Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

2006. évi szöveges beszámoló a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tevékenységéről

 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvényben, a XI. Belügyminisztérium fejezetben 0400. önálló címként szerepelt. A címhez 4 önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik: 1.Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal                                    törzskönyvi azonosító:722744 2.Menekülteket Befogadó Állomás Békéscsaba törzskönyvi azonosító: 720872 3.Menekülteket Befogadó Állomás Bicske törzskönyvi azonosító: 720861 4.Menekülteket Befogadó Állomás Debrecen törzskönyvi azonosító: 722612

A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu

A Kormányzati átalakítás kapcsán a felügyeleti szervünk megváltozott, az új felügyeleti szerv az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium lett, melynél a Hivatal a 1000. cím lett.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szakmai tevékenysége során ·  az ország területére kiterjedő illetékességgel :    -  ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe utalt állampolgársági feladatokat,    -  idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat,    -  központi menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat, ·  végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat, ·  szakirányítói jogkört gyakorol az I. fokú hatóságok tevékenysége felett ·  kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel. A Hivatal 2006. évi tevékenységében prioritást kapott a Kormány „Öt pontban a nemzeti felelősségről” című programjából a Hivatal hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása. A nemzeti vízum bevezetéséhez kapcsolódóan tájékoztató anyagokat készítettünk a határon túli magyarok számára. Szakmailag felkészítettünk hét migrációs szakkonzult, és a Külügyminisztériummal közösen végrehajtottuk 2006. január 1-jei hatállyal a kihelyezésüket. A Külügyminisztériummal és a BM Központi Hivatallal közösen biztosítottuk a nemzeti vízum kiadásának informatikai feltételrendszerét. Kialakítottuk a határon túli magyarok számára a többi külfölditől elkülönített és soron kívüli hatósági eljárást biztosító ügyfélfogadás feltételeit.

A Hivatal a hatósági tevékenység szolgáltató jellegének erősítése érdekében az elmúlt évben kiemelt feladatának tekintette az ügyfélfogadás feltételeinek javítását, a kulturált ügyfélfogadáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztését. Valamennyi ügyfélszolgálati irodában lehetővé tettük ügyfeleink számára az interneten keresztül történő elektronikus időpont-foglalást.

Állampolgársági ügyintézés:

A 2006. január 1-jén hatályba lépett - az állampolgársági jogszabályokat módosító - rendelkezések következtében az ügyiratforgalom megközelítette a 91.000-t. Az iktatott ügyek száma a két és félszeresére nőtt, ezért kizárólag belső munkaerő átcsoportosítással tudtuk biztosítani a beérkezett ügyiratok határidőben történő intézését. Az állampolgársági kérelmek száma a 2005. évhez képest 39 %-kal emelkedett, a honosítási, visszahonosítási kérelmek száma 34 %-kal nőtt. A honosítottak 76,2 %-a magyar származására tekintettel kérte a honosítását.

Menekültügyi ügyintézés:

A menekültügyi hatóság a 2006. évben 2.117 fő kérelmére indult menekültügyi eljárást folytatott le, amely a 2005. évhez képest 32,6 %-os növekedést jelent. A kérelmezők többsége vietnámi, kínai, grúz, szerb-montenegrói, albán és nigériai nemzetiségű volt. A kérelmezők túlnyomó többsége 72,3 %-a illegálisan érkezett hazánk területére. A peres képviselettel foglalkozó munkatársak 865 ellenkérelmet fogalmaztak meg és 851 tárgyaláson vettek részt. A Fővárosi Bíróság által lezárt ügyek száma 535, az eredményességi mutató a lezárt ügyek tekintetében 98 %-os. A Dublini eljárás keretében a tagállamoktól érkezett megkeresések száma 775 volt, pozitív válaszaink száma 481 volt. A befogadó állomásokon a havi átlagos ellátotti létszám 476 fő volt, akik többségében grúz és szerb-montenegrói állampolgárok voltak. A befogadó állomások az európai uniós követelményeknek megfelelő feltételeket biztosítanak a kérelmezőknek, illetve a menekültként elismert külföldieknek.

Idegenrendészeti ügyintézés:

Az idegenrendészeti hatósági ügyintézés során a legális migráció területén egyes ügytípusok esetében növekedés következett be, ezzel együtt az illegális migráció jelentősen csökkent.

Az elmúlt évben letelepedési kérelmet 10.039 külföldi nyújtott be, mely az előző évhez képest 8,2 %-os növekedést jelent. A kérelmezők döntően román állampolgárok voltak. A tavalyi évben a külföldiek 46.587 tartózkodási engedély kiállítása és meghosszabbítása iránti kérelmet terjesztettek elő, mely megegyezik a 2005. évben benyújtott kérelmek számával. A kérelmeket általában munkavállalás (26.746) és családegyesítés (8.466) céljából nyújtották be. Tartózkodási engedély iránti kérelmet 12.827 EGT tagállamból érkezett állampolgár nyújtott be, nemzeti tartózkodási engedélynél ugyanezen szám 1.795 fő.

A beszámolási időszakban 2.742 fellebbezés érkezett és 2.410 másodfokú döntés született. Az ügyfelek 200 esetet meghaladóan terjesztettek elő felülvizsgálati kérelmet. Az esetek több mint 90 %-ában a bíróság a felülvizsgálati kérelmet elutasította, mely bizonyítja, hogy a hatósági döntések többségében megalapozottak voltak.

A Hivatal központi vízumkiadó hatósága összesen 47.221 vízumkérelemben döntött, ez az előző évhez képest 9,3 %-os növekedést jelent. A tartózkodási vízumot legnagyobb számban a román és ukrán állampolgárságú, zömében magyar ajkú külföldiek kérelmezték. A tavalyi évben 2.386 fő kérelmezte a nemzeti vízumot, elsősorban családi kapcsolatok ápolása céljából. A Hivatal idegenrendészeti hatóságai 5.791 jogsértő külföldivel szemben jártak el. A kiutasított külföldiek száma 3.032 volt. A Hivatal területi szervei 1.887 alkalommal önállóan, 412 esetben pedig az együttműködő szervekkel közösen hajtottak végre idegenrendészeti, munkaügyi hatósági, valamint közbiztonsági ellenőrzéseket.

Főbb kiadási tételek alakulása:

2006-ban különös hangsúlyt kapott a Hivatal költségtakarékos működtetésének biztosítása. A 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvényben az Országgyűlés a Hivatal részére 4.889 millió Ft kiadási előirányzatot állapított meg, mely összegből a befogadó állomások 611 millió Ft-tal részesültek.

A Hivatal éves költségvetési előirányzatát az előző évi maradvány 557,1 millió Ft, az EMA támogatás 226,6 millió Ft, az OBMK támogatás 23,6 millió Ft, a munkaügyi központi támogatások 22,9 millió Ft, a Schengen Alap és Átmeneti támogatás projekt finanszírozása 191,8 millió Ft, illetve a BM támogatások 70,0 millió Ft összeggel növelték. A Hivatal éves költségvetését a migrációs szakkonzulok kihelyezése 147,5 millió Ft, valamint a költségvetési támogatás csökkentése 87,6 millió Ft összeggel csökkentette. A fenti módosítások együttes hatásaként a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata összességében 5.877,8 millió Ft-ra emelkedett, ezen belül a befogadó állomások költségvetése 754,0 millió Ft.

Személyi juttatások, létszám:

A költségvetési törvényben a Hivatal részére a személyi juttatáson 2.634,8 millió Ft került biztosításra, a módosított előirányzatunk 2,642,0 millió Ft, a teljesítés 99,6 %-os. A biztosított előirányzatból szigorú takarékosság mellett (átmenetileg betöltetlen státuszok ideiglenes zárolásával és a nyelvpótlékok körének szűkítésével) végrehajtottuk a 2006. évi köztisztviselői illetményalap változáshoz kapcsolódó bérfejlesztéseket. Folytattuk azt a tendenciát, hogy a leszerelő köztisztviselők helyére olyan pályakezdőket vettünk fel, akik után a munkaügyi központok bértámogatást fizettek. A Hivatalnál a dolgozók átlagkeresete Cím szinten 4,84 %-kal nőtt.

A Hivatal 2006. évi eredeti létszáma 990 fő volt. Az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2131/2007. (VII. 26.) számú Kormányhatározat a Hivatal létszámát 891 főben határozta meg, ami a 2006. évi 995 fős módosított előirányzathoz képest több mint 10 %-os létszámcsökkentési kötelezettséget jelentett. Ennek következtében a központi és területi szerveknél, valamint a menekülteket befogadó állomásokon együttesen 104 státusz megszüntetését kellett végrehajtani. A kormányzati intézkedéssel elrendelt létszámcsökkentés a Hivatalt – tekintettel a hatósági feladatok nagyságrendjére – rendkívül nehéz helyzetbe hozta. Az év során a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeink teljesítése folyamatos vezetői intézkedéseket, belső átcsoportosításokat igényelt. A létszámcsökkentéssel az amúgy is leterhelt állomány munkaterhei tovább növekedtek.A létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak fedezetére a személyi juttatások előirányzatán 52,0 millió Ft került biztosításra.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából a befizetési kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítettük.

Dologi kiadások:

A költségvetési törvényben meghatározott 1.275 millió Ft-os eredeti előirányzattal szemben a módosított előirányzat 1.913,6 millió Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzat növekményben meghatározó szerepet játszott többek között a 2005. évi maradványképzési kötelezettség (557,1 millió Ft), valamint a könyveléstechnikailag a Hivatalhoz rendelt Schengen Alap és átmeneti támogatások 172,2 millió Ft hatása. Ahhoz, hogy a működőképességünket megőrizzük szükséges volt az előző évi maradványképzéssel azonos mértékű 2006. évi maradvány képzési kötelezettség csökkentése. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hozzájárult a maradványképzési kötelezettség jelentős csökkentéséhez, így az igazgatási, az okmány-előállítási, az ügyfél tájékoztatók gyártási költségei, az épületek bérleti költségei finanszírozhatóvá váltak.

