Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH)

pályázati felhívása hatósági tevékenységéhez szükséges

tolmácsolási és fordítási feladatok ellátására

 

I.

A BMH központi és regionális adatbázis létrehozása céljából kéri mindazon jogi és természetes személyek jelentkezését, akik a BMH hatáskörébe tartozó idegenrendészeti és menekültügyi hatósági eljárások során, a regionális igazgatóságoknál, kirendeltségeknél – továbbá az igény szerinti helyszíneken – eseti jelleggel a megjelölt nyelveken tolmácsolást, fordítást vállalnak. A jelentkezők adatait – az adatvédelmi előírások betartása mellett – a BMH kizárólag a pályázatban megjelölt célokra használja fel. Az adatbázisban szereplő személyekkel, szervezetekkel a BMH eseti vállalkozási/megbízási szerződést köt.

Érdeklődni lehet a BMH Gazdasági Főosztályán, telefon: (06 1) 463 9184.

 

A jelentkezéseket az előírt formában a BMH Gazdasági Főosztályára (1117 Budapest, Budafoki út 60.) kell eljuttatni. A jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról a jelentkezők írásos értesítést kapnak.

 

II.

Részletes pályázati feltételek

A tolmácsolási, fordítási tevékenység végzésére jelentkezhetnek:

-        jogi személyek

-        természetes személyek

akik:

-        a tevékenység ellátására megfelelő szaktudással, képesítéssel, engedéllyel rendelkeznek,

-        székhelyük, telephelyük, állandó bejelentett lakóhelyük Magyarországon van,

-        számlaképesek,

-        számlaképesség hiányában megbízási szerződés alapján ellátják a feladatot,

-        természetes személy esetén rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal, jogi személy esetén a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személyek rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal,

-        természetes személy esetén a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerezték meg,

-        magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, bevándorolt, illetve menekültként vagy oltalmazottként elismert, valamint – szükség esetén – a tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárok illetve Magyarországon jogszerűen tartózkodó EGT állampolgárok, azok jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár családtagjai; továbbá a magyar állampolgárok jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli családtagjai (nem feltétel a nyelvvizsga megléte), akik elsajátították és használják a magyar nyelvet.

 

 

 

 

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 

Jogi személyek esetében: 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolatát, a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személyek erkölcsi bizonyítványát.

 

Természetes személyek esetében az alábbiak szerint felsorolt engedélyeket:

-        30 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,

-        nem magyar állampolgárok esetében 6 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító okmány, valamint egyéb igazolványok másolatát (menekültek, oltalmazottak személyi igazolványa, hontalan igazolvány, stb.)

A szaktudás, képesítés igazolására az alábbi dokumentumok valamelyikének másolatát:

-        a tolmács/fordító képesítést igazoló oklevél másolata, vagy

-        tolmács/fordító igazolvány másolata, vagy

-        tolmács/fordító vizsgát igazoló okmány másolata, vagy

-        felsőfokú „A” vagy „C” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű okirat másolata;

-        középfokú „A” vagy „C” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű okirat másolata, vagy

-        anyanyelvű tolmács esetén középfokú „A” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány magyar nyelvből, vagy magyar általános, vagy középiskolai bizonyítvány, ennek hiányában

-        tolmácsolási és szaknyelvi kompetenciáját bemutató önéletrajz az alábbi minta szerint:

Név: ………………………………………………………………………………………….

Végzettség, képesítés:

Időtartam, időpont

Intézmény, szak, vizsga jellege

Végzettséget, képesítést igazoló oklevél, igazolvány, dokumentum típusa, száma

Tolmácsolási és szaknyelvi (közigazgatási terület) kompetenciát bemutató megbízatások részletezése:

Időtartam, időpont

Feladat típusa, mennyisége (nap, óra)

Megrendelő

Referenciát adó személy neve, elérhetősége

 

A feladat teljesítése során felmerülő igazolt költségek:

 

Vállalási ár: a tényleges tolmácsolás, fordítás időtartamára eső óradíj Ft összegben (nettó összeg + ÁFA = bruttó összeg).

A vállalási ár:

a) Európa országainak hivatalos nyelve, valamint a nemzeti és etikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerint a kisebbségek által használt nyelv esetén óránként nettó 8.000 forintig,

b) más nyelv esetében óránként 10.000 forintig terjedő, az általános forgalmi adót nem tartalmazó díjsávban kell árat megállapítani.

Jelnyelvi tolmácsolási tevékenységért óránként 6000 Ft munkadíjat kell megállapítani.

A BMH a feladat teljesítése során felmerülő, igazolt utazási költséget megtéríti az alábbiak szerint:

-        2. osztályú vasúti menettérti díj,

-        helyi ill. helyközi autóbusz menettérti díj,

-        személygépkocsi használat csak abban az esetben, ha tömegközlekedéssel a tolmácsolás helyszíne nem, vagy jelentős (4 órát meghaladó) időfelhasználással érhető el. Ez esetben a térítés mértéke a NAV által közzétett hivatalos üzemanyagár x a ténylegesen megtett oda-vissza km.

