbeli állampolgár kaphat. Az EGT-állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályait a szabad mozgás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény szabályozza, amely alapján az EGT-állampolgárok regisztrációs igazolásra, illetve 5 év folyamatos magyarországi tartózkodást követően állandó tartózkodási kártyára jogosultak.

 

Kiskorú letelepedéséhez szükséges-e bármilyen hozzájáruló nyilatkozat a másik szülő részéről?

A kiskorú harmadik országbeli állampolgárnak igazolnia kell, hogy szülője vagy törvényes képviselője magyarországi tartózkodásához – a tervezett tartózkodás időtartamára – hozzájárult.

A szülői hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni, valamint magyar vagy angol nyelvű fordítással ellátni.

 

Indokolt-e a személyes megjelenés a kérelem benyújtása során, vagy történhet-e meghatalmazott útján? Az eljárás során meghatalmazott eljárhat-e?

 

A kérelem előterjesztésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor, azonban a  személyes megjelenésre annak okán szükség van, mivel a nemzeti letelepedési engedély okmány biometrikus adatokat tartalmazó okmány, így arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

Jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén kizárólag elektronikusan nyújthatók be a – az egyébként is elektronikusan indítható – kérelmek.

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását e törvény eltérő rendelkezése hiányában,

a) helyette

aa) törvényes képviselője,

ab) a Magyarországon 90 napot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező

házastársa,

ac) eltartott felmenő esetén a Magyarországon 90 napot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú gyermeke vagy

ad) az ügyfél, illetve törvényes képviselője, házastársa vagy eltartott felmenő esetén nagykorú gyermeke által meghatalmazott személy, továbbá

b) az ügyfél és meghatalmazott képviselője együtt

is eljárhat.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a jogszabályban meghatározott módon, írásba foglalt meghatalmazással köteles igazolni.

 

Szükséges-e a nemzeti letelepedési engedély kiállításához, hogy a harmadik országbeli állampolgár saját tulajdonú ingatlannal rendelkezzen?

A nemzeti letelepedési engedély kiadásának nem feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár saját tulajdonú ingatlannal rendelkezzen. A jogszabály azt írja elő feltételként, hogy a kérelmező magyarországi lakhatása biztosított legyen, illetve igazolni tudja az első magyarországi lakóhelyként bejelenteni kívánt lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságát. Ugyanakkor az eljáró hatóságnak a magyarországi megélhetés értékelésekor figyelembe kell vennie többek között azt is, hogy a kérelmező a saját és családtagjai lakhatását szolgáló ingatlan tulajdonosa-e. Ugyanakkor nem lehet a megélhetést biztosító magyarországi vagyonnak tekinteni a harmadik országbeli állampolgár olyan ingatlanát, amely saját és az általa eltartottak lakhatását szolgálja.

 

Mennyi ideig érvényes a nemzeti letelepedési engedély? És hogyan történik a meghosszabbítása?

A nemzeti letelepedési engedély határozatlan idejű tartózkodásra jogosítja birtokosát Magyarország területén. Az okmány érvényességi ideje 5 év, amelyet a harmadik országbeli állampolgár külön elektronikus úton terjeszthető elő a Főigazgatóság idegenrendészeti ügyindítás elektronikus felületén előzetes regisztrálást követően . A nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy útján kell a kérelmezőnek lerónia.

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

Kérelmére az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság illetékes regionális igazgatósága további 5 évvel meghosszabbítja engedélyét. A Harmtv. 35/A. § (1) bekezdése alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítása iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, annál a konzuli tisztviselőnél is benyújthatja, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.”

 

Ha a nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár családi okok miatt hazautazni kényszerül, de később vissza kíván jönni, elveszíti-e érvényességét a letelepedési engedély? Ha igen, mennyi idő után?

Amennyiben a letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár nem a végleges külföldi letelepedés szándékával hagyja el Magyarországot, Magyarország területének hat hónapnál hosszabb ideig történő elhagyásának szándékáról a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságot – az okok és a külföldi tartózkodás várható időtartamának megjelölésével – írásban értesítheti. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét két évet meg nem haladó időtartamra és nem a végleges külföldi letelepedés szándékával hagyja el, a regionális igazgatóság a külföldi tartózkodás – az értesítésben foglalt – várható időtartamán belül a nemzeti letelepedési engedélyt ezen okra hivatkozással nem vonhatja vissza, feltéve, hogy a harmadik országbeli állampolgár az értesítést megelőző egy éves időtartamon belül legalább száznyolcvan napot Magyarország területén tartózkodott.

 

A nemzeti letelepedési engedély birtokában utazhat-e a harmadik országbeli állampolgár más schengeni tagállam területére?

Igen, a harmadik országbeli állampolgár az érvényes útlevelével a nemzeti letelepedési engedély okmányának érvényességi ideje alatt beutazhat más schengeni tagállam területére és ott három hónapot meg nem haladó ideig vízummentesen tartózkodhat. Amennyiben egy másik schengeni tagállam területén a harmadik országbeli állampolgár három hónapot meghaladó ideig szándékozik tartózkodni, javasoljuk, hogy a tartózkodás szabályairól a beutazást megelőzően az adott tagállam illetékes hatóságainál (pl. nagykövetségén, konzulátusán) kérjen további tájékoztatást.

 

Milyen iratok szükségesek a nemzeti letelepedési engedély benyújtásához?

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek mellékelnie kell az érvényes úti okmányát, valamint kérelméhez csatolnia kell: a születési, házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonatot is, a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot, kiskorú kérelmező esetén a kiskorú személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya, a magyarországi lakhatást és megélhetést igazoló okiratokat, a biztosítotti jogviszonyt igazoló okiratot, a Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi okiratot, valamint 1 db arcfényképet.

 

Mi a teendő a Magyarország területén született harmadik országbeli gyermek születése esetén?

Ha a vízummal, tartózkodási engedéllyel rendelkező, illetve a bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével bejelenteni: a gyermek természetes személyazonosító adatai, a gyermek úti okmányának azonosító adatai, a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme. A gyermek születését a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával a szülő lakóhelye, illetőleg szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell bejelenteni a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül. (Formanyomtatvány)

 

Bevándorolt / letelepedett személy lakcímének megváltozását hol köteles bejelenteni?

A lakóhelyváltozás bejelentése az új lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál történik, a lakóhelyváltozás nem jár a tartózkodási okmány cseréjével; a bejelentést a járási hivatal által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

 

Bevándorolt / letelepedett EGT-állampolgár hogyan tudja bevándorlási / letelepedési engedélyét és magyar személyazonosító igazolványát meghosszabbítani?

A letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező EGT-állampolgár kérelmére – a feltételek vizsgálata nélkül – állandó tartózkodási jogot igazoló okmányt kell kiállítani, melynek díja 1.500 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártyaútján kell a kérelmezőnek lerónia. 

 
 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 Köszöntjük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján!

 

OK