Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés[1]

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Befogadó Állomás, Békéscsaba, 5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 10.
2. A szervezet típusa:
a)      állam és egyes szervezetek - Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)─h) pontok;
b)      helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
c)      közjogi szervezet - Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)-k) pontok;
d)      egyéb szervezet.
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete): -
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete):
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része):
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt 2 31382579
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
Összes 2 31382579
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
15.00.00.00-8 Magyar 1 18790994    
15.00.00.00-8 Magyar 1 13041585    
           
           
Összes  közbeszerzés 2 31382579    

Szolgáltatás-megrendelés

Eljárás típusa Száma Értéke
nyílt 1 40037992
meghívásos    
gyorsított meghívásos    
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos    
hirdetmény közzététele nélkül induló  tárgyalásos    
gyorsított tárgyalásos    
keretmegállapodásos    
versenypárbeszéd    
tervpályázat    
egyszerűsített (Kbt. 4. melléklete szerinti  szolgáltatás)    
Összes 1 40037992
A  beszerzés
CPV  kódja
(főtárgy  szerint)
Nyertes  székhelye
(ország)
Közbeszerzési  eljárás Összes
Száma Értéke Száma Értéke
74.60.00.00-5 Magyar 1 40037992    
           
           
           
Összes  közbeszerzés 1 40037992    

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke:
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: 2.500 eFt+áfa.
10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:
11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:
12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):


[1] A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. §-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni.

Kategória: Békéscsaba
Bővebben...

Szöveges értékelés

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Békéscsaba

2007. évi költségvetési beszámolójához

A 2007. évi költségvetési adatok, kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés Eredeti  ei.
eFt
Módosított  ei.
eFt
Teljesítés
eFt
Személyi juttatás 44.464 51.698 51.258
Munkaadók.terh.jár. 14.472 16.454 16.306
Dologi kiadások 93.673 118.399 116.059
Ellátottak  pénzbel.jutt. 1.500 1.808 1.808
Intézményi  beruházási kiadások   2.459 2.459
Működési célú  pénze.átadás   8.143 8.143
Összesen: 154.109 198.961 196.033

A 2007. évről 1.500 eFt kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradványt hoztunk át, mely előirányzatosítva és felhasználva lett. 
2007. évben 41.427 fő menekültet láttunk el, 1 főre jutó összes költség 4.732.- Ft/fő/nap, dologi kiadás 2.802.- Ft/fő/nap. A pályázati pénzek növelik az egy főre jutó összesen kiadást.
A téli hónapokban mindent megtettünk a költségek csökkentésére, az üres lakószobákba kikapcsoltuk a fűtést, lehetőség szerint összeköltöztettük a menekülteket, volt olyan épület rész amit teljesen lezártunk.
Épület karbantartásra dologi kiadásból 6.838 eFt-ot fordítottunk.
Beruházási eredeti előirányzatunk nem volt. Többletbevételből 2.459 eFt-ért vásároltunk  számítógépet, kenyérszeletelőt, projektort, olajsütőt, vonalkód olvasót, elektromos sütőt.
Az eredeti működési bevételünk 18.000 eFt, módosított 21.804 eFt, mely a konyha szabad kapacitásának kihasználásából keletkezett. A többletbevételt dologi kiadásokra és nagy értékű tárgyi eszközvásárlásra fordítottuk.
Az állomány tábla szerint közalkalmazotti létszám 21 fő, mely teljes egészében betöltésre került, év végén üres álláshelyünk nem volt.
2006-ban a szakmai feladatainkat jó színvonalon sikerült ellátnunk. Ezt a Hivatal és az ENSZ ellenőrzései is tanúsították. A tábori szociális munkát a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület látja el. Velük közösen, sikeresen pályáztunk az Európai Menekült Alapnál, és az elmúlt egy évben jó együttműködést sikerült kialakítani. 2007-ben 770 fő érkezett (ebből új érkező 299 fő) Békéscsabára, a tábor átlaglétszáma 113 fő volt. Feladatainkat 21 fő közalkalmazottal és április hónaptól  IRM OBMK pályázatból 1 fő védett rész felügyelő, EMA pályázati pénzből február hónaptól 1 fő internet szoba felügyelővel láttuk el.

A 2007. évi kiadásunk bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakult.    eFt

Kiemelt  ei.

kv.támogatás

EMA Békés M.Csabán

IRM Bűnmeg.pály

EQUÁL pályázat

Összes kiad.ei.

 

Előir.

Teljes.

Előir.

Teljes.

Előir.

Teljes.

Előir.

Teljes.

Előir.

Teljes.

Személyi

49 164

49 164

1 188

1 188

1 346

906

 

 

51 698

51 258

Ma.t.jár.

15 597

15 597

402

402

455

307

 

 

16 454

16 306

Ellát.p.j.