A szűkös költségvetési források miatt takarékossági intézkedéseket vezettünk be. A közösségi szállások alacsony kihasználtsága és gazdaságtalan működtetése miatt ideiglenesen bezárásra került a győri Közösségi szállás, a balassagyarmati közösségi szállást ideiglenesen az önkormányzatnak adtuk bérbe, a nagykanizsai közösségi szálláson pedig a kísérő nélküli kiskorúak kerültek elhelyezésre. A szállást a Vöröskereszt működteti költségvetési és EMA források felhasználásával. A bicskei befogadó állomás konyháját üzemeltetésre bérbe adtuk, olyan feltételekkel, hogy a bérlő az étkezési norma betartása mellett biztosítja az elhelyezettek napi 3-szori étkezését, ezen túlmenően bérleti díjat is fizet a befogadó állomásnak. Megállapodást kötöttünk a mobil telefon és a vezetékes telefon szolgáltatókkal, így a Hivatalon belüli hívások ingyenesek lettek. A kiutasítások végrehajtása során fokozottan érvényesítettük, hogy amennyiben a külföldi lefoglalható fizetőeszközzel rendelkezett, akkor a kitoloncolási költségeket, vagy azok egy részét a lefoglalt pénzből fedeztük.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzatát a Schengeni Alap és az átmeneti támogatások keretnyitása, valamint a Belügyminisztériumtól kapott többlettámogatás 208,1 millió Ft-ra módosította, melyből a tényleges felhasználás 78,9 millió Ft. A biztosított keretből elkezdtük a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság bérleményből való kiköltöztetésének előkészítését, az Észak-alföldi Regionális Igazgatóság idegenrendészeti egységének bérleményből való beköltöztetését a Debreceni Befogadó Állomás üres épületébe, a szekszárdi idegenrendészeti egység új elhelyezését, valamint a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóságon egy központi előállító kialakítását. Az év végén végrehajtottuk 57 db számítógép amortizációs cseréjét is.

A felhalmozási kiadások maradványa kötelezettségvállalással terhelt, ennek jelentős része közbeszerzési eljárással meghirdetett és szerződéssel alátámasztott a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságnak új ingatlanba való beköltözésére fordítja a Hivatal. Az épület rekonstrukciójának befejezési határideje 2007. június 30.

A bevételek alakulása, jellege

A saját bevételi előírás 65,0 millió Ft volt, a módosított előirányzat 603,1 millió Ft, a teljesítés 608,6 millió Ft.

A hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek eredeti előirányzata 1,0 millió Ft volt, a teljesítés 1,7 millió Ft. Az egyéb sajátos bevétel eredeti előirányzata 55,0 millió Ft volt, a teljesítés 77,3 millió Ft. A túlteljesítés a befogadó állomások konyháinak szabad kapacitás értékesítéséből, valamint a bicskei konyha bérbeadásából keletkezett. A többletbevételeket a dologi kiadások növelésére használtuk fel.

A bevételek jelentős része az EMA-ból adódik 193,6 millió Ft, a támogatás értékű bevételek 271,8 millió Ft, mely Cím szinten az EMA támogatások miatt halmozódást is tartalmaz.

A pályakezdő bértámogatottak költségeinek fedezetére a munkaügyi központoktól 28,4 millió Ft-ot vettünk át. A menekültek otthonteremtési támogatási kölcsönéből 17,5 millió Ft folyt be. Ezen tételek nagy része előre nem tervezhető.

Előirányzat maradvány:

A 2005. évi előirányzat maradványunk 557,1 millió Ft volt, mely jelentős része (358,6 millió Ft) a vízumbélyeg és tartózkodási engedély beszerzésére került felhasználásra. A fennmaradó rész a 2005. év decemberről áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettségekkel volt terhelve.

A 2006. évi előirányzat maradványunk 166,9 millió Ft. Ebből a 2006. évben megkezdett építési beruházásra áthúzódó szerződéses kötelezettségvállalás 97,3 millió Ft, a többi 2006. decemberéről áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettség.

Egyéb jogcímek:

A Hivatal vagyona a 2006. évben jelentősen az immateriális javak esetében emelkedett, az összes növekedés 236,3 millió Ft, melyből 223,9 millió Ft az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól PHARE beruházás keretében átvett rendvédelmi információs rendszerek fejlesztése SIS-OIN projekt.

A beszámolási időszakban vagyonértékesítésre nem került sor.

A Hivatal gazdasági társaságokban nem vesz részt, közhasznú társaságokat, társadalmi szervezeteket nem támogat, KESZ-en kívüli számlát nem vezet, vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványa, közhasznú társasága, gazdasági társasága nincs.

Lakásépítés munkáltatói támogatásra fordított kiadása nincs, tekintettel arra, hogy az a Központi Gazdasági Főigazgatóság költségvetésében szerepel.

Letéti számlával csak a debreceni befogadó állomás rendelkezik. A számlát 2006. évben nyitotta, az eddigi befizetés 345 ezer Ft, a 2006. évben felhasználás a számláról nem történt.

Kategória: Üvegzseb
Bővebben...

Szöveges értékelés

 

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

2007. évi költségvetési beszámolójához

 

 

1. Feladatkör,     tevékenység:

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezetben 1000. önálló címként szerepel.

A címhez 4 önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik.

1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

törzskönyvi azonosító:722744

2. Befogadó Állomás Békéscsaba

törzskönyvi azonosító: 720872

3. Befogadó Állomás Bicske

törzskönyvi azonosító: 720861

4. Befogadó Állomás Debrecen

törzskönyvi azonosító: 722612

A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu

 

A Hivatal alaptevékenysége során

- ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket;

- ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat;

- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;

- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésben megkereséssel él a nemzeti SIRENE Iroda felé és reagál a SIRENE Iroda megkereséseire;

- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;

- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személyek és a hontalan úti okmányával, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;

- ellátja az országinformáció szolgáltatásáért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;

- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;

- szakirányítói jogkört gyakorol az I. fokú hatóságok tevékenysége felett;

- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

 

A Hivatal 2007. évi tevékenységében prioritást kapott a 2007. július 1-jén hatályba lépő jogszabályi változásokból adódó feladatok végrehajtása. Ennek érdekében módosítottuk az intézményrendszert, új okmányokat állítottunk rendszerbe, fejlesztettük az idegenrendészeti nyilvántartási rendszereket, kimunkáltuk a jogszabályoknak megfelelő statisztikai adatgyűjtés rendszerét, valamint többlépcsős képzési programmal segítettük az állományt az új joganyag elsajátításában. Az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében rendszeres konzultációkat és szakmai értekezleteket tartottunk.

Az ügyfelek tájékoztatása érdekében információs anyagot készítettünk, amely a különböző tartózkodási jogcímekkel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

 

Az év második felében közreműködtünk az új menedékjogi szabályok kidolgozásában és felkészültünk a szabályok 2008. január 1-jei hatályba lépésére. Az új jogszabályoknak megfelelően átalakítottuk a menekültügyi intézményrendszert, a befogadó állomások feladatait a módosított eljárási rendhez igazítottuk, megteremtve az új követelmények szerinti befogadási feltételeket is. Megszerveztük az állomány felkészítését az új jogszabályok alkalmazására. A dublini eljárások hatékonyságának növelése érdekében a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság Harmat utcai objektumában őrzött szállás került kialakításra. Tájékoztató anyagot készítettünk – fordítattunk le 15 nyelvre – ügyfeleink részére, melyben ismertettük jogaikat és kötelezettségeiket.

A jogszabályi változásoknak megfelelően átalakítottuk és fejlesztettük a Menekültügyi Információs Rendszert, mellyel egyidejűleg végrehajtottuk a menekültügyi statisztikai adatgyűjtési rendszer felülvizsgálatát is.

 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviseletről szóló, a 10/2007. (III.6.) IRM rendelettel módosított 6/2003. (III.17.) BM rendelet értelmében 2007. április 1-jétől a Hivatal hatáskörébe került a hazai anyakönyvezési feladatok ellátása. A feladat végrehajtása érdekében a Hivatal Állampolgársági Igazgatóságának szervezeti keretei között létrehozásra került a Hazai Anyakönyvi Osztály. Tekintettel arra, hogy az új feladathoz központi forrásból létszámfejlesztést nem kaptunk, az új szervezeti egységet más szakmai szervektől történő átcsoportosítással alakítottuk ki. A meglévő informatikai rendszereinket alkalmassá tettük az anyakönyvezési feladatok végrehajtására, biztosítottuk a megfelelő okmányokat is. A jogelőd szervtől átvett jelentős ügyhátralék, valamint a tömegesen érkező új ügyek feldolgozása azonban csak folyamatos belső átcsoportosítással (más szakmai szervektől történő átirányítással), külső erőforrások bevonásával, továbbá jelentős mértékű túlmunkával biztosítható.

 

A Hivatal a hatósági tevékenység szolgáltató jellegének erősítése érdekében az elmúlt év kiemelt feladatának tekintette az ügyfélfogadás feltételének javítását, a kulturált ügyfélfogadáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztését. A pénzügyi lehetőségekhez igazodva, stratégiai célkitűzéseinknek megfelelően tovább folytattuk az ügyfélszolgálati irodák rendőrségi épületekből való kiköltöztetését. Budapesten új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk.

 

A tavalyi év kiemelt feladatát képezte a Schengen Alap biztosította pénzügyi források teljes körű felhasználása, továbbá a schengeni csatlakozásra történő felkészülés. A Hivatal kedvezményezettként szerepelt 3 informatikai, 3 önálló építés-beruházási, 1 eszközbeszerzési, továbbá 15 oktatási projektben, 2 esetben pedig csatlakozhattunk a már megvalósítás alatt álló építési-beruházási projekthez.

 

2. A     2007. évi előirányzatok alakulása:

A Hivatal 2007. évi központi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 5.406 millió Ft-tal került megállapításra. Év közben kormányzati döntéssel a Hivatal 462,7 millió Ft-os támogatásban részesült, melynek főbb elemei:

- a létszám leépítéssel összefüggő tényleges bért meghaladó elvonások és annak járulékai visszapótlása, 362,7 millió Ft,

- a hazai anyakönyvezési feladatok átvételére 50 millió Ft-os dologi, továbbá a

- Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság VII. számú Ügyfélszolgálati Irodájának

kialakítására 50 millió Ft beruházási támogatás folyósítására került sor.

