Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben meghatározott közérdekű adatok listája

A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben meghatározott közérdekű adatok listája

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

1.5 Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

2. Székhely

 1117 Budapest, Budafoki út 60.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 1903 Budapest, Pf. 314.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 (+36 1) 463 9100

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 (+36 1) 463 9169

6. Központi elektronikus levélcím

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

7. A honlap URL-je

www.bevandorlas.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Call Center elérhetősége itt.

 

Panasziroda elérhetősége itt.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Általános ügyfélszolgálati vezető nincs. A Hivatal egyes szervezeti

egységeinél működtetett irodák vezetői, valamint az egyes szervezeti

egységek vezetőinek elérhetősége itt érhető el.

10. Az ügyfélfogadás rendje

Az egyes szervezeti egységek ügyfélfogadási rendje itt érhető el.

 

II.    Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

A Hivatal szervezeti ábrája itt érhető el.

 

III.    Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Információk a Főigazgatóról.

Információk az Általános Főigazgató-helyettesről.

Információk a Gazdasági Főigazgató-helyettesről.

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A szervezeti egységek vezetőinek nevét,

beosztását a szervezeti ábra tartalmazza.

 

1.2.    A felügyelt költségvetési szervek

I.    Közzétételi egység:

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő, más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Befogadó Állomás – Bicske

 

Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ - Békéscsaba

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A Hivatal esetében nem releváns.

 

1.3.    Gazdálkodó szervezetek

I.    Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

A Hivatal esetében nem releváns.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Hivatal esetében nem releváns.

 

1.4.    Közalapítványok

I.    Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

A Hivatal esetében nem releváns.

 

1.5.    Lapok

I.    Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

A Hivatal esetében nem releváns.

 

1.6.    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.    Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Miniszterelnökség

 

Belügyminisztérium

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Miniszterelnökség - elérhetőség

 

Belügyminisztérium - elérhetőség

 

1.7.    Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

A Hivatal esetében nem releváns.

 

2.    Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I.    Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elérhetőségei:

A Nemzeti Jogtár oldalán

A Hivatal honlapján

 

A Hivatal Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó Szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 39/2016. (XII. 29.) BM utasítás 4§ szerint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal:

 

a) a Hivatal ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat;

b) idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;

c) központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és reagál a SIRENE iroda megkereséseire;

d) menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;

e) útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;

f) ellátja az országinformáció szolgáltatásáért felelős szerv (a továbbiakban: Dokumentációs Központ) jogszabályban meghatározott feladatait;

g) végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, engedélyezi, szervezi és koordinálja a visszafogadási egyezmények szerinti hatósági kísérettel történő átszállításokat;

h) kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A Hivatal esetében nem releváns.

 

II.    Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Menekültügyi Igazgatóság

Idegenrendészeti Igazgatóság

 

 

 

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság

Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság

Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság

Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Menekültügyi Igazgatóság

Idegenrendészeti Igazgatóság

 

 

 

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság

Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság

Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság

Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A Hivatal honlapjának kezdőoldaláról elérhető

(Tartózkodás Magyarországon, Letelepedés

Magyarországon, Magyar Állampolgárság,

Menekültként Magyarországon)

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A vonatkozó jogszabályokat itt találja.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A Hivatal honlapjának kezdőoldaláról elérhető

(Tartózkodás Magyarországon, Letelepedés

Magyarországon, Magyar Állampolgárság,

Menekültként Magyarországon)

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Az egyes ügytípusokhoz tartozó kérelmek

benyújthatóságára vonatkozó információkat

(személyesen vagy postai úton) az ágazati

jogszabályok, illetve az egyes eljárásokra

vonatkozó leírások tartalmazzák.

 

Központ elérhetősége.

 

Területi szervek elérhetősége.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A Hivatal honlapjának kezdőoldaláról elérhető

(Tartózkodás Magyarországon, Letelepedés

Magyarországon, Magyar Állampolgárság,

Menekültként Magyarországon)

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A Hivatal honlapjáról elérhető: Formanyomtatványok.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A Hivatal honlapjáról elérhető: Időpontfoglalás.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Hivatal honlapjáról elérhető: Jogszabályok.

 

III.    Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Hivatal esetében nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A Hivatal esetében nem releváns.

 

IV.    Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A Hivatal esetében nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A Hivatal esetében nem releváns.

 

V.    Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A Hivatal esetében nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

A Hivatal esetében nem releváns.

 

VI.    Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A Hivatal esetében nem releváns.

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

A Hivatal esetében nem releváns.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

A Hivatal esetében nem releváns.

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

A Hivatal esetében nem releváns.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

A Hivatal esetében nem releváns. 

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

A Hivatal esetében nem releváns.

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Hivatal esetében nem releváns.