1 808

1 808

 

 

 

 

 

 

1 808

1 808

Dologi  k.

101 602

101 602

10 748

10 748

5 199

2 859

850

850

118 399

116 059

Beruh.kiad.

2 459

2 459

 

 

 

 

 

 

2 459

2 459

Műk.c.p.á.

 

 

8 143

8 143

 

 

 

 

8 143

8 143

Össz.:

170 630

170 630

20 481

20 481

7 000

4 072

850

850

198 961

196 033

Békéscsaba, 2008. február 20.
 

Székely Béla                                                                    sk. igazgató

Fekete Józsefné sk. gazdasági osztályvezető

Kategória: Békéscsaba
Bővebben...

2017. évi adatok

2017. II. negyedév

2017. I. negyedév

 


 

2016. évi adatok 

 

2016. III. negyedév

2016. II. negyedév

2016. I. negyedév

 


 

 2015. IV. negyedév

 2015. III. negyedév

 2015. július 17.

 


 2014. IV. negyedév


 2013. április 30.


 2012. július 04.

 


 

 2011. május 25.

 2011. március 02.

 2010. november 08.

 2010. október 01.

 


 

 2009. június 10.

 2009. június 10. (.ods) 


 

 2008. október 20.

 2008. október 20. (.ods)

 2008. június 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Békéscsaba
Bővebben...

2015. évi adatok:

2015/1. félévi gépjármű használati adatok (2015. július 16.)

2014. évi adatok:

2014/4. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. január 9.)

2014/3. negyedévi gépjármű használati adatok (2014. október 17.)

2014/1. félévi gépjármű használati adatok (2014. július 15.)

 

2013. évi adatok:

2013/3. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. november 07.)

2013/2. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. augusztus 01.)

2013/1. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. május 4.)

2012. évi adatok:

2012/4. negyedévi gépjármű használati adatok (2012. január 23.)

2012/3. negyedévi gépjármű használati adatok (2012. október 17.)

2012/2. negyedévi géprámű használati adatok (2012. július 17.)

2012/1. negyedévi gépjármű használati adatok (2012. május 02.)

2011. évi adatok:

2011/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. május 25.)

2011/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. augusztus 18.)

2011/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. november 09.)

2011/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2012. február 01.)

2010. évi adatok:

2010/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. január 11.)

2010/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. november 03.)

2010/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. augusztus 11.)

2010/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. április 21.)

2009. évi adatok:

2009/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. február 03.)

2009/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. november 08.)

2009/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. szeptember 03.)

2009/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

2009/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. április 27.)

2008. évi adatok:

2008/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. február 06.)

2008/3. negyedévi gépjármú-használati adatok (2008. október 20.)

2008/3. negyedévi gépjármú-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

2008/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2008. július 24.)

2008/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. július 05.)

2008/1. negyedévi gépjármű-használati adatok 

2008/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

2007. évi adatok:

 2007 évi gépjármű-használati adatok

2007 évi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 05.)

Kategória: Békéscsaba
Bővebben...

 

 

2017. évi adatok:

2017. II. negyedév

Mobiltelefon használat 2017. I. negyedév

 


 

 

2016. évi adatok:

 

Mobiltelefon használat 2016. III. negyedév

Mobiltelefon használat 2016. I-II. negyedév

 


 

 

2015. évi adatok

Mobiltelefon használat 2015/4. negyedév (2016.03.31)

Mobiltelefon használat 2015/3. negyedév (2015. október 9.)

Mobiltelefon használat 2015/1. félév (2015. július 16.)

 


 

2014. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2014/4. negyedév (2015. január 9.)

Mobiltelefon használat 2014/3. negyedév (2014. október 17.)

Mobiltelefon használat 2014/1. félév (2014. július 15.)

 


 2013. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2013/4. negyedév (2014. január 4.)

Mobiltelefon használat 2013/3. negyedév (2013. november 07.)

Mobiltelefon használat 2013/2. negyedév (2013. augusztus 01.)

Mobiltelefon használat 2013/1. negyedév (2013. április 30.)

 


 

2012. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2012/4. negyedév (2013. január 23.)

Mobiltelefon használat 2012/3. negyedév (2012. október 17.)

Mobiltelefon használat 2012/2. negyedév (2012. július 17.)

Mobiltelefon használat 2012/1. negyedév (2012. május 02.)

 


 

2011. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2011/1. negyedév (2011. május 25.)

Mobiltelefon használat 2011/2. negyedév (2011. augusztus 18.)

Mobiltelefon használat 2011/3. negyedév (2011. november 09.)

Mobiltelefon használat 2011/4. negyedév (2012. február 01.)

 


 

2010. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2010/4. negyedév (2011. január 11.)