 

A Schengen Alap terhére megvalósult beruházások, rekonstrukciók és informatikai fejlesztések közvetett finanszírozása révén a költségvetés bevétele és kiadása 506 millió Ft-tal, a SIS I rendszer költségének visszatérítése miatt 187,5 millió Ft-tal emelkedett.

Az előző évi pénzmaradvány (166,8 millió Ft) felhasználásának engedélyezése, az Európai Menekültügyi Alap támogatások és egyéb pályázatok (OBMK, stb.) igénybevétele további 472,5 millió Ft-tal járult hozzá a költségvetési bevételek és kiadások növekedéséhez.

A fenti előirányzat változások együttes hatásaként a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 33,2 %-os növekedést mutat.

Az állami támogatások kedvező alakulása mellett évről-évre gondot okoz a megemelt intézményi működési bevételi előírás nem teljesülése. A Hivatal által nyújtott szolgáltatások térítésmentes vagy illetékbélyegben lerovandó díjköteles szolgáltatásnak minősülnek, ebből adódóan a tervben megállapított 254,4 millió Ft-os bevételi előírással szemben a tényleges bevétel 98,7 millió Ft. A bevételi kiesés összege 155,7 millió Ft, mely kieséssel egyezően csökkent a költségvetés kiadási előirányzata is.

A személyi juttatások kiadási előirányzatának 99,8 %-os teljesítésében kiemelkedő szerepe volt annak, hogy a Hivatal állománya stabilizálódott, csökkent a fluktuáció. A rendszeres személyi juttatások folyósítása mellett jelentős összegek kerültek kifizetésre felmentés és végkielégítés, valamint jubileumi jutalom címén.

A Hivatal részére megállapított költségvetési létszám alultervezettsége és a növekvő ügyfél- és ügyirat forgalom, az ügyintézési határidő csökkentések együttes hatásaként évek óta magas az elrendelt túlórák száma (évente meghaladja a 10.000 órát).

A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivataltól 2007. április 1-jével átkerült feladatokkal együtt a Hivatal több ezres ügyhátralékot is átvett, mely ügyhátralék csökkentését túlóra elrendelésével, kiemelt jutalmazási rendszer bevezetésével, külső munkatársak foglalkoztatásával, munkaerő ideiglenes átcsoportosítással segítette elő a Hivatal vezetése.

Az idegenrendészeti eljárásokban közreműködő rendőrségi és határőrségi szervek eltérő munkarendjéhez igazodva növeltük a készenléti szolgálati és ügyeleti rendszerben dolgozók számát (a rendőrségi és a határőrségi szervek által végrehajtott előállítások több mint 10 %-a munkaidőn kívülre esett).

A köztisztviselők, munkavállalók a jogszabályban meghatározott juttatásokon felül 2007-ben első ízben részesültek 10.000 Ft/fő értékű üdülési hozzájárulásban (üdülési csekk).

A munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzat felhasználása igazodott a személyi juttatási keretekhez, a pénzügyi felhasználási mutatója is közel azonos, 99,6%.

A dologi kiadások előirányzat felhasználásában továbbra is meghatározó elem a biztonsági okmányok és ügyfél tájékoztatók gyártásának költsége, melyek előállítására 304,6 millió Ft-ot fordítottunk. Az ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében korszerűsítettük a kis értékű számítástechnikai és okmány előállító eszközeinket, mely beszerzésekre összesen 32,8 millió Ft-ot fordított a Hivatal.

A dologi kiadásokon belül a befogadó állomások fenntartására, az ellátottak étkeztetésére, orvosi ellátására 526,1 millió Ft-ot fordított a Hivatal, továbbá a menekültek, befogadottak részére a Hivatal központi költségvetése terhére további 51,0 millió Ft-ot fordítottunk, melyből jelentősebb tételek:

 • a befogadó állomások és a közösségi     szállás fenntartása, az ott elhelyezettek étkezési költségei 29,4 millió Ft
 • egészségügyi ellátási költségek,     gyógyszer 19,8 millió Ft.

Az önkormányzatokon keresztül a menekültek, befogadottak részére mintegy 18 millió Ft-os pénzbeli támogatást folyósítottunk.

 

A kiadott takarékossági intézkedések hatásaként a korábbi évekhez viszonyítva csökkent a telefon költség, az adatátvitel célú távközlési szolgáltatási költségek nem emelkedtek.

A költségvetési kiadások csökkentésére irányuló takarékossági program részeként az eredeti tervekhez képest csökkentettük a belföldi és a külföldi kiküldetések, valamint a reklám és propaganda költségeket is. Kiadási megtakarítás 8 millió Ft.

Az inflációs hatások ellentételezésének elmaradásából adódó többletköltségeket a Hivatal a bérelt ingatlanjainak részbeni felszámolásából származó megtakarításokból gazdálkodta ki. Az Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, valamint a Kecskeméti Ügyfélszolgálati Iroda felújított állami ingatlanba költözött.

 

Felhalmozási kiadásként a Schengen Alapból finanszírozott projekt keretében megvalósított központi előállító, valamint a szekszárdi idegenrendészeti objektum finanszírozására 189,7 millió Ft-ot, míg a Hivatal költségvetése terhére a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság új épületének, a Szombathelyi és a Zalaegerszegi Ügyfélszolgálati Iroda és a Szekszárdi Ügyfélszolgálati Iroda II. ütemének befejezésére 203,9 millió Ft-ot fordítottunk.

Gépek, berendezések, szoftverek vásárlására a Schengeni Alap és a Hivatal költségvetése terhére 470 millió Ft-ot fordítottunk.

A beszámolási időszakban a Hivatal gépjármű állománya nem változott, azonban a végrehajtott amortizációs cseréket követően a gépjármű állomány korösszetétele kedvezően alakult (2000. előtt üzembe helyezett gépjárműveket a forgalomból kivontuk és árverésre, illetve 2008. I. negyedévében értékesítésre kerültek).

A 2007. évi költségvetési gazdálkodást értékelve megállapítható, hogy a takarékossági intézkedések szigorú betartása és betartatása mellett a rendelkezésre álló keretek célirányos felhasználása biztosította a Hivatal folyamatos működését, likviditási zavarok a gazdálkodást nem jellemezték.

 

Európai Menekültügyi Alap:

A Hivatal 2007. évben is – az előző évekhez hasonlóan - Felelős Hatóságként kezelte az Európai Menekültügyi Alap (továbbiakban: EMA) által biztosított allokációs pénzösszeget. Az EMA 2006. évi allokációjából 2007. évben 14 projekt valósult meg eredményesen. A támogatásra fordítható 2006. évi allokáció összege 881.036,39 Euró volt, melyből 2007. évben 817.199,41 Euró összegű kötelezettségvállalás történt és ténylegesen 612.262,00 Euró (158.735.628Ft) került átutalásra a kedvezményezettek számlájára.

A teljes projekt költségvetésének 25 %-át (az önrészt) a kedvezményezettnek kellett biztosítania, amely összeget 2007. évben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vállalta át.

A 2007. évben a 2006. évi allokációból technikai költségekre fordítható összeg 98.572,63 Euró volt, amelyből 62.506,23 Euró (15.837.179 Ft) került felhasználásra. Ezen túlmenően 35.839,69 Euró (9.023.359 Ft) került átutalásra technikai költségekre a 2005. évi allokációból.

2007-ben megtörtént az EMA 2004. évi allokációjából az utolsó részletek (25 %-ok) átutalása a kedvezményezettek javára, amelynek összege 96.313,60 Euró (24.248.875 Ft) volt. Az EMA 2004. évi allokációjának végelszámolása alapján 5219,90 Euró (1.324.445 Ft) maradvány került visszautalásra.

 

Átmeneti Támogatás, Schengen Alap:

A Hivatal, mint a támogatások végső kedvezményezettje 2007 évben az alábbi projekteket valósította meg:

Menekültek integrációjának elősegítése                       23,9 millió Ft

BÁH egyes objektumainak felújítása              189,7 millió Ft

Schengeni felkészülés oktatási projekt 55,7 millió Ft

Schengeni felkészülést támogató informatikai projekt 236,6 millió Ft

 

3. Bevételek     alakulása:

A Hivatal költségvetési törvényben meghatározott bevételi előírása 254,4 millió Ft volt, a módosított előirányzat 1.353,1 millió Ft, a teljesítés 1.181,3 millió Ft.

A bevételeinket jelentősen emelte (459,6 millió Ft-tal) a Schengen Alap és Átmeneti Támogatás miatti pénzeszköz átvétel, az EMA felelős hatósági feladatokkal összefüggő a Hivatal költségvetésén átfuttatott pénzeszközátvétel, valamint a SIS1+-hoz kapcsolódóan a fejezetből kapott támogatásértékű pénzeszközátvétel.

A Hivatalnál a követelés állomány 185,9 millió Ft-ról 332,9 millió Ft-ra növekedett. A jelentős követelés állomány növekedés oka az EMA Felelős Hatósági feladatokkal függ össze. A Hivatal, mint az Alap kezelője pályáztatta a különböző szervezeteket és ítélte meg, fizetette ki a támogatásokat, illetve tartotta, tartja nyilván azokat a projekt lezárásáig.

4. Előirányzat-maradvány:

A Hivatal 2006. évi előirányzat maradványa 166,9 millió Ft volt. Ebből 2007. évben befejezésre került a 2006 évben megkezdett építési beruházás (Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság), valamint a 2006 decemberéről áthúzódó szállítói és egyéb kötelezettségek kiegyenlítése történt meg.

A 2007. évi előirányzat maradvány 74,1 millió Ft. A fejezet engedélyezte az előző évhez viszonyított maradványképzési kötelezettség csökkentését. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 8,2 millió Ft uniós pályázaton nyert pénzeszköz maradványa, 19,7 millió Ft a bűnmegelőzési pályázaton nyert pénzeszköz maradványa, mely pályázat megvalósítási időszaka 2008. április 30-áig tart.


5. Egyéb     jogcímek:

A 2007. évben kincstári vagyonértékesítésre a leselejtezett gépjárművek esetében került sor, közjegyző jelenlétében, az állami vagyon hasznosításának szabályai szerint. Az ebből befolyt 5,1 millió Ft-ot új alsó-közép kategóriás gépjármű beszerzésre fordítottuk.

A Hivatal eszközeinek bruttó értéke az elmúlt időszakban több, mint 1 milliárd Ft-tal növekedett, elsősorban a schengeni beruházásoknak, valamint a Hivatal központi költségvetése terhére végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően.

