Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által működtetett

 

PANASZIRODA

 

Elérhetőségei

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. "A" épület földszint, ügyfélfogadó

Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Tel: (+36 1) 463 9118

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő

Szerdánként 8:30-11:00

 

Illetékesség, hatáskör

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) országos illetékességű szerv, hatáskörébe a Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás 4. §-a értelmében az alábbi feladatok ellátása tartozik:

a) a Hivatal ellátja a magyar állampolgárságról szóló törvényben hatáskörébe utalt feladatokat;

b) ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;

c) idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;

d) központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé és reagál a SIRENE iroda megkereséseire;

e) menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;

f) útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;

g) ellátja az országinformáció szolgáltatásáért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;

h) végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;

i) kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel;

j) a Hivatal ellátja az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és végrehajtási rendeletei által a központi anyakönyvi szerv hatáskörébe utalt feladatokat.

 

A panaszra, illetve közérdekű bejelentésre vonatkozó ügyintézés rendje

A Panaszirodán kizárólag panasz, illetve közérdekű bejelentés megtételére van lehetőség.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. Erre tekintettel a Panaszirodán érdemi ügyintézés megindítására, lefolytatására, így különösen folyamatban lévő ügyek intézésére nincs mód.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja

Írásbeli panasz, illetve közérdekű bejelentés (a továbbiakban együtt: panasz) benyújtására a Hivatal Panaszirodájának levelezési címén, e-mail, illetve fax útján, illetve ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség. A személyesen benyújtott panasz átvételét az ügyintézők a panasz ügyfélnek átadott másodpéldányán igazolják.

Panasz szóbeli előterjesztésére ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség. A szóbeli panaszt az eljáró ügyintéző írásba foglalja, a panasz másodpéldányát az ügyfélnek átadja. A panasz szóbeli előterjesztésére telefonon keresztül nincs lehetőség.

A panasz előterjesztésekor a panaszosnak hitelt érdemlően kell igazolnia magát, mert az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát a Hivatal mellőzheti. A kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatás érdekében a panaszosnak meg kell adnia írásbeli elérhetőségét.

A megfelelően előterjesztett panaszt a Hivatal a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül vizsgálja ki. Amennyiben a panasz teljeskörű kivizsgálása a 30 napos határidőn belül előreláthatóan nem lehetséges, a Hivatal erről az ügyfelet a kivizsgálás várható befejezésének időpontjával együtt írásban tájékoztatja. A Hivatal a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a panaszost az általa megadott írásbeli elérhetőségen haladéktalanul értesíti. Nem kerül sor írásbeli értesítésre, ha a panasz elintézéséről a panaszos szóbeli tájékoztatást kapott és azt tudomásul vette.

A Hivatal mellőzheti a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát, valamint ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Amennyiben a Hivatalhoz írásban olyan panaszt nyújtanak be, aminek kivizsgálására a Hivatal nem rendelkezik hatáskörrel, a panaszos egyidejű tájékoztatása mellett a Hivatal a panaszt 8 napon belül átteszi a hatáskörrel rendelkező szervhez. Amennyiben a Hivatalhoz olyan panasz kerül személyesen benyújtásra, melynek kivizsgálására a Hivatal nem rendelkezik hatáskörrel, a Hivatal erről a panaszost tájékoztatja, a tájékoztatás tényét írásba kell foglalni. Ilyen esetben a Hivatal a panaszt nem teszi át és nem küld írásbeli értesítést, kivéve, ha a panasz benyújtásakor nem volt megállapítható, hogy az ügyben nem a Hivatal köteles eljárni.

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  Önnek hogy tetszik új oldalunk?

  Nagyon tetszik
  Tetszik
  Semleges
  Nem tetszik
  Nagyon nem tetszik
  5 Fennmaradó szavazataid

  jVS by www.joomess.de.

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.