-        Számla kiállítás esetén az utazási költséget a kiállító továbbszámlázott szolgáltatásként a saját számlájában szerepelteti a megváltott menetjegyek, valamint az eredeti számla másolatának leadása mellett, a megbízással foglalkoztatott tolmács, fordító esetében az elszámoláshoz csatolt menetjegyek másolata, valamint az eredeti számla leadása alapján történik a kifizetés.

A tolmácsolás esetén az elszámolható tolmácsolási időnél a megkezdett órák fél órára (0 – 30 perc), illetve egész órára (31 – 60 perc) kerekítendők fel (töredék idő nem számolható fel).

A tényleges tolmácsolási, fordítási feladat megkezdéséig, esetleges egyéb okból, a teljesítés helyén történő várakozás idejére a BMH minden megkezdett félóra esetében nettó 500,-Ft/30 perc várakozási díjat térít meg.

Jelentkezni lehet egyidejűleg – a jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével – több nyelv, több regionális igazgatóság és kirendeltség vonatkozásában is.

Jogi személyek esetében meg kell jelölni a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személy adatait.

Az adatbázisba azon személyek, szervezetek vehetők fel, akik a jelentkezési lapot kitöltve, a szükséges mellékletek csatolásával benyújtották.

Az e-mail-en, telefaxon továbbított jelentkezések feldolgozására csak az eredeti jelentkezési lap és csatolt dokumentumok beérkezését követően kerül sor.

Az adatbázisba történő rögzítésnél – a sorrendiség és így a későbbi eseti foglalkoztatás kialakításánál – elsődleges szempont a vállalási ár.

A vállalási ár:

Vállalkozók, cégek esetében a megajánlott ár (természetes személyek esetében megbízási díj) + a BMH által jogszabály alapján fizetendő járulék.

Azonos vállalási ár esetén másodlagos szempontként figyelembe vételre kerül az egyéb járulékos (utazási) költség is.

A hiányosan, hibásan kitöltött jelentkezési lapok esetében egy alkalommal – közvetlen kapcsolatfelvétel útján - lehetőséget adunk a hiánypótlásra, kijavításra, illetve kiegészítésre.

Az adatbázist - összeállítását követően - kizárólag a BMH szakmai szervezeti egységei használják és használhatják fel, annak aktualizálásáról, karbantartásáról a BMH Gazdasági Főosztálya gondoskodik.

 

III.

 

A adatbázisba felkerült szervezetekkel/személyekkel kötendő szerződés rendje

-       A BMH tolmácsolást, fordítást igénybe vevő szervezeti egységei az adatbázisban szereplő személyekkel, szervezetekkel köthetnek szerződést.

-       Az igény felmerülésekor a területileg illetékes regionális igazgatóságok, kirendeltségek az adott nyelvből az adatbázisban szereplő legjobb árajánlatot adó (első helyen szereplő) szervezetet/személyt keresik meg, annak esetleges elfoglaltsága esetén a következő legjobb vállalási árat ajánlót. A sorrendiség kialakítása – a nyelvek gyakoriságától függően – országosan, illetve regionálisan történik.

 

IV.

Teljesítési helyszínek postai címjegyzéke 2017.

BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság

1117 Budapest, Budafoki út 60.

1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

4025 Debrecen, Sámsoni út 149.

4400 Nyíregyháza, Szt. István út 9.

5006 Szolnok, Baross u. 45-51.

4301 Nyírbátor, Bocskai u. 2.

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

6724 Szeged, Londoni krt. 15.

6722 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.

6000 Kecskemét, Irinyi u.17/B.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10.

6400 Kiskunhalas, Gábor Áron laktanya, Szegedi út 73-75.

6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.

Röszke tranzitzóna

Tompa tranzitzóna

Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.

3300 Eger, Grónay Sándor u. 3.

2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43.

Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

7623 Pécs, Csend u. 3.

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3-4.

7000 Szekszárd, Szent István tér 3-4.

Beremend tranzitzóna

Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, József Attila út. 38.

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.

2800 Tatabánya, Győri út 13.

2060 Bicske, Csabdi út 20.

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

9026 Győr, Szövetség u. 15-17.

9700 Szombathely, Kisfaludy u. 1.

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u.42-44.

9901 Körmend, Alkotmány utca 5.

9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.

 

A felsorolt helyszíneken túl is történhet a tolmácsolás, elsősorban a fenti regionális igazgatóságok új befogadó intézményeiben.

 

Jelentkezési lap szervezetek részére.

Jelentkezési lap természetes személyek részére.

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?









  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;



  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.





  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.





  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja:



 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.