Önálló lakásépítési számlával a Hivatal nem rendelkezik, és kincstári körön kívül vezetett számlája sincs.

 

Budapest, 2008. április

 

 

Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató
Kategória: Üvegzseb
Bővebben...

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL
Szám: 106-G-10853/     / 2009.

Szöveges értékelés
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2008. évi költségvetési beszámolójához

1. Feladatkör tevékenység:

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezetben 1000. önálló címként szerepelt.
  A címhez 4 önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik.
  1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal                  
  törzskönyvi azonosító:722744
  2. Befogadó Állomás Békéscsaba
  törzskönyvi azonosító: 720872
  3. Befogadó Állomás Bicske
  törzskönyvi azonosító: 720861
  4. Befogadó Állomás Debrecen
  törzskönyvi azonosító: 722612
  A Hivatal honlapjának címe: www.bevandorlas.hu

  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szakmai tevékenysége során
  -  ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatokat, valamint előkészíti az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó állampolgársági döntéseket;
  -  ellátja a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos, az anyakönyvekről, a házasságkötésről és a névviselésről szóló jogszabályokban megállapított feladatokat;
  - idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
  -  menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
  -  központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, illetve erre vonatkozó megkeresésekre reagál;
  -  útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
  -  ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv (országinformációs központ) jogszabályban meghatározott feladatait;
  -  végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
  -  kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

  A Hivatal 2008. évi tevékenységét a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Met) 2008. január 1-ei hatálybalépésével, valamint a hazai anyakönyvezéssel, továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. év II. törvény és végrehajtási rendeleteinek zökkenőmentes alkalmazásával, a jogalkalmazás egységességének biztosításával, a schengeni csatlakozásból adódó sokrétű feladatok végrehajtása határozta meg.
  • Az elmúlt évi tevékenységben prioritást kapott az új menedékjogi jogszabályok végrehajtása és ehhez kapcsolódóan az intézményrendszer teljes átalakítása, a menekültügyi és az idegenrendészeti szakterület együttműködésének összehangolása.
  A menekültügyi intézményrendszer új menedékjogi jogszabályoknak megfelelő átalakítása során, a költségvetési lehetőségekhez igazodó legtakarékosabb és legoptimálisabb megoldást választva megoldottuk a befogadó állomások specializációját. Ennek értelmében a Békéscsabai Befogadó Állomás az előzetes vizsgálat helyszíne, a Debreceni Befogadó Állomáson történik az érdemi eljárás, a Bicskei Befogadó Állomás felel az ügyfelek előintegrációjáért. Az új jogszabályokra tekintettel, az előszűrő állomás funkcióját ellátó Békéscsabai Befogadó Állomáson kialakítottuk a befogadás feltételeit, gondoskodnunk kellett az őrzés-védelem feltételeinek erősítéséről (nyílászárók vasráccsal való ellátása, főbejárati zsilipkapus rendszer kialakítása, kerítés magasítása), végrehajtottuk az ügyfelek befogadó állomások közötti átköltöztetését. A jogszabályi módosításokat követően Nagykanizsáról a Bicskei Befogadó Állomáson helyeztük el az egyre növekvő létszámú kísérő nélküli kiskorúakat. A befogadó állomások a csökkentett állományi létszámmal nehezen birkóznak meg a struktúraváltásból adódó feladatokkal, a növekvő ellátotti létszámmal különösen a szociális munka terén, erre tekintettel a központi státuszok terhére 3 fővel megnöveltük a szociális munkások, 1 fővel pedig a szakápolók számát.
  • A jogszabályi változásokkal     párhuzamosan, folyamatosan végeztük a Menekültügyi     Információs Rendszer koncepcionális átalakítását, felülvizsgáltuk és     fejlesztettük a menekültügyi statisztikai adatgyűjtési rendszert is.     Kidolgozásra került az egységes     statisztikai lekérdező rendszer, összekapcsolásra került a tartózkodási és az IDTV rendszer, ezáltal egyszeri     adatrögzítést tudunk biztosítani.
  • Az állampolgársági szakterület     vonatkozásában kiemelt feladatként kezeltük a hazai anyakönyvezés területén felhalmozódott ügyhátralék feldolgozását,     valamint a honosítási és a visszahonosítási ügyintézés során a döntés-előkészítő folyamatok felgyorsítását. A hazai     anyakönyvezési feladatok nagyságrendjére tekintettel a hazai anyakönyvi     osztály létszámát más szervezeti egységektől történt átcsoportosítással 7     fővel megerősítettük, emellett az év során folyamatosan éltünk a Ktv.     szabályai szerinti átirányítás lehetőségével. Erőfeszítéseink     eredményeként befejeztük a hazai anyakönyvezési feladatok 2007. évi     átvételével együttjáró tetemes ügyhátralék feldolgozását és biztosítani     tudtuk, hogy az ügyintézés a kérelmek számának jelentős mértékű növekedése     ellenére is alapvetően a törvényes határidőn belül történjen.
  • A schengeni térséghez történt     csatlakozás jelentős mértékben érintette a Hivatal vízumkiadással     kapcsolatos feladatait, melyek végrehajtása érdekében szervezet     korszerűsítést és jelentős informatikai fejlesztést kellett     végrehajtanunk. Kiépítettük a tagállamokkal történő együttműködés     feltételeit, amelynek eredményeként a schengeni     vízumkiadás a követelményeknek megfelelően eredményesen folyik.

  Az idegenrendészeti hatósági feladatok ellátása során a fő figyelmet a szolgáltató jelleg erősítésére, a gyors ügyintézésre, emellett a jogsértő külföldiekkel szembeni hatékonyabb fellépésre fordítottuk.

  • A Hivatal 2008-ban     menekültügyi-integrációs, idegenrendészeti és informatikai fejlesztési     célokat támogató uniós pályázatokra 32 projekt tervet nyújtott be, amelyek     többségét 2009-ben kell megvalósítanunk. Az elmúlt évben az Európai Menekültügyi Alapból 7     projektet valósítottunk meg 92     millió Ft
   összköltségvetéssel. Ezek többsége a menekülteket befogadó     állomásokon került végrehajtásra, és az állomásokon elhelyezett külföldiek     életkörülményeinek javítását szolgálta.
  • A Hivatal szakmai feladatai összességében 2008-ban növekedtek, regisztrált iratforgalmunk meghaladta az 520     ezret.

  2. A 2008. évi előirányzatok alakulása

   A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére az Országgyűlés 2008. évre 5.718,1 millió Ft-os kiadási, 5.463,7 millió Ft-os állami támogatási előirányzatot és 254,4 millió Ft-os működési bevételi előírást állapított meg.
   Év közben a Kormány döntése alapján a központi költségvetésből cím szinten személyi juttatásokra 352,1 millió Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 85,2 millió Ft, dologi kiadásokra 352,2 millió Ft, összesen 789,5 millió Ft támogatásban részesültünk.
   Fejezeti  hatáskörben  végrehajtott  módosítások  a  személyi  juttatásokat  és   járulékokat   2,8 millió Ft-tal emelték, a dologi kiadásoknál 10,9 millió Ft-tal csökkentették a kiadási lehetőségeket.
   Az előző évről áthozott lekötött pénzmaradványok, EMA támogatások, egyéb pénzeszköz átvételek a kiadási lehetőségünket 355 millió Ft-tal növelték.
   A módosítások együttes hatására a Hivatal 2008. évi módosított kiadási előirányzata meghaladta a 6.853,9 millió Ft-ot, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 19,9 %-os növekedést mutat.

   A személyi juttatások kiemelt kiadási előirányzata 2.968,5 millió Ft, a felhasználás 2.917,6 millió Ft, mely 98,5 %-os felhasználásnak felel meg. A kiemelt előirányzatban jelentkező maradvány a köztisztviselők teljesítményértékelése alapján kifizetett jutalmaknak a munkavállalókat terhelő adó és járuléklevonásaiból, a december havi tolmácsolási díjakból tevődik össze.

   A munkaadói járulékok felhasználása 95,3 %, a 40,3 millió Ft-os előirányzat maradvány a teljesítményértékelésre kifizetett jutalom után képződő lekötött keret.

   A dologi kiadásokra fordítható források volumene meghaladta a 2.430,5 millió Ft-ot, melyből a tényleges felhasználás összege 2.176,5 millió Ft. Az előirányzat maradványt csökkenti a bevételi lemaradás, a tényleges előirányzat maradvány 72,0 millió Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

   A befogadó állomásokon az átlagos ellátotti létszám a 2007. évi bázishoz viszonyítva 673 főre, 42,5 %-kal növekedett.
   A dologi kiadások csak folyamatosan elrendelt és ellenőrzött takarékossági intézkedések mellett tudták biztosítani a befogadó állomások zavartalan működését.

   A Met., valamint annak végrehajtási rendelete jelentős mértékben megemelte, illetve kibővítette az adható pénzbeli ellátások és támogatások összegét és körét. A 2007. évhez viszonyítva   a   rendszeres  létfenntartási  támogatások   43 %-kal,  a lakhatási támogatások 189 %-kal, az egységes letelepedési segélyek 63 %-kal az egészségügyi ellátások költségei pedig 46 %-kal emelkedtek. Tekintettel arra, hogy mindehhez a Hivatal költségvetési többletforrást nem kapott, csak rendkívül szigorú mérlegelés alapján és csak a legrászorultabbak esetén tudta biztosítani az igényelt támogatásokat.
   A Hivatal részére biztosított felhalmozási előirányzatok terhére valamennyi munkahelyen lecseréltük a 4 évnél idősebb számítógépeket, a munkahelyeket korszerű LCD monitorokkal láttuk el. A jogszabályi változások szükségessé tették az informatikai szakrendszerek felülvizsgálatát és módosítását, ennek megfelelően a Hivatal szoftverfejlesztésekre 2008-ban 24,0 millió Ft-ot, gépek berendezések vásárlására 18,5 millió Ft-ot, a hét évesnél idősebb gépjárművek amortizációs cseréjére 37,4 millió Ft-ot fordított.
   Békéscsabán és Debrecenben a befogadó állomások épületeinek külső hőszigetelésére, az alacsony hatásfokú fűtési rendszer korszerűsítésére került sor. Az elmúlt időszakban megkezdtük Egerben és Nyíregyházán az új ügyfélszolgálati iroda kivitelezését, valamint elkészült a Budafoki úton a korszerű melegítő konyha és étterem.
    