 

VII.    Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

A Hivatal esetében nem releváns.

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Hivatal esetében nem releváns.

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

A Hivatal esetében nem releváns.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Hivatal esetében nem releváns.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A Hivatal esetében nem releváns.

 

VIII.    Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A Hivatal honlapjáról elérhető

- Álláspályázatok

- Európai Uniós Pályázatok

 

IX.    Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Hivatal honlapjáról elérhető: Hirdetmények

 

X.    Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Hivatal a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó megkeresésekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint jár el.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

BÁH Igazgatási és Ügyeleti Főosztály

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az Igazgatási és Ügyeleti Főosztály mindenkori vezetője.

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Hivatal honlapjáról elérhető: Statisztikák.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Hivatal esetében nem releváns.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Hivatal esetében nem releváns.

 

XI.    Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Hivatal esetében nem releváns.

 

3.    Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

I.    Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

A 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzések:

- A 2013. évben megvalósult európai uniós projektek ellenőrzése

- Belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének ellenőrzése

- A jogszabályokban előírt, a BV intézetektől való beszerzések teljesülése

- A 2013. évi költségvetési beszámoló alátámasztottságának ellenőrzése

- Kérelmezők ellátásának ellenőrzése

Belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének utóellenőrzése

 

II.    Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Nyilvános megállapítás nem volt.

 

III.    Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A 2013. évben megvalósult EU-s projektek 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzése során megállapítható volt, hogy a pályázatokkal foglalkozó munkatársak feladatukat a jogszabályok betartásával, gondosan és körültekintően végezték.

Valamennyi vizsgált projekt lezárásra került, kitűzött célját elérte, azokat (a pályázat elkészítésétől a könnyvizsgálói jelentés benyújtásáig) megfelelően dokumentálták. A projektek dokumentumai rendezettek, jól áttekinthetőek. A pénzügyi elszámolások (számlamásolatok) a dokumentáció részét képezik.

A pénzügyi dokumentumokból megállapítható volt, hogy a bizonylati rend és fegyelem maradéktalanul betartásra került.

Valamennyi vizsgált pénzügyi elszámolás valós gazdasági eseményhez kapcsolódik, az elszámolások során összeférhetetlenséget nem tapasztaltunk.

 

IV.    Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

A Hivatal honlapjáról elérhető: Statisztikák.

 

V.    Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Hivatal honlapjáról elérhető: Statisztikák.

 

3.2.    Költségvetések, beszámolók

I.    Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015. évet megelőzően a  Magyar Államkincstár honlapján került közzétételre. BÁH 722744 PIR,  BÁH BÁ-Bicske 720861 PIRBÁH MÖBEK-Békéscsaba 720872 PIR)

- BÁH 2015. év

- BÁH BÁ-Bicske 2015. év

- BÁH MÖBEK-Békéscsaba 2015. év

 

II.    Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2014. évet megelőzően a Magyar Államkincstár honlapján kerül közzétételre.  BÁH 722744 PIR,  BÁH BÁ-Bicske 720861 PIRBÁH MÖBEK-Békéscsaba 720872 PIR)

- BÁH 2015. év

- BÁH BÁ-Bicske 2015. év

- BÁH MÖBEK-Békéscsaba 2015. év

 

III.    Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

A Magyar Államkincstár honlapján kerül közzétételre. (722744 PIR számon)

 

3.3.    Működés

I.    Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Lásd 3.2 Költségvetések, beszámolók II. Számviteli beszámolók

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Lásd 3.2 Költségvetések, beszámolók II. Számviteli beszámolók

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Lásd 3.2 Költségvetések, beszámolók II. Számviteli beszámolók

 

II.    Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A Hivatal esetében nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A Hivatal esetében nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A Hivatal esetében nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

A Hivatal esetében nem releváns.

 

III.    Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött 
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. 
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Hivatal honlapjáról elérhető: 5 millió forint feletti szerződések.

 

IV.    Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Hivatal esetében nem releváns.

 

V.    Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Hivatal esetében nem releváns.

 

VI.    Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Hivatal honlapjáról elérhető: Európai Menekültügyi Alap (EMA)

 

VII.    Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

A Hivatal Honlapjáról elérhető: Közbeszerzési terv


1 Az 1. § (1) bekezdése a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (1) bekezdése a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 2. § (2) bekezdése a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 2. § (5) bekezdése a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 3. § (3)–(4) bekezdését a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

6 Az 1. melléklet a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7 Az 1. melléklet 1. pont 1.6. alpontja az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8 A 2. melléklet a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított és az 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a)–d) pontja szerint módosított szöveg.

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Értékelés

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapjának fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Integrációs Alap társfinanszírozásával valósult meg.
  Kérem, segítse munkánkat az új honlap értékelésével!

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.