Mobiltelefon használat 2010/3. negyedév (2010. november 03.)

Mobiltelefon használat 2010/2. negyedév (2010. augusztus 11.)

Mobiltelefon használat 2010/1. negyedév (2010. április 21.)

 


 

2009. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2009/4. negyedév (2010. február 03.)

Mobiltelefon használat 2009/3. negyedév (2009. november 09.)

Mobiltelefon használat 2009/2. negyedév (2009. szeptember 03.)

Mobiltelefon használat 2009/2. negyedév (.ods) (2012. június 04.)

Mobiltelefon használat 2009/1. negyedév (2009. április 28.)

 


 

2008. évi adatok:

Mobiltelefon használat 2008/4. negyedév (2009. február 06.)

Mobiltelefon használat 2008/3. negyedév (2008. október 20.)

Mobiltelefon használat 2008/3. negyedév (.ods) (2010. június 04.)

Mobiltelefon használat 2008/2. negyedév (2008. július 24.)

Mobiltelefon használat 2008/2. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2008/1. negyedév

Mobiltelefon használat 2008/1. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

 


 

2007. évi adatok: 

 Mobiltelefon használat 2007/4. negyedév

Mobiltelefon használat 2007/4. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2007/3. negyedév

Mobiltelefon használat 2007/3. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2007/2. negyedév

Mobiltelefon használat 2007/2. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

Mobiltelefon használat 2007/1. negyedév

Mobiltelefon használat 2007/1. negyedév (.ods) (2012. június 05.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Békéscsaba
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 720872

- megnevezése: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása, Békéscsaba

- székhelye: 5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 10..

- szakágazati besorolása: 752130

- alapító okirat száma, kelte: A-1024/2003., 2003. 05. 20.

b) szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

- igazgatás: 3 fő

- szoc. információs csoport: 4 fő

- porta szolgálat: 5 fő

- egészségügyi szolgálat: 3 fő

- gazdasági osztály: 6 fő - gondnokság: 8 fő

- élelmezési szolgálat: 8 fő

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá - törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat: 166.750 eFt

- saját bevételi előirányzat: 3.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

- támogatási előirányzat: 163.250 eFt

- engedélyezett létszámkeret: 37 fő

- január 1-jei betöltött létszám: 36 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:

nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

- szakfeladat száma: 751328

- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés

 

Békéscsaba, 2004. április 7.

Kategória: Békéscsaba
Bővebben...

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium

2. Költségvetési szerv

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 720872

- megnevezése: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása, Békéscsaba

- székhelye: 5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 10..

- szakágazati besorolása: 752130

- alapító okirat száma, kelte: A-1024/2003., 2003. 05. 20.

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

- igazgatás: 3 fő

- menekültellátás 3 fő

- gazdasági osztály: 9 fő

- élelmezési szolgálat: 8 fő

c) szervezeti kapcsolódásai - hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:

nincsenek

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról

- 25/1998.(II.18.) Korm.,rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: új feladat meghatározása nem történt

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

a) a menekültként vagy menedékesként elismerésüket kérők, a menedékesek és menekültek tekintetében a kormányrendeletben meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt

b) gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi szűrésének, egészségügyi alapellátásának megszervezéséről

c) szervezi a szabadidő hatékony megszervezését

d) közös használatú, így különösen a vallásgyakorlás célját szolgáló helyiséget biztosít

e) végrehajtja a menekültek integrációját elősegítő programból az állomásra háruló feladatokat

f) teljesíti a jogszabályban maghatározott tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ellátottakat érintően a Hivatal által előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit

g) elősegíti az önkéntes hazatérést, illetőleg a harmadik országba távozást

h) az ellátás időtartama alatt vezeti az ellátottak helyi nyilvántartását

i) a hivatal által meghatározottak szerint biztosítja a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges rendezett körülményeket

j) a befogadó állomás együttműködik a menekültellátásban részvevő, illetőleg szerepet vállaló települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és egyházakkal, továbbá - törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében - a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal

 

- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

nemleges

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

nemleges

- részvétel gazdasági társaságban:

nemleges

e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

- kiadási előirányzat: 151.284 eFt

- saját bevételi előirányzat: 3.500 eFt

- átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

- támogatási előirányzat: 147.784 eFt

- engedélyezett létszámkeret: 23 fő

- január 1-jei betöltött létszám: 23 fő

- fontosabb beszerzések, felújítások:

nemleges

f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

- szakfeladat száma: 751328

- szakfeladat megnevezése: menekültügy, letelepedés

 

Békéscsaba, 2005. március 18.

Kategória: Békéscsaba
Bővebben...

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Időpontfoglalás

  Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

  Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
  • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
  • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
  Feltöltés alatt

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Írjon nekünk!

A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

refresh

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

Regisztráció

A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.