   3. Bevételek alakulása

    A Hivatal bevételi eredeti előirányzata 254,4 millió Ft volt, a módosított előirányzat 535,4 millió Ft, a teljesítés 358,2 millió Ft. A Hivatal hatósági tevékenysége során a jogszabályok szerint az eljárási díjakat illetékbélyegben kell leróni, a befogadó állomásokon elhelyezettek részére pedig ingyenesen kell az ellátást biztosítani. Az intézményi bevételünk így az alkalmazottak által fizetett díjakból, illetve a befogadó állomások konyhai szabad kapacitásának kihasználásából keletkezik, ezen bevételek azonban jelentősen alacsonyabbak, mint a bevételi előírásunk.
    A bevételek között az egyik jelentős rész a pénzeszköz átvételek, melyek a Hivatal, mint az Európai Menekültügyi Alap Felelős Hatósága tevékenységéhez köthetők.
    A másik jelentős rész a támogatásértékű bevétel, amely a pályázatokon nyert céloknak megfelelően került felhasználásra.
    Az év végén az egyensúlyi tartalékból 438,3 millió Ft-tal részesültünk, melynek célja a 2009. költségvetési év tehermentesítése volt. A biztosított pénzeszközből megvettük a BKV bérleteket, étkezési utalványt rendeltünk előre, illetve bérleti díjakat fizettünk ki, és a befogadó állomásokon konzerveket, higiéniai eszközöket készleteztünk be.
    Követelés állományunk jelentősen csökkent, 329,0 millió Ft-ról 41,5 millió Ft-ra. Ennek oka, hogy a korábbi években nyújtott pályáztatás alapján kifizetett Európai Menekültügyi Alap pályázatok lezárása megtörtént, a felhasznált támogatásokat elszámolható költségeknek ítéltük, a támogatási programok miatti követelések közül ezek kivezetésre kerültek.
    Behajtási eljárást egy esetben indítottunk a Fővárosi Bíróságnál a jogtalanul felhasznált támogatás visszafizetésére, a pert a Hivatal jogerősen megnyerte, de pénzügyi teljesítés még nem történt, erre értékvesztést számoltunk el 916 ezer Ft értékben.
    A vevői követelésekre 286 ezer Ft értékvesztést számoltunk el, tekintettel arra, hogy ezek még 2007. évi tartozások voltak, és a többszöri felszólítás is eredménytelen maradt.
    Behajthatatlan követelésként 3,8 millió Ft-ot írtunk le, mivel a bírósági eljárások során a Hivatal részére megítélt perköltségeket (személyenként 5-20 ezer Ft közötti összeg) a külföldi állampolgárok háromszori felszólításra sem fizették be, ezeket az összeg nagyságára is tekintettel behajthatatlan követelésnek minősítettük.
     

    4. Előirányzat maradvány

     A 2007. évi előirányzat maradvány 74,1 millió Ft volt. Ebből 8,2 millió Ft uniós pályázaton nyert pénzeszköz, 19,7 millió Ft a bűnmegelőzési pályázaton nyert pénzeszköz maradványa volt, mely pályázat megvalósítási időszaka 2008. április 30-ig tartott.
     A 2008. évi előirányzat maradvány 223,2 millió Ft, melyből 1,8 millió Ft a Kormány által biztosított 2008. évi kereset kiegészítésből a fel nem használt, Hivatalt meg nem illető összeg. A maradványunk áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt (szállítói kötelezettség, illetve a 2008. decemberében kifizetett nettó személyi juttatások levonásai).


     5. Egyéb jogcímek

      A 2008. évben kincstári vagyonértékesítésre a leselejtezett gépjárművek esetében közjegyző jelenlétében, az állami vagyon hasznosításának szabályai szerint került sor. Az ebből befolyt 8,1 millió Ft-ot új közép kategóriás gépjármű beszerzésre fordítottuk, ezzel is csökkentve a gépjármű üzemeltetés költségeit.
      A Hivatal eszközeinek bruttó értéke az év közbeni beszerzéseknek és felújításnak köszönhetően 289,2 millió Ft-tal, térítésmentes átvétellel, illetve az előző években nem aktivált beruházások befejezésével további 104,3 millió Ft-tal nőtt.
      Az év során jelentős selejtezést hajtottunk végre, elsősorban a számítástechnikai és irodatechnikai gépek, berendezések esetében. Az így kivezetett bruttó érték 131,4 millió Ft, a nettó érték lényegesen kevesebb 100 ezer Ft, tekintettel arra, hogy ezek a berendezések már teljesen „0"-ra leírt elhasználódott eszközök voltak.

      Önálló lakásépítési számlával a Hivatal nem rendelkezik, és kincstári körön kívül vezetett számlája sincs.
      Letéti számlával egyedül a Debreceni Befogadó Állomás rendelkezett az év elején, a számla év közben megszüntetésre került.
      Budapest, 2009. április      Dr. Végh Zsuzsanna
      főigazgató
      Kategória: Üvegzseb
      Bővebben...

      BELÜGYMINISZTÉRIUM BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 1117 Budapest, Budafoki út 60.

      KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK 2004. ÉV

      A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2004. költségvetési évre vonatkozóan - az előző évek gyakorlatának megfelelően - takarékossági intézkedéseivel az alaptevékenységi és szakmai feladatainak teljesítésének zavartalan biztosításának szem előtt tartása mellett a következő takarékossági intézkedéseket foganatosította:

      - A menekülteket befogadó állomásokon a rendészeti-portaszolgálati feladatoknak őrző-védő vállalkozásokkal történő kiváltása céljából közbeszerzési eljárást írtunk ki. A rendész és portaszolgálatos munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak kiszervezésével a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatoknál keletkezett megtakarításokból a kiszervezéssel kapcsolatos egyszeri kiadásokat (felmentés, végkielégítés), valamint a 10/2004. BM utasítás hatására a személyi juttatásokat terhelő többletkiadásokat finanszírozni tudtuk. Az őrző-védő szolgálatokkal a rendészeti-portaszolgálatos feladatok hatékonyabban, célirányosabban és gazdaságosabban láthatók el. - Az energia racionalizálási program keretében befejeződött a Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Pécs épülete nyílászáróinak cseréje, valamint a tető hőszigetelése, amellyel - számításaink szerint - mintegy 40 %-os energia-megtakarítás érhető el. - Vizsgáljuk a menekülteket befogadó állomásokon az energia megtakarítási lehetőségeket, amelynek keretében önerő nélkül mintegy 30-40 %-os energia megtakarítás elérése prognosztizálható. - A felújított, illetve felújítás alatt lévő Közösségi Szállásokon, valamint a menekülteket befogadó állomásokon felmértük az elfekvő készleteket. Az elfekvő készletek hasznosítására törekedve, azok átcsoportosításával költségmegtakarítást értünk el. - A gépjárművek forgalmazásánál bevezettük a taxi-rendszerű üzemeltetést, amely a gépjárművek hatékonyabb, költségtakarékosabb és célirányosabb igénybevételét eredményezte. - A BM Központi Gazdasági Főigazgatósággal fennálló együttműködésünk keretében 3 db Lada Niva gépkocsit takarékosabban üzemeltethető VW Golf gépjárműre cseréltünk. - Az év során 10 db Lada Niva értékesítésére került sor, helyettük alacsonyabb árfekvésű és gazdaságosabban üzemeltethető gépjárműveket helyeztünk üzembe. - Felülvizsgáltuk a hivatali gépjárművek magáncélú használatával kapcsolatos intézkedésünket, s 2004. évtől növeltük az igénybevétel térítési díjait. - A hivatali telefonok költségeinek további mérséklése érdekében racionalizáltan csökkentettük a mobiltelefonok szolgálati célú használatára meghatározott értékhatárokat, keretösszegeket. A magáncélú beszélgetéseket, illetve a szolgálati célú keretösszegen felüli beszélgetések díját az érintettek részére kiszámláztuk. - A tolmácsolásokra kifizetendő összegek mérséklése, illetve csökkentése érdekében elrendeltük és érvényesítjük, hogy az ügyintézés során a nyelvet beszélő ügyintéző eljárása során tolmács foglalkoztatására - a jogszabályi előírások érvényesítésének figyelembevételével - ne kerüljön sor.

      Budapest, 2004.

      Felhalmozási jellegű bevételek:

      Az év során 10 db LADA NIVA típusú személygépkocsi értékesítésre került sor, helyettük alacsonyabb árfekvésű és gazdaságosabban üzemeltethető gépjárművek kerültek üzembe helyezésre. A gépjármű értékesítésekből 10,6 millió Ft bevételünk keletkezett. Az év közbeni számítástechnikai eszköz selejtezése kapcsán, azok értékesítésre kerültek, melyből 2,5 millió Ft bevételünk keletkezett.

      Átvett pénzeszközök:

      A működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 58,4 millió Ft, a teljesítés 58,9 millió Ft, melyből a munkaügyi központok által a pályakezdő munkavállalók alkalmazása miatti térítés 40,5 millió Ft, ENSZ támogatás 5 millió Ft, Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 11,3 millió Ft. A felhalmozási célra átvett pénzeszköz 12,1 millió Ft, melyből az Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 3,5 millió Ft.

      Előző évi maradvány:

      A 2003. évi előirányzat maradványunk 319,6 millió Ft volt, mely az év első felében felhasználásra került.

      Nemzetközi Programok megvalósulása:

      Phare programok:

      2004. évben Phare támogatásokkal készült a befogadó állomások és a közösségi szállások rekonstrukciója, bővítése. Ennek keretében 2004. évben befejezésre, átadásra került:
      - Debreceni Befogadó Állomás 200 férőhelyes épület rekonstrukció - Balassagyarmati Közösségi Szállás 70 férőhelyes épület rekonstrukció - Nagykanizsai Közösségi Szállás 41 férőhelyes épület rekonstrukció - Bicskei Befogadó állomás 180 férőhelyes bővítés 240 férőhelyes épület rekonstrukció - Békéscsabai Befogadó Állomás 67 férőhelyes bővítés - Nyírbátor Közösségi Szállás 150 férőhelyes épület rekonstrukció

      Összegzés:

      Összességében megállapítható, hogy a Hivatal és a hozzá tartozó befogadó állomások gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, a szűkős költségvetési források ellenére az intézmény működőképessége fenntartható volt, az ügyfélfogadás feltételei javultak, az EU csatlakozással összefüggő feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk.

      Budapest, 2005. február 24.

      Dr. Horváth Endre Főigazgató-helyettes

      Kategória: Üvegzseb
      Bővebben...

      BM BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI HIVATAL 1117 Budapest, Budafoki út 60.

      Szám:                /2006

      A BM Bevándorlási és Állampolgári Hivatal Főigazgatójának

      ……… /2006. számú  intézkedése

      A 2006. évi költségvetés egyensúlyát elősegítő, az intézmények működési feltételeit biztosító gazdálkodás takarékossági követelményekről.

      A 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII törvény 1. számú mellékletébe elfogadott, BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal mint költségvetési cím éves bevételi és kiadási előirányzatainak, valamint a Belügyminisztériummal folytatott költségvetési tárgyaláson a minisztérium vezetése észrevételeinek és javaslatainak figyelembevételével a Hivatal költségvetési egyensúlyának biztosítása, működő képességének fenntarthatósága érdekében az alábbiak szerinti intézkedést hoztam:

      - A 2006. évi költségvetési hatásának ismeretében kidolgozott és a BM Közgazdasági Helyettes Államtitkára által 14-1268/33/2005 számon visszaigazolt, jóváhagyott költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kidolgozott intézkedési tervben foglaltak felülvizsgálata szükséges.

      1. A közösségi szállások alacsony kihasználtsága és gazdaságtalan működtetése szükségessé tette a győri , balassagyarmati  és a nagykanizsai objektumok ideiglenes bezárását illetve ezen objektumoknak más szervezeti formában való működtetési modelljének kidolgozását ( Nagykanizsa EMA források igénybevételével, kísérő nélküli kiskorú elhelyezésére), illetve Balassagyarmaton  önkormányzat által működtetett közép és főiskolai kollégiumi célú hasznosítását. A közösségi szállások ideiglenes bezárásával a Hivatal költségvetésében működési kiadási előirányzatok (üzemeltetési költségek) takaríthatók meg.

      2. Az Öt pontban a nemzeti felelőségről szóló kormány programból, valamint az idegenrendészeti és állampolgársági törvény módosításából , továbbá a Ket. hatályba lépéséből adódó többlet feladatok és ügyintézési határidő csökkenések szükségessé tették a köztisztviselői státuszok számának növelését, melynek fedezetét a befogadó állomások közalkalmazotti státuszainak kiszervezésével lehet csak megteremteni.
      a) A befogadó állomásokon összesen 23 fő kiszervezésére kerül sor, a 2006 január 1-én hatályba lépett állománytáblában  rögzített státuszok meghagyása mellett. A befogadó állomásokon meg kell kezdeni és az első negyedév végéig be kell fejezni a kiszervezésre kerülő dolgozókkal a munkaviszonyuk megszüntetésére irányuló intézkedéseket. Felelősök: Befogadó Állomások igazgatói Határidő: 2006. március 30.
      b) El kell készíteni kiszervezett dolgozók munkaviszonyának megszüntetésére irányuló határozatokat és a munkaviszony megszüntetése napján részükre ki kell fizetni a Kjt-ben meghatározott járandóságokat. Felelős: Befogadó állomások igazgatói Határidő: 2006. április. 30.
      c) A kiszervezett dolgozók részére kifizetett járandóságokról (kivéve a szabadságmegváltást) tételes elszámolást kell készíteni, melyet a  Hivatal Gazdasági és Informatikai Igazgatóságára soron kívül fel kell terjeszteni. Felelős: Befogadó állomás igazgatói Határidő: kifizetéseket követő nap

      3. A közalkalmazotti, valamint Budapest és Pest megyei Regionális Igazgatóságon megszüntetett gépjárművezetői státuszok köztisztviselői státusszá való átminősítéséből származó új státuszokat   mindaddig nem lehet betölteni, míg annak fedezete a központi költségvetés céltartaléka terhére  nem kerül rendezésre.

      Felelősök: regionális igazgatóságok igazgatói, Hivatal igazgatói, önálló főosztályvezetők

      4. A bicskei befogadó állomás konyha üzemeltetési pályázati kiírásának eredményétől függően elő kell készíteni:

      a) A teljes konyhai személyzet kiszervezésével összefüggő megvalósítási ütemtervet. b) Eredménytelen pályázat esetére a konyha csökkentett személyzettel működő program tervet. Felelős: Befogadó állomás igazgatója Határidő: 2006. április 30.

      5. A bérrel lefedett státuszokon megüresedett helyeket a megüresedést követő 2 hónapig nem lehet feltölteni, az ebből származó megtakarítások képezhetik az igazgatóságok által kezdeményezett és a főigazgató által jóváhagyott túlórák költségeit. Ez alól kivételt képeznek azon munkakörök ahol a státuszok bér és járuléktámogatásban részesülő pályakezdő diplomásokkal feltölthetők. Felelősök: Munkáltatói jogkörrel rendelkező igazgatók                Humánpolitikai főosztályvezető Határidő:  Folyamatos

      6. Tekintettel arra, hogy a költségvetési törvény nem biztosított fedezetet a Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság VII. számú ügyfélszolgálati irodája kialakításához és működtetéséhez, így az állománytáblában rendszeresített státuszok nem tölthetők fel. A regionális igazgatóságokon belső átszervezésekkel kell megoldani a nemzeti tartózkodási engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat. Felelős: Regionális igazgatóságok igazgatói Határidő: Folyamatos

      7. Felül kell vizsgálni a Kollektív szerződésben és a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott, adható juttatások körét és mértékét, azokat a kiadásra kerülő BM utasításhoz kell igazítani. A felülvizsgált Kollektív szerződés és Közszolgálati Szabályzat tervezeteket véleményezés céljából meg kell küldeni a munkáltatói jogokat gyakorló szervezeti egységek és a befogadó állomások vezetői részére.
      A beérkezett javaslatokkal kiegészített tervezeteket a szakszervezetek és a munkavállalók érdekképviseletét ellátó személy bevonásával egyeztetésre kell bocsátani. Felelős: Gazdasági és Informatikai Igazgatóság igazgatója             Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője Határidő: BM utasítás kiadását követő 15. nap

      8. A rendelkezésre álló költségvetési források nem teszik lehetővé további ügyfélszolgálati irodáknak a rendőrségi objektumokból való kiköltözését. Felelős: Gazdasági és Informatikai Igazgatóság igazgatója

      9. Fel kell gyorsítani a schengeni projekt terhére megvalósuló beruházások műszaki előkészítését . Felelős: Gazdasági és Informatikai Igazgatóság igazgatója Határidő: 2006 március 30.

      10. Fel kell gyorsítani a Közép –dunántúli RIG. elhelyezését célzó beruházási program, és építési engedélyezési terv dokumentáció kidolgozását. Felelős: Gazdasági és Informatikai Igazgató Határidő: Építési engedélyezési terv elkészítésére 2006.április 30.

      11. Felül kell vizsgálni az Észak- magyarországi Regionális Igazgatóság elhelyezését biztosító bérleti szerződést, meg kell kezdeni a további elhelyezést biztosító közbeszerzési pályázat kiírását, illetve állásfoglalást kell kérni Közbeszerzési bizottságtól a jelenleg meglévő bérleti szerződésben szereplő határidő hosszabbítási lehetőségének jogszerűségéről. Felelős: Gazdasági és Informatikai Igazgató Határidő: 2006. március 10.

      12. A székesfehérvári volt óvoda átépítési költségei a tervező szervek által adott előzetes költségvetés alapján meghaladják a 100 millió Ft-ot ( 100-120 millió Ft.) a kivitelezési munkák befejezésének várható időpontja áttolódik 2007. I. félévre). A rekonstrukció magas költsége és a kivitelezési idő átfutási ideje szükségessé teszi:

      a) a meglévő bérleti szerződésnek további 3 hónappal való meghosszabbítását , b) a  várható költségeket figyelembe véve olyan gazdaságossági elemzések készítését, amely számol az óvoda épület értékesítéséből származó bevétel, valamint a rekonstrukciós költségek együttes értékével, illetve a RIG-nek más épületben való elhelyezési költségével (épület vásárlás). Felelős: Gazdasági és Informatikai Igazgató Határidő: 2006. március 10.

      13. A BM és a T- Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársasága között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően a BM BÁH által vásárolt és üzemeltetett mobil telefonok közötti forgalmazás költségmentes, a továbbá 2006. január 1-től a BM központi szervei és a BM BÁH közötti telefonálás is térítésmentessé vált. A megállapodásban foglaltakat figyelembe véve a telekommunikációs eszközök ellátási rendjéről, valamint a távközlési és informatikai szolgáltatások igénybevételének szabályzásáról szóló 21/2004. számú főigazgatói intézkedés 15. pontjában meghatározott forgalmi díjak 30-50 %-os csökkentése indokolt. VEZETŐI DÖNTÉS SZÜKSÉGES

      Ugyancsak költségcsökkentést fog eredményezni a BM és a Pannon Gsm.Rt.-vel, valamint a T-Mobile Rt.-vel kötött megállapodás is , valamint a BM mellékállomásokról kezdeményezett mobil telefonokra irányuló hívások is „0” forintos díjtétellel kerülnek rögzítésre.

      14. Felül kell vizsgálni a Hivatal 2006. évi kiutazási és fogadási tervét. A felülvizsgálat során 10-20%-os költség megtakarítást kell elérni.

      15. Fel kell gyorsítani a bérelt távadat-átviteli vonalak kiváltását. Felelős: Gazdasági és Informatikai Igazgató Határidő: 2006. március 30.

      16. A papír irodai költségek csökkentése érdekében tárgyalásokat kell folytatni az ORFK-val valamint az NBH-val, annak érdekében, hogy a véleményeztetésre átadásra kerülő anyagokat elektronikus úton adhassuk át. Felelős: Főigazgató helyettes Határidő: 2006.március 30.

      17. Az üzemanyag költségek csökkentése érdekében a vidéki kiszállási terveket hivatali és regionális igazgatósági szinteken is össze kell hangolni, melynek előfeltétele a heti kiszállási tervek elkészítése. A Hivatal igazgatóságai, főosztályai minden hétfőn 10 óráig a heti kiszállási terveket, a Gazdasági és Informatikai Igazgatóság részére kötelesek leadni. A Gazdasági Főosztály a beérkezett kiszállási terveket az érintett igazgatóságokkal egyezetett és a gépkocsi igényét hétfőn 16. óráig visszaigazolja.   Felelős: Igazgatók, főosztályvezetők Határidő: folyamatos

      18. A takarékossági követelményeket szem előtt tartva a kiszállások esetén vizsgálni kell  a költségtakarékosságot, és amennyiben a kiszállás helye tömegközlekedési eszköz igénybevétele mellett alacsonyabb mint a hivatali gépjármű amortizációs és javítási stb. költségével növelt üzemanyag költség, úgy csak tömegközlekedést lehet igénybe venni. Felelős: Igazgatók, főosztályvezetők Határidő: folyamatos

      19. A költségvetési források kihasználása érdekében össze kell hangolni az OBMK-nak pályázati források felhasználását a területi rendőrségi és határőr igazgatósági  szervekkel. Felelős: RIG igazgatók Határidő: folyamatos

      20. A szakmai igazgatóságok, a regionális igazgatóságok igazgatói, a főosztályvezetők kísérjék figyelemmel a minisztériumok, országos főhatóságok által kiírt pályázati felhívásokat és ahol lehetőség van a csatlakozásra ott kezdeményezzék a pályázatok előkészítését. Felelős: Valamennyi Igazgató Határidő: folyamatos

      21. Idegenrendészeti eljárás során kitoloncolásra kerülő külföldiek esetében, minden eljárásban vizsgálni kell, hogy a vízummal, tartózkodási engedéllyel kapcsolatos eljárás során kiadott meghívó levél tulajdonosára áthárítható- e a kiutaztatás költsége 170/2001. (IX.26.) Korm. rendelet 2.§ (2) bek. b) pontja A kiutasítást elrendelő idegenrendészeti hatóság polgári peres úton a kitoloncolással egyidejűleg kezdeményezze a kiutasítási költségek behajtását. Felelős: Regionális Igazgatóság Igazgatói Határidő: folyamatos

      22. A 171/2001. (IX.26.) Korm. rendelet alapján felül kell vizsgálni a befogadó állomásokon elhelyezettek tartózkodásának jogszerűségét és indokoltságát, amennyiben az elhelyezésük jogalapja megszűnt, úgy számukra egyéb kötelező tartózkodási helyet kell kijelölni. Felelős: Menekültügyi Igazgató Határidő: 2006. április 30.

      23. A Határőrség Országos Parancsnokságával együttműködve meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a kiutasítási őrizetben lévő külföldi állampolgároknál lévő készpénz vagy egyéb vagyoni tárgy lefoglalható- e és annak értéke bevonható - e a kitoloncolási költségek teljes vagy részbeni fedezetekén. Felelős: Főigazgató ált. helyettese Határidő: 2006. március. 30.

      24. A befogadó állomáson elhelyezett külföldi állampolgárok ellátási színvonalának javítása, a ruházati ellátás pótlása érdekében kezdeményezni kell a Belügyminisztériumon keresztül a HÖR illetve a VPOP által lefoglalt és karitatív célokra elosztásra kerülő ruházati cikkekből való részesíthetőség biztosítását a Szociális és Családi Minisztérium keretén belül működő kuratóriumnál. Felelős: Menekültügyi Igazgató Határidő: 2006. március 3.

      25. Felül kell vizsgálni a berendelt állomány továbbfoglalkoztatásának indokoltságát és szükségességét. Felelős: Főigazgató ált. helyettese Határidő: 2006.június 30. 

      Kategória: Üvegzseb
      Bővebben...

      Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

      KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

      1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium

      2. Költségvetési szerv

      a) azonosító adatai

      - törzskönyvi nyilvántartási szám: 722744

      - megnevezése: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

      - székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

      - szakágazati besorolása: 752130

      - alapító okirat száma, kelte: A-1023/2003., 2003. 05. 20.

      b) szervezeti felépítése

      - szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

      Központi szervek összesen: 231 fő

      - Főigazgató és Főigazgatói Titkárság: 6 fő

      - Gazdasági és Informatikai Igazgatóság: 50 fő

      - Jogi, Nemzetközi és Adminisztrációs Igazgatóság: 30 fő

      - Menekültügyi Igazgatóság: 21 fő

      - Idegenrendészeti Igazgatóság: 65 fő

      - Állampolgársági Igazgatóság: 42 fő

      - Ellenőrzési Főosztály: 10 fő

      - Személyügyi Osztály: 7 fő Területi szervek összesen: 588 fő

      - Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, Budapest: 219 fő

      - Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Debrecen: 81 fő

      - Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Szeged: 69 fő

      - Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc: 53 fő

      - Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Pécs: 48 fő

      - Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Székesfehérvár: 56 fő

      - Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Győr: 62 fő

      c) szervezeti kapcsolódásai

      - hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincsenek

      - hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincsenek - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

      d) tevékenységi köre

      - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

      - 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet - a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról

      - 1997. évi CXXXIX. törvény - a menedékjogról

      - 25/1998.(II.18.) Korm. rendelet - a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

      - 24/2001. BM rendelet - a menekültügy szervezeti rendszeréről, valamint a befogadó állomások feladatairól

      - 2001. évi XXXIX. törvény - a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról

      - 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet - a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról - 1993. évi LV. törvény - a magyar állampolgárságról

      - 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet - a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről

      - a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

      751328 menekültügy, letelepedés

      - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

      EU csatlakozással kapcsolatos feladatok

      EU Menekültügyi Alap kezelése

      - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

      a) előkészíti a migrációs politikát érintő kormányzati döntéseket és koordinálja a tárcák közötti feladatok végrehajtását,

      b) közreműködik a migrációra vonatkozó jogszabályok, nemzetközi szerződések és az állami irányítás jogi eszközeinek a kidolgozásában,

      c) a Hivatal az ország területére kiterjedő illetékességgel

      - ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban a belügyminiszter feladatkörébe utalt állampolgársági feladatokat,

      - központi idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat,

      - központi menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat

      d) végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a toloncegyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérlettel történt átszállításokat,

      e) szakirányító jogkört gyakorol az I. fokú hatóságok tevékenysége felett,

      f) kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

      - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

      nemleges

      - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

      nemleges

      - részvétel gazdasági társaságban: nemleges

      e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

      - kiadási előirányzat: 4.779.934 eFt

      - saját bevételi előirányzat: 39.500 eFt

      - átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

      - támogatási előirányzat: 4.740.434 eFt

      - engedélyezett létszámkeret: 819 fő

      - január 1-jei betöltött létszám: 784 fő

      - fontosabb beszerzések, felújítások: nemleges

      f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

      - szakfeladat száma, megnevezése:

      751328 menekültügy, letelepedés

      751131 országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége

      Budapest, 2004. április 7.

      Kategória: Üvegzseb
      Bővebben...

      Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

      KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

      1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium

      2. Költségvetési szerv

      a) azonosító adatai

      - törzskönyvi nyilvántartási szám: 722744

      - megnevezése: BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

      - székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

      - szakágazati besorolása: 752130

      - alapító okirat száma, kelte: A-1023/2003., 2003. 05. 20.

      b) szervezeti felépítése

      - szervezeti egységek megnevezése, létszáma: Központi szervek összesen: 253 fő

      - Főigazgató 1 fő - Főigazgatói Titkárság: 5 fő

      - Személyügyi Osztály: 7 fő

      - Jogi, Nemzetközi és Adminisztrációs Igazgatóság 33 fő

      - Ellenőrzési Főosztály: 10 fő

      - Menekültügyi Igazgatóság: 28 fő

      - Idegenrendészeti Igazgatóság: 70 fő

      - Állampolgársági Igazgatóság: 44 fő

      - Gazdasági és Informatikai Igazgatóság: 55 fő

      Területi szervek összesen: 622 fő

      - Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, Budapest: 254 fő

      - Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Debrecen: 77 fő

      - Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Szeged: 73 fő

      - Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc: 52 fő

      - Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Pécs: 50 fő

      - Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Székesfehérvár: 55 fő

      - Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Győr: 61 fő

      c) szervezeti kapcsolódásai

      - hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincsenek

      - hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincsenek

      - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nemleges

      d) tevékenységi köre

      - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

      - 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet

      - a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról

      - 1997. évi CXXXIX. törvény - a menedékjogról

      - 25/1998.(II.18.) Korm. rendelet - a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról

      - 24/2001. BM rendelet - a menekültügy szervezeti rendszeréről, valamint a befogadó állomások feladatairól

      - 2001. évi XXXIX. törvény - a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról

      - 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet - a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról - 1993. évi LV. törvény - a magyar állampolgárságról

      - 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet - a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről

      - a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

      751328 menekültügy, letelepedés

      - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

      Új ügyfélszolgálati irodák kialakítása

      Ügyintézési határidők lerövidítéséhez kapcsolódó intézményfejlesztés

      Ügymenet-támogató informatikai rendszerek fejlesztése

      A Hivatal és a területi szervek közötti adatátvitel minőségét javító fejlesztések megvalósítása

      Idegenrendészeti és menedékjogi törvény módosítását követően az új nyomtatványok rendszerbe-állítása

      - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:

      a) előkészíti a migrációs politikát érintő kormányzati döntéseket és koordinálja a tárcák közötti feladatok végrehajtását,

      b) közreműködik a migrációra vonatkozó jogszabályok, nemzetközi szerződések és az állami irányítás jogi eszközeinek a kidolgozásában,

      c) a Hivatal az ország területére kiterjedő illetékességgel

      - ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban a belügyminiszter feladatkörébe utalt állampolgársági feladatokat,

      - központi idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat,

      - központi menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat

      d) végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a toloncegyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérlettel történt átszállításokat,

      e) szakirányító jogkört gyakorol az I. fokú hatóságok tevékenysége felett,

      f) kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

      - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

      nemleges

      - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

      nemleges

      - részvétel gazdasági társaságban:

      nemleges

      e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

      - kiadási előirányzat: 4.666.238 eFt

      - saját bevételi előirányzat: 39.500 eFt

      - átvett pénzeszközök előirányzata: 0 eFt

      - támogatási előirányzat: 4.626.738 eFt

      - engedélyezett létszámkeret: 875 fő

      - január 1-jei betöltött létszám: 875 fő

      - fontosabb beszerzések, felújítások: nemleges

      f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

      - szakfeladat száma, megnevezése:

      751328 menekültügy, letelepedés

      751131 országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége

      Budapest, 2005. március 18.

      Kategória: Üvegzseb
      Bővebben...

      Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján

      KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A L A P O K M Á N Y A

      1.        Fejezet száma, megnevezése:                            XI. Belügyminisztérium

      2.        Költségvetési szerv

      a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám:                              22744

      - megnevezése:                                                              BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

      - székhelye:                                                                     1117 Budapest, Budafoki út 60.

      - szakágazati besorolása:                                             752130 - alapító okirat száma, kelte:                                        A-1023/2003., 2003. 05. 20.

      b) szervezeti felépítése

      - szervezeti egységek megnevezése, létszáma:                                         

      Központi szervek összesen: 275 fő                

      - Főigazgató                                                           1 fő

      - Főigazgatói Titkárság:                                                         7 fő    

      - Humánpolitikai Főosztály:                                                  11 fő    

      - Jogi, Nemzetközi és Adminisztrációs Igazgatóság           35 fő

      - Ellenőrzési Főosztály:                                                       10 fő                

      - Menekültügyi Igazgatóság:                               28 fő                

      - Idegenrendészeti Igazgatóság:                         72 fő                

      - Állampolgársági Igazgatóság:                           52 fő                

      - Gazdasági és Informatikai Igazgatóság:          59 fő

                      Területi szervek összesen: 657 fő                                                         

      - Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, Budapest:                     283 fő                    

      - Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, Debrecen:                                                80 fő                

      - Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Szeged:                                                        78 fő                

      - Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc:                                      52 fő                

      - Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Pécs:                                                        50 fő                

      - Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, Székesfehérvár:                                57 fő                

      - Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, Győr:                                                57 fő

      c) szervezeti kapcsolódásai

      - hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:    

      nincsenek

      - hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése:                                                 

      nincsenek

      - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:                       

      nemleges

      d) tevékenységi köre

      - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

      - 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet – a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági      Hivatal létrehozásáról  

      - 1997. évi CXXXIX. törvény – a menedékjogról  

      - 25/1998.(II.18.) Korm. rendelet – a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya        alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról  

      - 24/2001. BM rendelet – a menekültügy szervezeti rendszeréről, valamint a befogadó állomások      feladatairól  

      - 2001. évi XXXIX. törvény – a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról  

      - 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet – a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.     évi XXXIX. törvény végrehajtásáról  

      - 1993. évi LV. törvény – a magyar állampolgárságról    

      - 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet – a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek     gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként       történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről

      - a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

      751328 menekültügy, letelepedés

      - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:

      Új ügyfélszolgálati irodák kialakítása

      Ügyintézési határidők lerövidítéséhez kapcsolódó intézményfejlesztés

      Ügymenet-támogató informatikai rendszerek fejlesztése

      A Hivatal és a területi szervek közötti adatátvitel minőségét javító fejlesztések megvalósítása

      Idegenrendészeti és menedékjogi törvény módosítását követően az új nyomtatványok rendszerbe-állítása

      - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:                              

      a) előkészíti a migrációs politikát érintő kormányzati döntéseket és koordinálja a tárcák közötti feladatok végrehajtását,

      b) közreműködik a migrációra vonatkozó jogszabályok, nemzetközi szerződések és az állami irányítás jogi eszközeinek a kidolgozásában,

      c) a Hivatal az ország területére kiterjedő illetékességgel   

      - ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban a belügyminiszter feladatkörébe utalt állampolgársági feladatokat,  

      - központi idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat,  

      - központi menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat

      d) végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a toloncegyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérlettel történt átszállításokat,

      e) szakirányító jogkört gyakorol az I. fokú hatóságok tevékenysége felett,

      f)  kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

      - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:

      nemleges

      - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:

      nemleges

      - részvétel gazdasági társaságban:                               

      nemleges

      e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

      - kiadási előirányzat:                                                        4.277.976 eFt

      - saját bevételi előirányzat:                                                   34.000 eFt

      - átvett pénzeszközök előirányzata:                                             0 eFt

      - támogatási előirányzat:                                  4.243.976 eFt

      - engedélyezett létszámkeret:                                                  932 fő

      - január 1-jei betöltött létszám:                                                904 fő

      - fontosabb beszerzések, felújítások:                            nemleges

      f)szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:                               

      - szakfeladat száma, megnevezése:                   751328                                

      menekültügy, letelepedés                   751131                                 

      országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége

      Budapest, 2006. március 31.

      Kategória: Üvegzseb
      Bővebben...

       

       


       

      2017. év

      2017. II. negyedév

      2017. I. negyedév

       

      2016.év

      2016. IV. negyedév

      2016. III. negyedév

      2016. II. negyedév

      2016.I. negyedév

       

       


       2015. év

      2015. IV. negyedév

      2015. III. negyedév

      2015. II. negyedév

      2015. I. negyedév

       


       2014. év

      2014. IV. negyedév (2015. január 31.)

      2014. III. negyedév 

      2014. II. negyedév

      2014. I. negyedév 

       


       

       2013. év

      2013. IV. negyedév

      2013. III. negyedév (2013. november 17.)

      2013. II. negyedév (2013. augusztus 01.)

      2013. I. negyedév (2013. április 30.)

       


       2012. év

      2013. február 04.

      2012. október 18.

      2012. július 19.

      2012. június 25.

       


       2011. év

      2011. augusztus 31.

      2011. március 19.

       


       2010. év

      2010. október 01.

       


       2009. év

      2009. június 10.

      2009. június 10. (.ods)

       


       2008. év

      2008. október 20.

      2008. október 20. (.ods)

      2008. június 10.

      2008. június 10. (.ods)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Kategória: Üvegzseb
      Bővebben...

      2018. évi adatok:

      2018. évi gépjármű használati adatok

       

      2017. évi adatok:

      2017. IV negyedév

      2017. III. negyedév

      2017. II. negyedév

      2017. I. negyedév gépjármű használati adatok

       

      2016. évi adatok:

      2016. IV. negyedév gépjármű használati adatok

      2016. III. negyedév gépjármű használati adatok

      2016. I-II. negyedév gépjármű használati adatok

       

      2015. évi adatok:

      2015/4. negyedévi gépjármű használati adatok

      2015/3. negyedévi gépjármű használati adatok

      2015/2. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. július 29.)

      2015/1. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. május 18.)

      2014. évi adatok:

      2014/4. negyedévi gépjármű használati adatok (2015. január 21.)

      2014/3. negyedévi gépjármű használati adatok (2014. október 30.)

      2014/2. negyedévi gépjármű használati adatok (2014. augusztus 13.)

      2014/1. negyedévi gépjármű használati adatok (2014. május 06.)

      2013. évi adatok:

      2013/4. negyedévi gépjármű használati adatok (2014. március 07.)

      2013/3. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. november 07.)

      2013/2. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. augusztus 01.)

      2013/1. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. április 30.)

      2012. évi adatok:

      2012/4. negyedévi gépjármű használati adatok (2013. január 23.)

      2012/3. negyedévi gépjármű használati adatok (2012. október 18.)

      2012/2. negyedévi gépjármű használati adatok

      2012/1. negyedévi gépjármű-használati adatok

      2011. évi adatok:

      2011/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. május 25.)

      2011/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. augusztus 18.)

      2011/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. november 09.)

      2011/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2012. február 01.)

      2010. évi adatok:

      2010/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2011. január 11.)

      2010/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. november 03.)

      2010/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. augusztus 11.)

      2010/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. április 21.)

      2009. évi adatok:

      2009/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2010. február 03.)

      2009/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. november 08.)

      2009/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. szeptember 03.)

      2009/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 04.)

      2009/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. április 27.)

       2008. évi adatok:

       2008/4. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. február 06.)

      2008/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (2009. február 06.)

      2008/3. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 04.)

      2008/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (2008. augusztus 07.)

      2008/2. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2008. augusztus 07.)

      2008/1. negyedévi gépjármű-használati adatok

      2008/1. negyedévi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 04.)

      2007. évi adatok:

      2007 évi gépjármű-használati adatok

      2007 évi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 04.)

      2006 évi gépjármű-használati adatok

      2006 évi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 04.)

      2005 évi gépjármű-használati adatok

      2005 évi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 04.)

      2004 évi gépjármű-használati adatok

      2004 évi gépjármű-használati adatok (.ods) (2012. június 04.)

      Kategória: Üvegzseb
      Bővebben...

      Ügyintézés
      • Formanyomtatványok

       A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
       Feltöltés alatt

       Kategória:

      • Időpontfoglalás

       Az online időpontfoglalási rendszer segítségével sorban állás nélkül intézheti ügyeit. A megjelölt ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézőnk a lefoglalt időpontban fogadja Önt. Javasoljuk, hogy a honlap megjelenítéséhez lehetőleg Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használjanak.

       Intézendő ügy kiválasztása az alábbi lehetőségekkel:

      • Milyen kérelmet nyújtsak be?

       Magyar állampolgár, vagy EGT-állampolgár esetén családtag:
       • az EGT-állampolgár házastársa,
       • a magyar állampolgár házastársa,
       • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
       • a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
       • - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
       • a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
       • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
       • akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
       • az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
       • a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;       A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
       A 2003/109/EK irányelv célja
       • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
       • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

       A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
       A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

       Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

       A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.
       Feltöltés alatt

       Kérelem célja:      • Belügyi alapok

        

       Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

        

       logo mmia pici

        

        

      Írjon nekünk!

      A felület segítségével könnyen és gyorsan eljuttathatja kérdéseit a Hivatalhoz. Kérjük, töltse ki az adatmezőket is, elősegítve ezzel a pontos és gyors válaszadást.

      refresh

      Hirdetmények

      Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi.

      Regisztráció

      A regisztráció, bejelentkezés az online időpontfoglalási rendszer eléréséhez szükséges. Az oldal további funkciói regisztráció nélkül elérhetők.